За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-90-ПР/2013 г.

Решение № РУ-90-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен сондажен кладенец, с местоположение: ПИ № 021002 в землището на с. Старо село, община Тутракан

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-87-ПР/2013 г.

Решение № РУ-87-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на система от водочерпателен и реинжекционен кладенец, предназначена за водоснабдяване с подземни води на термопомпена климатична инсталация на съществуваща офис сграда и складова база”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.8.1185 по кадастралната карта на гр. Русе, съгласно скица № 2356/19.03.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Русе, при следните координати на предвидените сондажи в система BG70:

СК-1 – Y (изток) 9484197.9; X (север) 4756656.8

СК-2 – Y (изток) 9484242.8; X (север) 4756678.6

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-88-ПР/2013 г.

Решение № РУ-88-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Изграждане на присъединителен газопровод за захранване с компресиран природен газ на КТМ, гр. Русе, с местоположение: територията на бивш Комбинат за тежко машиностроене – КТМ, в регулационните граници на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-89-ПР/2013 г.

Решение № РУ-89-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на присъединителен газопровод за захранване с компресиран природен газ на Русенски индустриален парк - РИП, гр. Русе, с местоположение: територията на Русенски индустриален парк - РИП, в регулационните граници на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-86-ПР/2013 г.

Решение № РУ-86-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Изграждане на обществено-обслужваща сграда – увеселителен комплекс и открит паркинг, с местоположение: ПИ с идентификатори 63427.8.1122, 63427.8.1129 и 63427.8.1131 по кадастралната карта на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-85-ПР/2013 г.

Решение № РУ-85-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Изграждане на площадка за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), събиране и временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), хартия и пластмаса, с местоположение: гр. Русе, ПИ с идентификатор 63427.8.129.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-78-ПР/2013 г.

Решение № РУ-78-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Птицеферма с капацитет до 40 000 броя пилета бройлери”, с местоположение: имот № 003027 в землището на село Борисово, община Сливо поле, област Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-81-ПР/2013 г.

Решение № РУ-81-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Благоустрояване на зона за достъп до културно-исторически обект „Скални църкви” и обособяване на туристически маршрути - екопътеки”, с местоположение: част от поземлен имот № 367002 в землището на гр. Цар Калоян, община Цар Калоян.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-82-ПР/2013 г.

Решение № РУ-82-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплекс (хипермаркет), хотел с капацитет 50 легла със заведение за обществено хранене и игрище за спорт”, с местоположение: УПИ І-246, кв. 96, по плана на гр. Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия