За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-10-ПР/2023 г.

Решение № РУ-10-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -                        “Изграждане нов присъединителен електропровод 110 kV за фотоволтаична електроцентрала „Пепелина - 35 MW“ в землищата на с. Пепелина и гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „Грийн Проджектс Дивелъпмънт“ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 09.02.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40688

Решение № РУ-9-ПР/2023 г.

Решение № РУ-9-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 80460.285.470 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, общ. Русе и инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаичен парк, логистичен център и обслужващи сгради”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „НЕТСОЛАР“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 30.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41576

Решение № РУ-8-ПР/2023 г.

Решение № РУ-8-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Монтаж на два броя подземни резервоара за пропан-бутан с обем 25 м3 и 10 м3, изпарителна станция и подземна газопроводна линия с местоположение на резервоарите - поземлен имот с идентификатор 07603.502.596 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, обл. Русе (стар номер 148, квартал 44, парцел XV)”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „ЕКОН-91“ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 26.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41039

Решение № РУ-7-ПР/2023 г.

Решение № РУ-7-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -   „Разширение на съществуващ гробищен парк”, с местоположение ПИ с идентификатор 32874.27.108 по КККР на гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград и разпоредителна част „да не се извършва ОВОС“.

Възложител – Община Исперих

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 25.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41270

Решение № РУ-6-ПР/2023 г.

Решение № РУ-6-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -   „Изграждане на къмпинг в ПИ с идентификатор 38830.203.21 по КККР на с. Костанденец, общ. Цар Калоян, обл. Разград”, с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС“.

Възложител - „Тоан-69” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 20.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41042

Решение № РУ-5-ПР/2023 г.

Решение № РУ-5-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -  „Изграждане на къмпинг в ПИ с идентификатор 38830.203.17 по КККР на с. Костанденец, общ. Цар Калоян, обл. Разград”, с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС“.

Възложител - Земеделска кооперация „Хърцои”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 20.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41041

Решение № РУ-4-ПР/2023 г.

Решение № РУ-4-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -                        „Изграждане на заместваща мощност - инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия” с местоположение Поземлен имот с идентификатор 61710.501.24 по КККР на гр. Разград, Западна промишлена зона (УПИ XV-24 по плана на гр. Разград), с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС“.

Възложител - „Топлофикация-Разград” АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 20.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41650

Решение № РУ-3-ПР/2023 г.

Решение № РУ-3-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -                        „Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 61710.503.6340 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 20 MW”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - “БИОВЕТ” АД – Клон Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 16.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41252

Решение № РУ-2-ПР/2023 г.

Решение № РУ-2-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Разширение на гробищен парк” - ПИ с идентификатор 07603.901.961 по КК и КР на гр. Бяла, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – Община Бяла.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 10.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41255

Галерия