За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ – 9 – ПР/2013 г.

Решение № РУ-9-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Технологичен план за първоначално залесяване на неземеделски земи в землищата на с. Богданци, с. Коларово, с. Долно Ряхово, с. Малък Преславец, и гр. Главиница, община Главиница с местоположение поземлени имоти с №№ 000023, 000025 в землището на с. Богданци, община Главиница, 15031.31.101, 15031.4.104 в землището на гр. Главиница, община Главиница, 000051 в землището на с. Долно Ряхово, община Главиница, 003001, 018018, 018019, 018020, 018022 в землището на с. Коларово, община Главиница и 009205, 009207, 009210 в землището на с. Малък Преславец, община Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  01.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-7-ПР/2013 г.

Решение № РУ-7-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Залесяване на неземеделски земи на територията на Община Борово”, с местоположение поземлени имоти с №№ 024001, 024002, 024003, 024006, 024007, 024011, 024016, 024022, 024023, 024050, 024051, 024052, 024053, 058002, 064107, 064112, 074050 и 000376 в землището на с. Горно Абланово, общ. Борово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.02.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-8-ПР/2013 г.

Решение № РУ-8-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Създаване на трайни насаждения от ягоди на обща площ 33 дка и изграждане на система за капково напояване”, с местоположение: поземлени имоти с идентификатори 66425.15.1, 66425.14.65, 66425.14.75 и 66425.14.77 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.02.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-6-ПР/2013 г.

Решение № РУ-6-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Проектиране и укрепване на "8-класно училище", с. Голеш, община Кайнарджа” с местоположение имот № 556, за който е образуван УПИ ХІV-556, кв. 11 по регулационния план на с. Голеш, община Кайнарджа

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.02.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-5-ПР/2013 г.

Решение № РУ-5-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 150 броя овце и 30 броя дойни крави” с местоположение УПИ ІІ-49, кв. 10 по плана на с. Листец, община Главиница и ПИ с № 014012 в землището на с. Листец, община Главиница

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.02.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-4-ПР/2013 г.

Решение № РУ-4-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на КАНЕВ ЦЕНТЪР Русенски университет "Ангел Кънчев" - блок А, Б, В, Г и Г1” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.1.232 по кадастралната карта на гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.01.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-3-ПР/2013 г.

Решение № РУ-3-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя сондажни кладенци за напояване на зърнени култури” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.81.11 по кадастралната карта на гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.01.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-2-ПР/2013 г.

Решение № РУ-2-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на специализирана детска градина за интегрирани социални услуги” с местоположение УПИ ІІ, кв. 154 – за детска градина, ж.к. Чародейка – Г – юг, по плана на гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.01.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-1-ПР/2013 г.

Решение № РУ-1-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Преустройство на част от ресторант в работилница за преработка на прясно мляко с капацитет до 2 т/ден и производство на кисело мляко” с местоположение УПИ ІІ, кв. 60, образуван от имот 477 по ЗРП на с. Драгомъж, община Исперих

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.01.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия