За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-11-ПР/2024 г.

Решение № РУ-11-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Промяна по време на строителство и обособяване на цех за сладолед в УПИ CIV „Производствени и складови дейности”, кв. 105 по ПУП на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград”.

Възложител – „Маклер Комерс” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 20.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46050

Решение № РУ-8-ПР/2024 г.

Решение № РУ-8-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци от пластмаса, стъкло, води от маслено-водни сепаратори, машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи, нехлорирани емулсии и други”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1513 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „МИТАˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 12.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45946

Решение № РУ-6-ПР/2024 г.

Решение № РУ-6-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец с цел водоснабдяване на производствена дейност”, с местоположение ПИ с идентификатор 80460.187.11 по КК и КР на село Червена вода, община Русе , с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „НИНАХИМ” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 01.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/45700

Решение № РУ-7-ПР/2024 г.

Решение № РУ-7-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Водовземане от съществуващ сондажен кладенец с цел напояване на съществуващи трайни и царевични насаждения”, с местоположение съществуващ сондажен кладенец, разположен в поземлен имот с идентификатор 51956.16.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова Черна; предвидени за напояване имоти с идентификатори 51956.16.23, 51956.16.26, 51956.16.27, 51956.16.28 и 51956.16.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова Черна, общ. Тутракан, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – Земеделски производител Чавдар Ченков

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 01.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46343

Решение № РУ-4-ПР/2024 г.

Решение № РУ-4-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Добавяне на нови отпадъци и увеличаване на площта на съществуваща площадка № 1 от Решение № 10-ДО-621-07 от 15.09.2022 г. на Директора на РИОСВ-Русе”, с местоположение част от ПИ с идентификатор 63427.3.491 по КККР на град Русе, община Русе, област Русе, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „Инвест Стил” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 16.01.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44940

Решение № РУ-3-ПР/2024 г.

Решение № РУ-3-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в кв.859 по плана на ж.к. „Чародейка Г-Север“, град Русе“, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – Община Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.01.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45792

Решение № РУ-2-ПР/2024 г.

Решение № РУ-2-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „ Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенецˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.501.9159 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „РОКЕНРОЛАˮ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 10.01.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45787

Решение № РУ-1-ПР/2024 г.

Решение № РУ-1-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „ Изграждане на тръбен кладенецˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.514.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „АГРОТРАНСˮ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 09.01.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес:https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45702

Решение № РУ-89-ПР/2023 г.

Решение № РУ-89-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и оползотворяване отпадъци от пластмаса и хартия, с местоположение поземлен имот с идентификатор 55186.100.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паисиево, общ. Дулово”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ГЕЛИГ“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 29.12.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46105

Галерия