За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-1-ПР/2024 г.

Решение № РУ-1-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „ Изграждане на тръбен кладенецˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.514.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „АГРОТРАНСˮ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 09.01.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес:https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45702

Решение № РУ-89-ПР/2023 г.

Решение № РУ-89-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и оползотворяване отпадъци от пластмаса и хартия, с местоположение поземлен имот с идентификатор 55186.100.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паисиево, общ. Дулово”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ГЕЛИГ“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 29.12.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46105

Решение № РУ-88-ПР/2023 г.

Решение № РУ-88-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на технологично оборудване на птицекланица, изграждане на съоръжение за преработка на СЖП и пречиствателна станция за птицекланица”  

Възложител – „АА Фарма“ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 22.12.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41923

Решение № РУ-87-ПР/2023 г.

Решение № РУ-87-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „ Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 51679.173.479 по КК и КР на село Николова, община Русе”  

Възложител – Община Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 22.12.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/45873

Решение № РУ-86-ПР/2023 г.

Решение № РУ-86-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Доставка и въвеждане в експлоатация на два броя когенерационни мощности, използващи като гориво природен газ, с номинална входяща топлинна мощност на всеки когенератор равна на 19.7 MW, в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.8.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 21.12.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41519

Решение № РУ-85-ПР/2023 г.

Решение № РУ-85-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „ Преустройство и промяна предназначението на търговска сграда с идентификатор 40422.505.201.1 по КККР на гр. Кубрат в цех за преработка на зеленчуци”  

Възложител – „Мимо Корект” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 12.12.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45524

Решение № РУ-84-ПР/2023 г.

Решение № РУ-84-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на съоръжения против заливане на терминал Русе-запад при високи води на река Дунав”  

Възложител –ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 12.12.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45525

Решение № РУ-83-ПР/2023 г.

Решение № РУ-83-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Преустройство и промяна предназначението на част от доилно помещение в работилница за млечни продукти с местоположение поземлен имот 503.1058, кв. 82, по кадастрален план на с. Ново село, общ. Русе”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – И. Табев.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 12.12.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45352

Решение № РУ-82-ПР/2023 г.

Решение № РУ-82-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип LIDLˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.7.787 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Възложител – „Автоматизирани технологииˮ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.12.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45782

Галерия