За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-86-ПР/2023 г.

Решение № РУ-86-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Доставка и въвеждане в експлоатация на два броя когенерационни мощности, използващи като гориво природен газ, с номинална входяща топлинна мощност на всеки когенератор равна на 19.7 MW, в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.8.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 21.12.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41519

Решение № РУ-85-ПР/2023 г.

Решение № РУ-85-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „ Преустройство и промяна предназначението на търговска сграда с идентификатор 40422.505.201.1 по КККР на гр. Кубрат в цех за преработка на зеленчуци”  

Възложител – „Мимо Корект” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 12.12.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45524

Решение № РУ-84-ПР/2023 г.

Решение № РУ-84-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на съоръжения против заливане на терминал Русе-запад при високи води на река Дунав”  

Възложител –ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 12.12.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45525

Решение № РУ-83-ПР/2023 г.

Решение № РУ-83-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Преустройство и промяна предназначението на част от доилно помещение в работилница за млечни продукти с местоположение поземлен имот 503.1058, кв. 82, по кадастрален план на с. Ново село, общ. Русе”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – И. Табев.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 12.12.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45352

Решение № РУ-82-ПР/2023 г.

Решение № РУ-82-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип LIDLˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.7.787 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Възложител – „Автоматизирани технологииˮ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.12.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45782

Решение № РУ-81-ПР/2023 г.

Решение № РУ-81-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Предприятие за месодобив от едри преживни животни и месопреработка в ПИ 07231.40.566, с. Бъзън, общ. Русе”  

Възложител – Д. Диков

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 27.11.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45349

Решение № РУ-79-ПР/2023 г.

Решение № РУ-79-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищен комплекс от многофамилни жилищни сгради, гаражи, паркинг и други обслужващи сгради”, УПИ XVII-6484 „За транспортно-комуникационна инфраструктураˮ, УПИ XVIII-6485 „За производствено-складови дейностиˮ, УПИ XIX-6486 „За трансформаторен постˮ, УПИ XX-6487 „За жилищни функцииˮ., образувани от разделяне на поземлен имот с идентификатор 61710.503.6325 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград.

Възложител – „Обитехˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 16.11.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45514

Решение № РУ-80-ПР/2023 г.

Решение № РУ-80-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на буферен паркинг за тежкотоварни автомобилиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.178.134 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе  

Възложител – Община Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 22.11.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45176

Решение № РУ-78-ПР/2023 г.

Решение № РУ-78-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Изграждане на ново водовземно съоръжение и помпена станция за бъдещ довеждащ водопровод за автоматизирана поливна система за обект – „Зона за обществен отдих по крайбрежната ивица в района на ж.п. прелез на Речна гара - Русе до ул. „Мостова“ – град Русе”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС. Местоположение - поземлен имот с идентификатор 63427.2.5735 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – Община Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 14.11.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45491

Галерия