За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-63-ПР/2023 г.

Решение № РУ-63-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Ново трасе на част от ВЕЛ 20кV „Чукура“ и на ВЕЛ „Писанец“ в землище на гр. Ветово, община Ветово ˮ, с разпоредителна част: да не се извършва ОВОС.

Възложител – Електроразпределение Север АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 26.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/44780

Решение № РУ-62-ПР/2023 г.

Решение № РУ-62-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Пристройка за котелно към мивка за цистерни, сграда с идентификатор 61710.506.15.6 на територията на УПИ VIII-15-за автомобилно депо, кв.4 по плана на Гарова промишлена зона на град Разград ˮ, с разпоредителна част: да не се извършва ОВОС.

Възложител – Ейч Енд Ес Транспорт България ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 19.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/43588

Решение № РУ-61-ПР/2023 г.

Решение № РУ-61-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Създаване на насаждения от череши, изграждане на поливна система за тях и захранването им от тръбен кладенец и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 80 kW за захранване на кладенецаˮ с местоположение: поземлен имот с идентификатор 44495.1.148 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Любен, местност „Балтаджи”, общ. Ситово, обл. Силистра, с разпоредителна част: да не се извършва ОВОС.

Възложител – ЗП Д. Маринова,

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 19.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42966

Решение № РУ-60-ПР/2023 г.

Решение № РУ-60-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на производствена база на предприятие Ватия кварц АД ˮ с местоположение: ПИ с идентификатор 66229.80.13 по КК и КР на град Сеново, община Ветово, с разпоредителна част: да се извърши ОВОС.

Възложител – „ВАТИЯ КВАРЦˮ АД,

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 04.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/40482

Решение № РУ-58-ПР/2023 г.

Решение № РУ-58-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Разнообразяване на видовете отпадъци, с които се извършват дейности на територията на Площадка №1 от Разрешение за дейности с отпадъци №10-ДО-00000769-01/07.03.2023г. ˮ, с местоположение: ПИ с идентификатор 41143.502.75 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра, с разпоредителна част: да не се извършва ОВОС.

Възложител – ВОДСТРОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 04.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/43654

Решение № РУ-57-ПР/2023 г.

Решение № РУ-57-ПР/2023 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Добавяне на нови кодове отпадъци, които ще се приемат и третират в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъцис местоположение: яаст от ПИ с идентификатор 61710.506.65 по КККР на гр. Разград, Гарова промишлена зона“, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „Дайер Трейд“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадест) дни считано от 04.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/43737

Решение № РУ-56-ПР/2023 г.

Решение № РУ-56-ПР/2023 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Водовземане на подземни води от съществуващ трубен кладенец“, с местоположение ПИ с идентификатор 02097.91.101, с. Бабук, община Силистра, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ЗК МОТОР-93“

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадест) дни считано от 01.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/43486

Решение № РУ-55-ПР/2023 г.

Решение № РУ-55-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на обществено-обслужваща сграда с паркинг на четири ниваˮ, с местоположение: УПИ V-424, кв. 675 по плана на гр. Русе, с разпоредителна част: да не се извършва ОВОС.

Възложител – Община Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 28.08.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45004

Решение № РУ-54-ПР/2023 г.

Решение № РУ-54-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Строителство на плавателни съдове”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.514.590 (сгради 66425.514.590.1, 66425.514.590.3, 66425.514.590.6, 66425.514.590.7, 66425.514.590.10, 66425.514.590.12) и ПИ с идентификатор 66425.514.639 (сграда 66425.514.639.2) по КК и КР на град Силистра, с разпоредителна част: да се извърши ОВОС.

Възложител – „ЕЛИКА ЯРД“ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 21.08.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43655

Галерия