За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Идходящ № АО-4195-4/26.09.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение при речен км. 499 от река Дунав – Русе за съдове с тонаж под 1350 бруто тонаˮ

Изходящ № АО-4793-2/28.09.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изменение на Подробен устройствен план /ИПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхвар поземлен имот с идентификатор 61710.503.6325 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, за който е отреден УПИ XII-6325 „Промишлени и складови дейностиˮ, кв. 1А по плана на гр. Разград и създаване на устройствена основа за изграждане на жилищен компелкс

Изходящ № АО-4780-1/26.09.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за смесени отпадъци в землището на село Трапище, община Лозницаˮ, с възложител: Община Лозница

Изходящ № АО-4649-1/26.09.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на търговска сграда с идентификатор 40422.505.201.1 по КК и КР на град Кубрат в цех за преработка на зеленчуци и магазин за промишлени стокиˮ, възложител: Потребителна кооперация Наркооп-Кубрат

Изходящ № АО-4264-(5)/26.09.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Ветово-ТГ, участък Юг”, разположено в землищата на гр. Ветово и с. Писанец, общ. Ветово, обл. Русе, с възложител „Каолин” ЕАД

Изходящ № АО-4202-3/26.09.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на съоръжения против заливане на терминал Русе-запад при високи води на р. Дунав ˮ, с възложител: ДП Пристанищна инфраструктура

Изходящ № АО-4188-(5)-19.09.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на ново водовземно съоръжение и помпена станция за бъдещ довеждащ водоправод за автоматизирана поливна система за обект – „Зона за обществен отдих по крайбрежната ивица в района на ж.п. прелез на Речна гара - Русе до ул. „Мостова“ – град Русе“

Изходящ № АО-4517-1/14.09.2023 г.

Съобщение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, състоящ се от:

- Подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ XIV-932, кв.101 по плана на село Горно Абланово, община Борово;

- Технически проект за обект „Фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ с мощност 800Кw“

Изходящ № АО-4215-(2)/28.08.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за месодобив от едри преживни животни и месопреработкаˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 07231.40.566 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бъзън, общ. Русе

Галерия