За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-18-ПР/2024 г.

Решение № РУ-18-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:

 1. Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за промишлени отпадъчни води, генерирани след обработка на плоско стъкло, находящо се в УПИ V 504 с идентификатор 61710.509.504 по КК и КР на град Разград, кв.5, Западна промишлена зона;

2. Преустройство на закрит склад с идентификатор 61710.509.504.3 по КК и КР на град Разград в цех за обработка на плоско стъкло, находящ се в УПИ V 504 с идентификатор 61710.509.504 по КК и КР на град Разград.

Възложители – „МТ Пласт“ ЕООД, „Водстрой“ АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.03.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45791

Решение № РУ-22-ПР/2024 г.

Решение № РУ-22-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Обособяване на площадка за дейности по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства с местоположение поземлен имот с идентификатор 41143.503.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово, общ. Силистра“, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „ВМ ТРЪКС“ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 18.03.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45945

Решение № РУ-19-ПР/2024 г.

Решение № РУ-19-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 07603.910.107, 07603.910.106 и 07603.910.886 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла

Възложител – Община Бяла

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 14.03.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46566

Решение № РУ-20-ПР/2024 г.

Решение № РУ-20-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на складово стопанство за киселини и основи и експлоатационен център за камиони в поземлени имоти с идентификатори 63427.78.78 и 63427.78.79 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложители:

  • „ХИМ КОМЕРС 2009“ ЕООД, ЕИК 200737056;
  • „ВЕНИДАН“ ЕООД, ЕИК 200500751.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 15.03.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46475

Решение № РУ-17-ПР/2024 г.

Решение № РУ-17-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „ Изграждане на пълначна станция за транспортируеми съоръжения под налягане за компресиран природен газ (КПГ) и КПГ за МПСˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.309.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – „М-ГАЗˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 06.03.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46644

Решение № РУ-16-ПР/2024 г.

Решение № РУ-16-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури от съществуващ тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 67444.99.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливо поле, обл. Русеˮ.

Възложител – „КООПЕРАЦИЯ ЗКПУ – ВЪЗРАЖДАНЕ СЛИВО ПОЛЕˮ

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 05.03.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46443

Решение № РУ-15-ПР/2024 г.

Решение № РУ-15-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Складово стопанство за втечнен въглеводороден газ пропан-бутан и неговите смеси, с дейност – доставка, складиране и експедиция на пропан, бутан и пропан-бутан, смесване на пропан с бутан и пропан-бутан, с авто и жп естакади, транспорт със специализирани автоцистерни и търговска дейност към широка дистрибуторска мрежа или крайни клиенти на втечнен нефтен газ”, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.506.101 по КККР на гр. Разград.

Възложител – „Норд Газ България” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 05.03.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46250

Решение № РУ-14-ПР/2024 г.

Решение № РУ-14-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ново водовземно съоръжениеˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – „МЕТАЛНАБ БЪЛГАРИЯˮ АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 29.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46447

Решение № РУ-13-ПР/2024 г.

Решение № РУ-13-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води за пречистване и регенериране на производствени отпадъчни води с цел рециклиране и повторно използване на водите от площадката на Интегрирана система за управление на отпадъците от регион Разград”.

Възложител – Община Разград

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 29.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45814

Галерия