За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-23-ПР/2023 г.

Решение № РУ-23-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Изграждане на съоръжения за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала „Кацелово 195 MW“ към електропреносната мрежа  - въздушен електропровод 220 kV, възлова станция в поземлен имот с идентификатор 20184.42.107 в землището на гр. Две могили и въздушни електропроводи 400 kV до ВЕЛ „Стрелец“ в землищата на с. Пепелина с. Острица, с. Широково и гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „Грийн Проджектс Дивелъпмънт“ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 30.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42413

Решение № РУ-22-ПР/2023 г.

Решение № РУ-22-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на Производствено-складова база на „СГМ Пластикс” ЕООД в УПИ XIII-106пп, кв. 888, местност Слатина, гр. Русе”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „СГМ Пластикс” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 28.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42169

Решение № РУ-21-ПР/2023 г.

Решение № РУ-21-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на поливна система за напояване на земеделски земи с обща площ 1 517 дка, чрез технология на дъждуване, в землището на с. Гарван, общ. Ситово”, с местоположение

Подобект 1, включващ поземлени имоти с идентификатори 14547.59.1 ÷ 13, 15 ÷ 33, 14547.58.1, 14547.58.5 ÷ 34, 14547.58.34, 37÷ 42;

Подобект 2, включващ поземлени имоти с идентификатори 14547.49.10 ÷ 14, 16 ÷ 24, 27 ÷ 33, 35 ÷ 42, 46 ÷ 48, 52, 54, 56, 57, 205 и 206;

Подобект 3, включващ поземлени имоти с идентификатори 14547.51.1 ÷ 7, 9 ÷ 17, 19 ÷ 21, 203, 204, 14547.52.1 ÷ 8, 205 и 206

и разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - Земеделска кооперация „16 декемвриˮ

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 27.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42349

Решение № РУ-20-ПР/2023 г.

Решение № РУ-20-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за изкупуване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отработени масла и други отпадъци от физически и юридически лица, както и изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с инсталирана мощност до 1000 kWр”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 63427.8.1365, 63427.8.1366 и 63427.8.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе и разпоредителна част „да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител - „Кемстийлˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 27.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41518

Решение № РУ-19-ПР/2023 г.

Решение № РУ-19-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за месодобив и месопреработка и пречиствателна станция за отпадъчни води”, с разпоредителна част да се извърши ОВОС.

Възложител - „ГОЛД БАРН“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 23.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41637

Решение № РУ-18-ПР/2023 г.

Решение № РУ-18-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително № 310-Н2/2014 г., актуализирано с Решение № 310-Н2-И1-А1/2018 г.”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 80460.132.227 и 80460.13.175 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, общ. Русе и разпоредителна част „да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител - „Градус-98” АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 20.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42064

Решение № РУ-16-ПР/2023 г.

Решение № РУ-16-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Оползотворяване на нови отпадъци с код 18 02 02* в горивната инсталация на „Грийнбърн“ ЕООД – площадка-гр.Разград ” с  разпоредителна част „да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител - „ГРИЙНБЪРН” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 17.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42026

Решение № РУ-17-ПР/2023 г.

Решение № РУ-17-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Изграждане на иновативна инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди, с мощност на вход 19.8 MWh, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.37 (сграда с идентификатор 63427.8.37.70) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”, с разпоредителна част да се извърши ОВОС.

Възложител - „ФЛАЙ ПАУЪР“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 16.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41111

Решение № РУ-15-ПР/2023 г.

Решение № РУ-15-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -„Навес за разполагане на технологично съоръжение „Филтърен блок“ съм съществуващо складово стопанство в имот с идентификатор 47336.82.17 по КК и КР на град Мартен, община Русе ” с  разпоредителна част „да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител - „Астра Биоплант” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 10.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42031

Галерия