За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-12-ПР/2024 г.

Решение № РУ-12-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изменение на съгласувано проектно предложение за инсталация за рециклиране на излезли от употреба литиево-йонни батерийни модули от електрически превозни средства и фотоволтаични соларни панели и преконфигуриране на излезлите от употреба литиево-йонни батерийни модули от електрически превозни средства в системи за съхранение на енергия с местоположение на площадката – в границите на поземлен имот с идентификатор 00895.506.95 (стар идентификатор 00895.506.86) по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „И-УЕЙСТ СИЛИСТРА“ ЕАД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 20.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46034

Решение № РУ-10-ПР/2024 г.

Решение № РУ-10-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Обособяване на площадка за извършване на дейности по предварително третиране и временно съхраняване на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, дърво, стъкло, текстил, смесени опаковки в част от поземлен имот с идентификатор 63427.8.1513 по КК и КР на град Русе”.

Възложител – ЕВРО ИМПЕКС-РУСЕ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 19.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/46337

Решение № РУ-9-ПР/2024 г.

Решение № РУ-9-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Обособяване на производствен цех за пелети, от дървесен чипс и дървени отпадъци, с местоположение сгради с идентификатори 07603.501.2958.1, 07603.501.2958.2 и 07603.501.2958.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, обл. Русе”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ИВАНОВИ ГРУП 1999“ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 15.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41982

Решение № РУ-5-ПР/2024 г.

Решение № РУ-5-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Ново трасе на част от ВЕЛ 110 kV „Каменово” в землището на град Ветово, община Ветово, област Русе”, с местоположение Поземлени имоти с идентификатори 10803.106.834, 10803.106.835, 10803.107.478, 10803.107.7, 10803.107.8, 10803.107.479, 10803.107.495, 10803.107.496, 10803.107.497, 10803.107.498, 10803.107.493, 10803.21.267, 10803.21.268, 10803.21.3, 10803.20.1, 10803.20.2, 10803.20.3, 10803.20.267, 10803.19.5, 10803.19.4, 10803.19.3, 10803.19.2, 10803.19.267, 10803.19.270, 10803.7.7, 10803.7.275, 10803.7.276, 10803.7.277, 10803.230.271, 10803.7.272, 10803.7.293, 10803.7.289, 10803.7.290, 10803.217.219, 10803.217.12, 10803.217.13, 10803.217.798, 10803.216.12, 10803.216.11 и 10803.216.4 по КККР на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС”.

Възложител – „Електроенергиен Системен Оператор” ЕАД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 19.01.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46270

Решение № РУ-11-ПР/2024 г.

Решение № РУ-11-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Промяна по време на строителство и обособяване на цех за сладолед в УПИ CIV „Производствени и складови дейности”, кв. 105 по ПУП на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград”.

Възложител – „Маклер Комерс” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 20.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46050

Решение № РУ-8-ПР/2024 г.

Решение № РУ-8-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци от пластмаса, стъкло, води от маслено-водни сепаратори, машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи, нехлорирани емулсии и други”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1513 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „МИТАˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 12.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45946

Решение № РУ-6-ПР/2024 г.

Решение № РУ-6-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец с цел водоснабдяване на производствена дейност”, с местоположение ПИ с идентификатор 80460.187.11 по КК и КР на село Червена вода, община Русе , с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „НИНАХИМ” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 01.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/45700

Решение № РУ-7-ПР/2024 г.

Решение № РУ-7-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Водовземане от съществуващ сондажен кладенец с цел напояване на съществуващи трайни и царевични насаждения”, с местоположение съществуващ сондажен кладенец, разположен в поземлен имот с идентификатор 51956.16.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова Черна; предвидени за напояване имоти с идентификатори 51956.16.23, 51956.16.26, 51956.16.27, 51956.16.28 и 51956.16.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова Черна, общ. Тутракан, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – Земеделски производител Чавдар Ченков

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 01.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46343

Решение № РУ-4-ПР/2024 г.

Решение № РУ-4-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Добавяне на нови отпадъци и увеличаване на площта на съществуваща площадка № 1 от Решение № 10-ДО-621-07 от 15.09.2022 г. на Директора на РИОСВ-Русе”, с местоположение част от ПИ с идентификатор 63427.3.491 по КККР на град Русе, община Русе, област Русе, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „Инвест Стил” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 16.01.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44940

Галерия