За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-77-ПР/2023 г.

Решение № РУ-77-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за смесени отпадъци в землището на село Трапище, община Лозница”.

Възложител – Община Лозница

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 07.11.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45522

Решение № РУ-76-ПР/2023 г.

Решение № РУ-76-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Допълване на вида на отпадъците и дейностите по оползотворяване с тях на съществуваща площадка за третиране на отпадъци”, местоположение поземлен имот с идентификатор 84049.166.399 (стар №№ 000367, 000368 и 000369) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, общ. Иваново , с разпоредителна част: „да не се извършва ОВОС”.

Възложител – „Управление на отпадъци” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 02.11.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42447

Решение № РУ-75-ПР/2023 г.

Решение № РУ-75-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Ветрогенератор до 100 kW и батерии за съхранение на ел. енергия до 500 kW”, с разпоредителна част: „да не се извършва ОВОС”.

Възложител – „АА Фарма” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 01.11.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43710

Решение № РУ-73-ПР/2023 г.

Решение № РУ-73-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Разработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ:

-           Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XIV-932, кв.101 по плана на с. Горно Абланово, община Борово;

-           Технически проект за проектиране и изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност 800кW“, с разпоредителна част: „да не се извършва ОВОС”.

Възложител Норд  Енержи ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 31.10.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45432

Решение № РУ-72-ПР/2023 г.

Решение № РУ-72-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „ Изграждане на площадков газопровод и газификация на котелно, АГО, ПФО, ТБ, ХБ, МЦ към „МБАЛ Силистраˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.501.2620 по КК и КР на град Силистра, с разпоредителна част: „да не се извършва ОВОС”.

Възложител – МБАЛ Силистра АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 31.10.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45139

Решение № РУ-74-ПР/2023 г.

Решение № РУ-74-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори 41143.175.27 и 41143.11.342 по КК и КР на село Калипетрово с цел обединяването им за последващо проектиране и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 4.99MW и ползване на вода от съществуващо водностопанско съоръжение, с разпоредителна част: „да не се извършва ОВОС”.

Възложител – Мекосомбинат Добруджа АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 31.10.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45308

Решение № РУ-71-ПР/2023 г.

Решение № РУ-71-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели – измиване на автомобили, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадкиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.5.206 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с разпоредителна част: „да не се извършва ОВОС”.

Възложител – „ШЕЛ БЪЛГАРИЯˮ ЕАД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 26.10.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45272

Решение № РУ-70-ПР/2023 г.

Решение № РУ-70-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Възстановяване на рибарник Брестовицаˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 06519.58.129 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Брестовица, общ. Борово, с разпоредителна част: „да не се извършва ОВОС”.

Възложител – ЕТ „Здравко Георгиев-2000”

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 23.10.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45334

Решение № РУ-69-ПР/2023 г.

Решение № РУ-69-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на Строителен хипермаркет и офиси в УПИ III-340, кв. 667, ПИ 61710.505.7199 по плана на гр. Разград, обл. Разград“, с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС“.

Възложител – „ГАМИ“ ЕООД

Решението е оповестено на общественодостъпно място – информационното табло на РИОСВ- Русе /сграда на бул. „Придунавски“ №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 19.10.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/36789

Галерия