За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-3931-(1)/07.08.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и План за застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) на УПИ XI-974, кв. 10 по регулационния план на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе и изграждане на цех за цех за производство на сушени плодове и хладилник

Изходящ № АО-2787-(4)/03.08.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Третиране на отпадък с код 19 12 12 - други отпадъци /включително смеси от материали/ от механично третиране на отпадъци, различно от упоменатите в 19 12 11, отделяне на алуминиеви части от пясък, с дейност с  R12 /разделяне/ и R13 /временно съхранение/ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.501.34 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Изходящ № АО-3962-1/03.08.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадков газопровод и газификация на котелно, АГО, ПФО, ТБ, ХБ, МЦ към „МБАЛ Силистра ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.2620 по КК и КР на град Силистра, възложител: МБАЛ Силистра АД

Изходящ № АО-3785-3/01.08.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенецˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 65348.68.18 по КККР на с. Сандрово, общ. Русе

Изготвил № АО-3637-(3)/27.07.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец за поливане на ливада с цветни насаждения за нуждите на пчелинˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 20609.32.6 (стар идентификатор 20609.32.3) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Делчево

Изходящ № АО-3319-(3)/11.07.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Добавяне на нови отпадъци с кодови характеристики: 08 03 17*, 08 02 99, 09 01 03*, 10 09 07*, 12 01 18*, 16 01 22, 16 03 05* и 10 01 01, които ще се подлагат на R13 и/или R12”, с местоположение част от сграда с идентификатор 63427.3.491.3, разположена в ПИ с идентификатор 63427.3.491 по КККР на гр. Русе

Изходящ № AO-3342-(4)/11.07.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Напояване на 140,1 ha, засети с културни насаждения, царевица или пшеница, посредством дъждуване с пивотни кръгови системи в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле”

Изходящ № АО-3519-(1)/10.07.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на обществено-обслужваща сграда и паркинг на четири нива”, с местоположение УПИ V-424, кв. 675 по плана на гр. Русе

Изходящ № АО-3317-(3)/07.07.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Цех за пакетиране на хранителни продукти”, с местоположение УПИ XIV-366, кв. 13 по плана на с. Межден, общ. Дулово

Галерия