За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-63-ПР/2013 г.

Решение № РУ-63-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Реконструкция и въвеждане в експлоатация на съществуваща стопанска сграда № 1 в птицеферма с капацитет 35 000 броя птици”, с местоположение: имот № 000058 в землището на с. Киченица, общ. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.09.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-64-ПР/2013 г.

Решение № РУ-64-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Разполагане на лодкостоянка на р. Дунав в землището на село Батин, община Борово, на обща площ 3 дка”, с местоположение: имот с номер 000041 в землището на с. Батин, общ. Борово, км 526 на р. Дунав.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.09.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-65-ПР/2013 г.

Решение № РУ-65-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на едноетажен склад за химикали към съществуващ производствен корпус”, с местоположение: УПИ XX-174 Сос, ж.к. „Чародейка-Г север” по плана на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.09.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-66-ПР/2013 г.

Решение № РУ-66-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от опаковки, хартия и пластмаса”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 20184.1.1597 по кадастралната карта на гр. Две могили, съгласно скица № 4388/27.05.2013г., издадена от СГКК – гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.09.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-67-ПР/2013 г.

Решение № РУ-67-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Увеличаване на капацитета на съществуваща птицеферма за кокошки носачки от 12 000 на 18 000 броя”, с местоположение: имот с идентификатор 41143.503.106 в землището на с. Калипетрово, общ. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.09.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-61-ПР/2013 г.

Решение № РУ-61-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Разширяване на съществуваща площадка за дейности с отпадъци”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.8.1245 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.09.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-60-ПР/2013 г.

Решение № РУ-60-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на обединено детско заведение – целодневна детска градина”, с местоположение: УПИ ІІ-за детска градина, кв. 591.1 (идентификатор 63427.4.2982), ж.к. Дружба ІІІ, по плана на гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.09.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-57-ПР/2013 г.

Решение № РУ-57-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, изграждане на маслоуловителна шахта /колектор/, склад и навес за съхраняване на производствените и опасни отпадъци от разкомплектоването”, с местоположение: ПИ с идентификатор № 61710.503.6392 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.08.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-58-ПР/2013 г.

Решение № РУ-58-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Обособяване на Автоцентър за изкупуване, приемане, демонтаж и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и продажба на авточасти за повторна употреба”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.8.899 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.08.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия