За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-117-ПР/2022 г.

Решение № РУ-117-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Реконструкция на автоснабдителна станция за светли горива и пропан-бутан в поземлен имот с идентификатор 47336.82.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе  - монтаж на компресорен модул с ресивер за природен газ и подмяна на комбинирана колонка за светли горива и пропан-бутан, с комбинирана колонка за светли горива, пропан-бутан и природен газ“.

Възложител -  „БУЛМАРКЕТ ГРУП“ АД.

Решението е с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 21.11.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40954

Решение № РУ-115-ПР/2022 г.

Решение № РУ-115-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”, с местоположение УПИ V-503 и XV-503, кв. 75 по плана на с. Побит камък, общ. Разград

Възложител – М. Манав

Решението е с разпоредителна част „да не се извършва ОВОСˮ.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 18.11.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40829

Решение № РУ-114-ПР/2022 г.

Решение № РУ-114-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на сграда с магазини за промишлени стоки, складови помещения и външни водопроводни и канализационни отклонения, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.5533 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе“.

Възложител - „ТИТИ Логистик“ ЕООД.

Решението е с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 17.11.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40951

Решение № РУ-113-ПР/2022 г.

Решение № РУ-113-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с пикова мощност 3001.32 kWp”, с местоположение ПИ с идентификатор 38830.211.1 по КККР на с. Костанденец, общ. Цар Калоян, обл. Разград

Възложител - „Б 102” ЕООД.

Решението е с разпоредителна част „да не се извършва ОВОСˮ.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.11.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40968

Решение № РУ-111-ПР/2022 г.

Решение № РУ-111-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Складово стопанство за пропан-бутан с обем до 60 куб.м, II категория и промишлена газова инсталация“ - ПИ с идентификатори 61710.503.6305 и 61710.503.6440 по КК и КР на град Разград.

Възложител - „БИОВЕТ“ АД – Клон Разград.

Решението е с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 04.11.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41059

Решение № РУ-108-ПР/2022 г.

Решение № РУ-108-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Монтаж на подземен резервоар за пропан-бутан с обем 10 куб.м., изпарителна станция и подземна газопроводна линия към съществуваща парокотелна централа, в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.8.1216 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”.

Възложител - „Топ Ман“ ЕООД.

Решението е с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 26.10.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40544

Решение № РУ-107-ПР/2022 г.

Решение № РУ-107-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 400 kW”, с местоположение УПИ IX-28 и УПИ X-29, кв. 4 по плана на с. Ново село, общ. Русе, с възложител „Солар груп 2022ˮ ООД. Решението на Директора на РИОСВ е „да не се извършва ОВОС”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 19.10.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40662

Решение № РУ-103-ПР/2022 г.

Решение № РУ-103-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Водовземане на подземни води чрез тръбен кладенец с цел изграждане на автоматична система за капково напояване на кориандър и полски култури”, с възложител „Планет груп” ЕООД. Решението на Директора на РИОСВ е „да не се извършва ОВОС”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.10.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40645

Решение № РУ-104-ПР/2022 г.

Решение № РУ-104-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия до 1 MW”, с местоположение УПИ I-1341, 1342, 1959 и УПИ II-1341, 1342, 1343, 1959, кв. 165 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе (проектен УПИ XII-2142, кв. 165 по плана на гр. Ветово) и възложител: „Ди Си Ди Корект” ЕООД. Решението на Директора на РИОСВ е „да не се извършва ОВОС”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.10.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39632

Галерия