За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Изходящ № АО-3258-(5)/03.07.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Ново трасе на част от ВЕЛ 20 kV „Чукураˮ и на ВЕЛ „Писанецˮ в землището на гр. Ветово, общ. Ветовоˮ

Изходящ № АО-3296-(2)/30.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Добавяне на нови кодове отпадъци, които ще се приемат и третират в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъциˮ, с местоположение част от поземлен имот с идентификатор 61710.506.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград

Изходящ № АО-3156-2/23.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна в работата на инсталация с действащо комплексно разрешително №243-Н1/2009, изменено с Решение №243-Н1-И0-А1/2023г. на изпълнителния директор на ИАОСˮ, с местоположение ПИ с идентификатори 63427.8.1458, 63427.8.1459, 63427.8.1460, 63427.8.1461 по КК и КР на град Русе

Изходящ № АО-3179-(1)/22.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Ветрогенератор до 100 kW и батерии за съхранение на ел. енергия до 500 kW ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 83524.50.36 по КККР на с. Шуменци

Изходящ № АО-3235-(2)-22.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за преустройство на съществуваща складова сграда с идентификатор 32874.201.216.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих в цех за производство на пелети от дървесни трупи и отпадъчна дървесина      

Изходящ № АО-3200-1/19.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Строителство на плавателни съдове за отдихˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.590 по КК и КР на град Силистра

Изходящ № АО-2957-(2)/19.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разнообразяване на видовете отпадъци, с които се извършват дейности на територията на Площадка № 1 от Разрешение за дейности с отпадъци № 10-ДО-00000769-01/07.03.2023 г.”, с местоположение ПИ 41143.502.75 по КККР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Изходящ № АО-2936-(2)-13.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на пристройка, към съществуващ цех за печене на ядки, с две помещения: склад за дизелово гориво и помещение за компресор, с местоположение поземлен имот с идентификатор 15031.501.956 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Главиница   

Изходящ № АО-2285-(5)/13.06.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Пристройка за котелно към мивка за цистерни, сграда с идентификатор 61710.506.15.6, на територията на УПИ VIII-15 – за автомобилно депо, кв. 4 по плана на Гарова промишлена зона, гр. Разград ˮ, с възложител „ЕЙЧ ЕНД ЕС ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Галерия