За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-4845-7/11.10.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изкопаване на кладенец от 30-35 м. дълбочина за битови нужди и непромишлени цели”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 00895.506.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, общ. Силистра

Изходящ № АО-3419-7/11.10.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец с цел водоснабдяване на производствена дейност на дружеството”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 80460.187.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, общ. Русе

Изходящ № АО-1649-(7)-10.10.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за обособяване на складова площ за добавки за гориво и изграждане на тръбопровод за дизелово гориво, от съществуваща помпена станция до съществуваща жп-товаро-разтоварна естакада на територията на Петролна база „Ромпетрол България“ ЕАД, в границите на поземлен имот с идентификатор 47336.82.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе

Изходящ № АО-4854-(1)/09.10.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Животновъдна сграда и склад за фураж в поземлен имот с идентификатор 56232.16.11 по КККР на с. Печеница, общ. Исперих, обл. Разградˮ, с възложител ЕТ „ЗЕЙТИ МЕХМЕД”

Идходящ № АО-4195-4/26.09.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение при речен км. 499 от река Дунав – Русе за съдове с тонаж под 1350 бруто тонаˮ

Изходящ № АО-4793-2/28.09.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изменение на Подробен устройствен план /ИПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхвар поземлен имот с идентификатор 61710.503.6325 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, за който е отреден УПИ XII-6325 „Промишлени и складови дейностиˮ, кв. 1А по плана на гр. Разград и създаване на устройствена основа за изграждане на жилищен компелкс

Изходящ № АО-4780-1/26.09.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за смесени отпадъци в землището на село Трапище, община Лозницаˮ, с възложител: Община Лозница

Изходящ № АО-4649-1/26.09.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на търговска сграда с идентификатор 40422.505.201.1 по КК и КР на град Кубрат в цех за преработка на зеленчуци и магазин за промишлени стокиˮ, възложител: Потребителна кооперация Наркооп-Кубрат

Изходящ № АО-4264-(5)/26.09.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Ветово-ТГ, участък Юг”, разположено в землищата на гр. Ветово и с. Писанец, общ. Ветово, обл. Русе, с възложител „Каолин” ЕАД

Галерия