За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-6206-3/02.01.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Дейност по водовземане на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение тип тръбен кладенец с цел напояване на земеделски културиˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 67444.54.1 по КК и КР на град Сливо поле.

Изходящ № АО-6122-(5)/28.12.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури от съществуващ тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 67444.99.19 по КККР на гр. Сливо поле, обл. Русе” с възложител ЗКПУ„ВЪЗРАЖДАНЕ СЛИВО ПОЛЕ”

Изходящ № АО-6216-(1)/22.12.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за извършване на дейности по предварително третиране и временно съхраняване на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, дърво, стъкло, текстил и смесени опаковкиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1513 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Изходящ № АО-5916-(7)/21.12.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на ново водовземно съоръжение”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.81 по КККР на гр. Русе и възложител „МЕТАЛСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД

Изходящ № АО-5910-(4)/18.12.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец за напояване на съществуваща овощна градинаˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66158.59.113 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Семерджиево, общ. Русе

Изходящ № АО-5951-(3)/13.12.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващ сондажен кладенец с цел напояване на съществуващи трайни и царевични насажденияˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 51956.16.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова Черна, общ. Тутракан

Изходящ № АО-5243-9/11.12.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преработка на проект по чл.154 на ЗУТ за газификация на обект „Промяна предназначението на помещение „Водоподготовка“ в производствен корпус №1 в помещение за „Маслоподгревател“ към участък „Глицеролиза на свободни мастни киселиниˮ, с местоположение УПИ VII-1158Пп, УПИ VIII-1158Пп, кв.119 и УПИ V-1158 в град Сливо поле.

Изходящ № АО-5808-(5)/07.12.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Ново трасе на част от ВЕЛ 110 kV „Каменово” в землището на град Ветово, община Ветово, област Русе”,

Изходящ № АО-5653-2; АО-5654-2 от 04.12.2023 г.

Съобщение за инвестиционни предложения за:

  • Изграждане на система за озониране към инсталация за производство на синтетични смоли;
  • Изграждане на инсталация за термична оксидация на отпадните води от технологичните процеси

Галерия