За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-35-ПР/2023 г.

Решение № РУ-35-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Реконструкция и модернизация на съществуваща технологична линия за почистване и боядисване на метални повърхнини на детайли и сборки от заваръчни конструкции”, с местоположение: имоти с идентификатори 47336.82.23 и 47336.82.28 по КК и КР на град Мартен и разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ТМ ТЕХНОЛОДЖИ” АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 22.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41924

Решение № РУ-34-ПР/2023 г.

Решение № РУ-34-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Преустройство на газови инсталации. Монтаж на резервоар с обем 100 m3 и газови инсталации на ВВГ пропан-бутан за захранване на асфалтосмесител в „Асфалтова базаˮ, с. Зафирово, общ. Главиница”, с местоположение УПИ II-632, кв. 62 по плана на с. Зафирово, общ. Главиница и разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ПЪТПЕРФЕКТ-Т ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 18.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42598

Решение № РУ-33-ПР/2023 г.

Решение № РУ-33-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Изграждане на нафтово стопанство, на територията на  съществуваща асфалтова база, с местоположение УПИ II-632, кв. 62 по плана на с. Зафирово, общ. Главиница ”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ПЪТПЕРФЕКТ-Т“ ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 17.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42416

Решение № РУ-32-ПР/2023 г.

Решение № РУ-32-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на тръбен кладенец за захранване на поливна система и измиване на селскостопански машини (водоснабдяване за други цели)ˮ с местоположение – поземлен имот с идентификатор 47336.63.371 по КК и КР на гр. Мартен, общ. Русе, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „МЕГАТРОНˮ ЕАД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 17.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42400

Решение № РУ-31-ПР/2023 г.

Решение № РУ-31-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Тръбопровод за денатуриране и смесване на технически алкохол”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „АДМ Разград“ ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 17.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42149

Решение № РУ-30-ПР/2023 г.

Решение № РУ-30-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла, хартия, картон, пластмаса и други с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.949 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „ЕВРОПАК РЕЦИКЛИНГ“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 04.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41813

Решение № РУ-29-ПР/2023 г.

Решение № РУ-29-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “ Промяна в параметрите, при които е издадено Комплексно разрешително № 293-Н1/2015 г., актуализирано с Решение № 293-Н1-И1-А1/2018 г.”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.304.53, местност „Чифликаˮ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „Градус-98” АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 27.04.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42774

Решение № РУ-28-ПР/2023 г.

Решение № РУ-28-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Промяна в параметрите на работа на производствени и пречиствателни съоръжения в инсталация за леене на алуминий и алуминиеви сплави, за която има издадено Комплексно разрешително № 480-Н1/2020 г. - поземлен имот с идентификатор 61710.506.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград ”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „НОВАЛ 1” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 27.04.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41987

Решение № РУ-26-ПР/2023 г.

Решение № РУ-26-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Изграждане на един брой тръбен кладенец за напояване на трайни насаждения”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 67578.83.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смирненски, общ. Ветово, с разпоредителна част „да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител - „Деметра-ЗСˮ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 25.04.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42846

Галерия