За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ №АО-3299-9/08.11.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна на параметрите, при които е било издадено Комплексно разрешително №471-Н1-И0-А1/2023ˮ

Изходящ №АО-3299-9/08.11.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна на параметрите, при които е било издадено Комплексно разрешително №471-Н1-И0-А1/2023ˮ

Изходящ № АО-5141-(1)-30.10.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води, за пречистване и регенериране на производствени отпадъчни води, с цел рециклиране и повторно използване на водите от площадката на Интегрираната система за управление на отпадъците от Регион Разград, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 61710.25.133, 61710.19.278 и 61710.19.277 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград

Изходящ № АО-5169-(2)/25.10.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип LIDLˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.7.787 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Изходящ № АО-4883-(7)/20.10.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 66425.501.9159 по КККР на гр. Силистра ˮ, с възложител „РОКЕНРОЛА” ЕООД

Изходящ № АО-3625-9/20.10.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за

1.   Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за промишлени отпадъчни води, генерирани след обработка на плоско стъкло, находящо се в УПИ V 504 с идентификатор 61710.509.504 по КК и КР на град Разград, кв.5, Западна промишлена зона;

2.   Преустройство на закрит склад с идентификатор 61710.509.504.3 по КК и КР на град Разград в цех за обработка на плоско стъкло, находящ се в УПИ V 504 с идентификатор 61710.509.504 по КК и КР на град Разград, Западна промишлена зона

Изходящ № АО-5104-(5)/20.10.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Почистване от дървесна и храстовидна растителност на поземлени имоти с идентификатори 67526.26.18, 67526.26.31, 67526.26.62, 67526.26.79, 67526.45.31, 67526.32.12, 67526.2.65, 67526.2.66, 67526.2.78, 67526.39.29, 67526.37.29, 67526.39.61, 67526.39.53 и 67526.39.54 по КК и КР на с. Смилец, общ. Силистраˮ, с възложител Г. С. БАТУ

Изходящ № АО-4944-1/11.10.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на кашкавал ˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 32874.167.194 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих

Изходящ № АО-4846-7/11.10.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изкопаване на кладенец от 30-35 м. дълбочина за битови нужди и непромишлени цели”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.514.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра, общ. Силистра

Галерия