За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-5483-(1)/20.11.2023 г.

Съобщение за Изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на транспортната техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за поземлени имоти с идентификатори 35715.17.129, 35715.40.129, 35715.17.263, 35715.17.132, 35715.19.143 и 35715.19.264 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Каменар, общ. Лозница

Изходящ № АО-5463-(2)/22.11.2023 г.

Съобщение за изработване на проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на сдружение „МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО” за периода 2023-2027 г.

Изходящ № АО-408-(3)/01.11.2023 г.

Съобщение за изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план (ИПУП-ПЗ и ПП) за поземлен имот с идентификатор 57813.42.77 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Поройно, общ. Дулово

Изходящ № АО-5388-(1)/01.11.2023 г.

Съобщение за изработване проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за изменение на регулационен план и застроителен план за част от кв. 52, УПИ I-3883, УПИ II-3883, УПИ III-3883 по плана на гр. Разград.

Изходящ № АО-5119-/1/-23.10.2023 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за урегулирани поземлени имоти I, II, III и IV, кв. 39 по регулационния план на с. Малко Враново, общ. Сливо поле с цел отреждане на терените с установено предназначение „За фотоволтаична електроцентрала“ 

Изходящ № АО-5124-(1)/19.10.2023 г.

 Съобщение за изработване Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Борово за поземлени имоти с идентификатори 53117.61.294, 53117.61.327, 53117.61.328, 53117.61.329, 53117.61.330, 53117.61.267, 53117.61.333, 53117.61.334, 53117.61.335, 53117.61.336, 53117.61.337, 53117.61.338, 53117.61.339, 53117.61.340, 53117.61.341, 53117.61.342, 53117.61.343, 53117.61.344, 53117.61.345, 53117.61.346, 53117.61.347, 53117.61.348, 53117.61.349, 53117.61.350, 53117.61.351, 53117.61.298, 53117.61.352, 53117.61.355, 53117.61.223, 53117.61.353 и 53117.61.354, м. Тръновица, с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе

Изходящ № АО-4794-(5)/17.10.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 56397.135.143 по КККР на с. Пиргово, общ. Иваново, местност „Затвора” и Парцеларен план (ПП) за кабелно трасе на нов електропровод до имота

Изходящ № АО-4828-/2/-04.10.2023 г.

Съобщение за план/програма: проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група /МИГ/ - “Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа” за периода 2023-2029 г.

Изходящ № АО-4703-(1)/19.09.2023 г.

Съобщение за изработване проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ III и УПИ IV, кв. 4 по плана на с. Голям Поровец, общ. Исперих (идентични с поземлени имоти с идентификатори 15953.65.607 и 15953.65.608 по КК и КР на с. Голям Поровец, общ. Исперих )

Галерия