За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-126-ПР/2022 г.

Решение № РУ-126-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Продължение на ул. „Дунавˮ от ул. „Св. Климентˮ до кръстовището на бул. „Българияˮ и бул. „Априлско въстаниеˮ в гр. Разградˮ

Възложител -  Община Разград

Решението е с разпоредителна част „ да не се извършва ОВОС ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 14.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40977

Решение № РУ-125-ПР/2022 г.

Решение № РУ-125-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия, подстанция и необходимата линейна инфраструктура за връзка с мрежатаˮ

Възложител -  –"ЦЕНОВО СОЛАР ПЛАНТ“ ЕООД

Решението е с разпоредителна част „ да не се извършва ОВОС ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 14.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41060

Решение № РУ-124-ПР/2022 г.

Решение № РУ-124-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „ Изграждане на складова база и гаражиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.343.74 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград

Възложител -  „АМЕТИСТˮ ООД

Решението е с разпоредителна част „ да не се извършва ОВОС ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 12.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41715

Решение № РУ-121-ПР/2022 г.

Решение № РУ-121-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на мандра за сирене, кашкавал и извара”, с местоположение ПИ 56232.16.5 по КККР на с. Печеница, общ. Исперих, обл. Разград.

Възложител -  З. Ф. Мехмед.

Решението е с разпоредителна част „ да не се извършва ОВОС ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 12.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40370

Решение № РУ-123-ПР/2022 г.

Решение № РУ-123-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1 МWˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 07603.502.155 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, общ. Бяла

Възложител -  „СЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ-2ˮ ЕООД

Решението е с разпоредителна част „ да не се извършва ОВОС ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 12.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41110

Решение № РУ-122-ПР/2022 г.

Решение № РУ-122-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 400 kWˮ, с местоположение УПИ XIV-880, кв. 59 по плана на с. Побит камък, общ. Разград

Възложител -  М. Грънчаров

Решението е с разпоредителна част „ да не се извършва ОВОС ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 12.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40690

Решение № РУ-120-ПР/2022 г.

Решение № РУ-120-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз“, с местоположение ПИ 63427.8.37 по КККР на гр. Русе.

Възложител -  „Топлофикация Русе“ АД.

Решението е с разпоредителна част „ да не се извършва ОВОС ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 05.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39203

Решение № РУ-119-ПР/2022 г.

Решение № РУ-119-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на пелетно стопанство и монтиране на фотоволтаични панели “, с местоположение УПИ I-996, кв. 83 по плана на с. Мортагоново, община Разград, област Разград.

Възложител -  „Дени-Дин“ ЕООД.

Решението е с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 05.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39498

Решение № РУ-118-ПР/2022 г.

Решение № РУ-118-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „ Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) в част от ПИ с идентификатор 63427.3.225 по КК и КР на град Русе“.

Възложител -  „Дани-Н-Николова“ ЕООД.

Решението е с разпоредителна част „да се извърши ОВОС”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 25.11.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39893

Галерия