За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-6360-(1)/22.12.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 66229.80.13 по КК и КР на град Сеново, община Ветово с цел промяна предназначението на имота от горска територия в обект за изграждане на производствена база за обогатяване на каолин и стъкларски пясък, складове и администрация

Изходящ № АО-6221-(2)/21.12.2023 г.

Съобщение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ VIза ПСД , УПИ IIза ПСД, УПИ IIIза ПСД, УПИ IVза ПСД, УПИ Xза ПСД, кв.241А по плана на Айдемир, град Силистра, възложител: С. Кьосев

Изходящ № АО-6105-(1)/14.12.2023 г.

Съобщение за изработване на актуализация на Програма за управление на отпадъците на община Русе за периода 2021-2028г., възложител: Община Русе

Изходящ № АО-6044-(1)/11.12.2023 г.

Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 24030.121.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП в възложител „ОРИЕНТ СТРОЙ“ ЕООД..

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план – План за изменение на регулационен план и застроителен план за част от кв. 52, УПИ I-3883, II-3883, III-3883 по плана на гр. Разград.

Възложител „ОРИЕНТ СТРОЙ“ ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5388-2/23.11.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/45870

 

 

 

Изходящ № АО-5483-(1)/20.11.2023 г.

Съобщение за Изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на транспортната техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за поземлени имоти с идентификатори 35715.17.129, 35715.40.129, 35715.17.263, 35715.17.132, 35715.19.143 и 35715.19.264 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Каменар, общ. Лозница

Изходящ № АО-5463-(2)/22.11.2023 г.

Съобщение за изработване на проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на сдружение „МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО” за периода 2023-2027 г.

Изходящ № АО-408-(3)/01.11.2023 г.

Съобщение за изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план (ИПУП-ПЗ и ПП) за поземлен имот с идентификатор 57813.42.77 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Поройно, общ. Дулово

Изходящ № АО-5388-(1)/01.11.2023 г.

Съобщение за изработване проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за изменение на регулационен план и застроителен план за част от кв. 52, УПИ I-3883, УПИ II-3883, УПИ III-3883 по плана на гр. Разград.

Галерия