За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-33-ПР/2023 г.

Решение № РУ-33-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Изграждане на нафтово стопанство, на територията на  съществуваща асфалтова база, с местоположение УПИ II-632, кв. 62 по плана на с. Зафирово, общ. Главиница ”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ПЪТПЕРФЕКТ-Т“ ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 17.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42416

Решение № РУ-32-ПР/2023 г.

Решение № РУ-32-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на тръбен кладенец за захранване на поливна система и измиване на селскостопански машини (водоснабдяване за други цели)ˮ с местоположение – поземлен имот с идентификатор 47336.63.371 по КК и КР на гр. Мартен, общ. Русе, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „МЕГАТРОНˮ ЕАД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 17.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42400

Решение № РУ-31-ПР/2023 г.

Решение № РУ-31-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Тръбопровод за денатуриране и смесване на технически алкохол”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „АДМ Разград“ ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 17.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42149

Решение № РУ-30-ПР/2023 г.

Решение № РУ-30-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла, хартия, картон, пластмаса и други с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.949 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „ЕВРОПАК РЕЦИКЛИНГ“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 04.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41813

Решение № РУ-29-ПР/2023 г.

Решение № РУ-29-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “ Промяна в параметрите, при които е издадено Комплексно разрешително № 293-Н1/2015 г., актуализирано с Решение № 293-Н1-И1-А1/2018 г.”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.304.53, местност „Чифликаˮ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „Градус-98” АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 27.04.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42774

Решение № РУ-28-ПР/2023 г.

Решение № РУ-28-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Промяна в параметрите на работа на производствени и пречиствателни съоръжения в инсталация за леене на алуминий и алуминиеви сплави, за която има издадено Комплексно разрешително № 480-Н1/2020 г. - поземлен имот с идентификатор 61710.506.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград ”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „НОВАЛ 1” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 27.04.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41987

Решение № РУ-26-ПР/2023 г.

Решение № РУ-26-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Изграждане на един брой тръбен кладенец за напояване на трайни насаждения”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 67578.83.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смирненски, общ. Ветово, с разпоредителна част „да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител - „Деметра-ЗСˮ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 25.04.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42846

Решение № РУ-25-ПР/2023 г.

Решение № РУ-25-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Промяна предназначението на промишлена сграда с идентификатор 61710.509.504.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград в цех за обработка на плоско стъкло и монтаж на технологично оборудване за физико-химично пречистване на отпадъчни води, генерирани след процес на матиране на стъклото”, с разпоредителна част да се извърши ОВОС.

Възложител - „ВОДСТРОЙ“ АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 19.04.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40603

Решение № РУ-24-ПР/2023 г.

Решение № РУ-24-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на открит паркинг за товарни автомобили, гараж, склад, административно-битова сграда и трафопостˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 72357.706.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тетово, общ. Русе, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „ПМ инвест груп“ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 30.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42445

Галерия