За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-4071-3/24.08.2023 г.

Съобщение за план/програма: изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване /ИПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 55186.100.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паисиево, общ. Дулово с цел създаване на устройствена основа за обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и оползотворяване отпадъци от пластмаса и хартия

Изходящ № АО-3631-/1/-24.07.2023 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – Парцеларен план за подземна кабелна линия 33 kV от имот с идентификатор 53117.61.294 по КК и КР на с. Обретеник, общ. Борово до имот с идентификатор 20184.2.8 по КК и КР на гр. Две могили, общ. Две могили

Изходящ № АО-4255-(1)/24.08.2023 г.

Съобщение за Изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 69078.150.56 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старо село, общ. Тутракан

Изходящ № АО-4070-(1)/16.08.2023 г.

Съобщение за изработване проект за Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Бяла в обхват: Поземлени имоти с идентификатори 07603.211.952, 07603.211.562, 07603.211.672 и 07603.211.561 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, местност „Трапито” и Проект за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имотите с цел промяна на предназначението им и изграждане на фотоволтаична централа”

Изходящ № АО-3878-(1)/07.08.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план (ПУП-ПЗ и ПП) с цел промяна предназначението на земеделска земя

Изходящ № АО-3464-(3)/12.07.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ LXXX-7446, кв. 334 по плана на гр. Разград

Изходящ № АО-3483-(1)/10.07.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 80460.285.469, местност „Баламата”, землище на с. Червена вода, общ. Русе

Изходящ № АО-3126-(3)/07.07.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на водопровод от с. Батин, община Борово до ловна хижа „Батин”, извън границите на урбанизираната територия

Изходящ № АО-3197-/1/-28.06.2023 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ с цел обединяване на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ XLIII-3124, LXXI-3125, LXXII-3126 и LXX-3123, кв. 117 по плана на гр. Кубрат и изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ за новообразувания УПИ LXXVIII-128 по плана на гр. Кубрат 

Галерия