За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-5124-(1)/19.10.2023 г.

 Съобщение за изработване Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Борово за поземлени имоти с идентификатори 53117.61.294, 53117.61.327, 53117.61.328, 53117.61.329, 53117.61.330, 53117.61.267, 53117.61.333, 53117.61.334, 53117.61.335, 53117.61.336, 53117.61.337, 53117.61.338, 53117.61.339, 53117.61.340, 53117.61.341, 53117.61.342, 53117.61.343, 53117.61.344, 53117.61.345, 53117.61.346, 53117.61.347, 53117.61.348, 53117.61.349, 53117.61.350, 53117.61.351, 53117.61.298, 53117.61.352, 53117.61.355, 53117.61.223, 53117.61.353 и 53117.61.354, м. Тръновица, с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе

Изходящ № АО-4794-(5)/17.10.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 56397.135.143 по КККР на с. Пиргово, общ. Иваново, местност „Затвора” и Парцеларен план (ПП) за кабелно трасе на нов електропровод до имота

Изходящ № АО-4828-/2/-04.10.2023 г.

Съобщение за план/програма: проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група /МИГ/ - “Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа” за периода 2023-2029 г.

Изходящ № АО-4703-(1)/19.09.2023 г.

Съобщение за изработване проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ III и УПИ IV, кв. 4 по плана на с. Голям Поровец, общ. Исперих (идентични с поземлени имоти с идентификатори 15953.65.607 и 15953.65.608 по КК и КР на с. Голям Поровец, общ. Исперих )

Изходящ № АО-4388-(1)/18.09.2023 г.

Съобщение за изработване на Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Борово за поземлени имоти с идентификатори 53117.61.294, 53117.61.327, 53117.61.328, 53117.61.329, 53117.61.330, 53117.61.267, 53117.61.333, 53117.61.334, 53117.61.335, 53117.61.336, 53117.61.337, 53117.61.338, 53117.61.339, 53117.61.340, 53117.61.341, 53117.61.342, 53117.61.343, 53117.61.344, 53117.61.345, 53117.61.346, 53117.61.347, 53117.61.348, 53117.61.349, 53117.61.350, 53117.61.351, 53117.61.298, 53117.61.352, 53117.61.355, 53117.61.223, 53117.61.353, 53117.61.354, м. Тръновица, с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе

Изходящ № АО-4540-/1/-18.09.2023 г.

Съобщение за план/програма:  Проект на  Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група /МИГ/ - “Завет - Кубрат” за периода 2023-2027 г.

Изходящ № АО-1911-/5/-14.09.2023 г.

Съобщение за план/програма: изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Лозница 

Изходящ № АО-4296-1/28.08.2023 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – Парцеларен план за техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Разкъсване на двоен въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV “Развигор-Топола“ и изграждане на четири броя електропроводни отклонения 110 kV, всяко на самостоятелна стълбова линия, изпълнени с проводник АСО 400 mm2, от мястото на разкъсване на двоен ВЕ 110 kV „Развигор-Топола“ до възлова станция (ВС) 110 kV в землището на с. Каменар, общ. Лозница

Изходящ № АО-4071-3/24.08.2023 г.

Съобщение за план/програма: изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване /ИПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 55186.100.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паисиево, общ. Дулово с цел създаване на устройствена основа за обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и оползотворяване отпадъци от пластмаса и хартия

Галерия