За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-5248-9/04.12.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Складово стопанство за втечнен въглеводороден газ пропан-бутан и неговите смеси с дейност – доставка, складиране и експедиция на пропан, бутан и пропан-бутан, смесване на пропан с бутан и пропан-бутан с авто и ж.п. естакади, транспорт със специализирани автоцистерни и търговска дейност към широка дистрибуторска мрежа или крайни клиенти на втечнен нефтен газ (LPG) в град Разград ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.506.101 по КК и КР на град Разград, възложител „Норд Газ България“ ЕООД

Изготвил № АО-5716-1/28.11.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Монтиране на камера за нанасяне на мокро покритие, инсталация за електростатично нанасяне на прахови бои и камера за бластиране“, с местоположение: ПИ с идентификатор66425.514.460 по КК и КР на град Силистра, ВЪЗЛОЖИТЕЛ „ЕЛИКА ПРОЦЕСИНГ“ ООД

Изходящ № АО-5733-(5)-28.11.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и оползотворяване отпадъци от пластмаса и хартия, с местоположение поземлен имот с идентификатор 55186.100.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паисиево, общ. Дулово    

Изходящ № АО-5745-1/24.11.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за пречистване на промишлени отпадъчни води от производствената площадка на „Оргахим Резинс“ АД в ПИ с идентификатор 6427.3.732 по КК и КР на град Русе ˮ, възложител: Оргахим Резинс АД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „БЯЛА ЕНЕРДЖИˮ ООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Бяла в обхват: Поземлени имоти с идентификатори 07603.211.952, 07603.211.562, 07603.211.672 и 07603.211.561 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, местност „Трапито” и последващо разработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имотите с цел промяна предназначението им от земеделска земя в урбанизирана територия и последващо изграждане на фотоволтаична централа

Възложител – „БЯЛА ЕНЕРДЖИˮ ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4070-(3)/20.11.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45236

 

 

 

 

Изходящ № АО-5205-5/22.11.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране и съхранение на стъклени отпадъци, с местоположение: част от ПИ с идентификатор 61710.509.504 по КК и КР на град Разград, възложител  „Мизия Глас“ ЕООД

Изходящ № АО-4895-(3)/16.11.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изменение на съгласувано инвестиционно предложение за инсталация за рециклиране на излезли от употреба литиево-йонни батерийни модули от електрически превозни средства и фотоволтаични соларни панели и преконфигуриране на излезли от употреба литиево-йонни батерийни модули от електрически превозни средства в системи за съхранение на енергияˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 00895.506.95 (предишен идентификатор 00895.506.86) по КК и КР на ПЗ Запад, с. Айдемир, общ. Силистра

Изходящ № АО-5032-(6)/10.11.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от пластмаса, стъкло и другиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1513 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Изходящ № АО-5272-(5)/09.11.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за дейности по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 41143.503.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово, общ. Силистра

Галерия