За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-58-ПР/2023 г.

Решение № РУ-58-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Разнообразяване на видовете отпадъци, с които се извършват дейности на територията на Площадка №1 от Разрешение за дейности с отпадъци №10-ДО-00000769-01/07.03.2023г. ˮ, с местоположение: ПИ с идентификатор 41143.502.75 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра, с разпоредителна част: да не се извършва ОВОС.

Възложител – ВОДСТРОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 04.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/43654

Решение № РУ-57-ПР/2023 г.

Решение № РУ-57-ПР/2023 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Добавяне на нови кодове отпадъци, които ще се приемат и третират в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъцис местоположение: яаст от ПИ с идентификатор 61710.506.65 по КККР на гр. Разград, Гарова промишлена зона“, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „Дайер Трейд“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадест) дни считано от 04.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/43737

Решение № РУ-56-ПР/2023 г.

Решение № РУ-56-ПР/2023 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Водовземане на подземни води от съществуващ трубен кладенец“, с местоположение ПИ с идентификатор 02097.91.101, с. Бабук, община Силистра, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ЗК МОТОР-93“

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадест) дни считано от 01.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/43486

Решение № РУ-55-ПР/2023 г.

Решение № РУ-55-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на обществено-обслужваща сграда с паркинг на четири ниваˮ, с местоположение: УПИ V-424, кв. 675 по плана на гр. Русе, с разпоредителна част: да не се извършва ОВОС.

Възложител – Община Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 28.08.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45004

Решение № РУ-54-ПР/2023 г.

Решение № РУ-54-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Строителство на плавателни съдове”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.514.590 (сгради 66425.514.590.1, 66425.514.590.3, 66425.514.590.6, 66425.514.590.7, 66425.514.590.10, 66425.514.590.12) и ПИ с идентификатор 66425.514.639 (сграда 66425.514.639.2) по КК и КР на град Силистра, с разпоредителна част: да се извърши ОВОС.

Възложител – „ЕЛИКА ЯРД“ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 21.08.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43655

Решение № РУ-53-ПР/2023 г.

Решение № РУ-53-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Напояване на 140, 1 ha, засети с културни насаждения, царевица или пшеница, посредством дъждуване с пивотни кръгови системи в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори: 05517.27.40; 05517.28.51 и 05517.29.34, местност „Коренежа”, землището на с. Борисово, общ. Сливо поле, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „САФАРИ-М“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 21.08.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44872

Решение № РУ-52-ПР/2023 г.

Решение № РУ-52-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Монтаж на машини за производство на консервиран био белен боб и автономна фотоволтаична инсталация, с мощност до 80 kW, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.514.465 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ЕВРОЗЕМЕДЕЛИЕ 1“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 15.08.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40648

Решение № РУ-51-ПР/2023 г.

Решение № РУ-51-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Разширение на ферма за отглеждане на кокошки-носачки в ПИ с идентификатор 20184.149.10 по КК и КР на град Две Могили”, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС“.

Възложител – „ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – ЯЙЦА И ПТИЦИ” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ №20/ за перод от 14 (четиринадесет) дни считано от 09.08.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/43374

Решение № РУ-50-ПР/2023 г.

Решение № РУ-50-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Разширение на Филтрационно-сушилен цех № 3 в Обогатителна фабрика „Ветово“ с местоположение поземлен имот с идентификатор 10803.234.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ветово, обл. Русе”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – “КАОЛИН” ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 03.08.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40664

Галерия