За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-03-ПР/2014 г.

Решение № РУ-03-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за капково напояване на площ от 10 дка, чрез водовземане от имот № 000268 (вътрешна река)”, с местоположение: имот с № 052021 в землището на с. Сейдол, общ. Лозница, съгласно скица № К01679/10.06.2013 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Лозница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-02-ПР/2014 г.

Решение № РУ-02-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и др.”, с местоположение: гр. Борово, обл. Русе, ПИ с идентификатор № 05611.1.1340.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-98-ПР/2013 г.

Решение № РУ-98-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води с цел напояване на земеделски земи”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.33.17 по кадастралната карта на град Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-1-ПР/2014 г.

Решение № РУ-1-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на част от офис сграда в „Детски образователен център” – частно училище и частна детска градина”, с местоположение: УПИ XIV-572, кв. 94 по плана на гр. Русе (поземлен имот с идентификатор 63427.2.572 по КК и КР на гр. Русе).

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-96-ПР/2013 г.

Решение № РУ-96-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Автокъща за разкомплектоване на автомобилни части”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 40422.505.2057 по кадастралната карта на гр. Кубрат, съгласно скица № 4893/08.07.2013 г., издадена от СГКК – гр. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.12.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-97-ПР/2013 г.

Решение № РУ-97-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на сондажен кладенец за производствените нужди на бетонов възел”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.8.29 по кадастралната карта на град Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.12.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-95-ПР/2013 г.

Решение № РУ-95-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Животновъдна ферма за отглеждане на кози”, с местоположение: имот с номер 042060 в землището на с. Вокил, общ. Дулово

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.12.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-94-ПР/2013 г.

Решение № РУ-94-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов водоизточник за добив на вода за промишлени нужди”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.1165 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.12.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-91-ПР/2013 г.

Решение № РУ-91-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на автомобилен паркинг”, с местоположение: ПИ с иденрификатор 24030.23.2 по кадастраланата рарта на гр. Дулово

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия