За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-131-ПР/2022 г.

Решение № РУ-131-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 1 000кW в ПИ с идентификатор 38529.502.2 по КК и КР на село Копривец, община Бяла, ЗРУ 20кV и кабелна линия 20кV за придъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаичната инсталацияˮ.

Възложител -  –"МАРТИ 2000“ ЕООД

Решението е с разпоредителна част „ да не се извършва ОВОС ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 21.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41050

Решение № РУ-130-ПР/2022 г.

Решение № РУ-130-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „ Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 1 000кW в ПИ с идентификатор 38529.1.287 по КК и КР на село Копривец, община Бяла, ЗРУ 20кV и кабелна линия 20кV за придъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаичната инсталацияˮ.

Възложител -  –"МАРТИ 2000“ ЕООД

Решението е с разпоредителна част „ да не се извършва ОВОС ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 21.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41054

Решение № РУ-129-ПР/2022 г.

Решение № РУ-129-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „ Реконструкция на горивна уредба на 2бр. парни котли – изграждане на подземно газово стопанство за пропан-бутан и газопроводна връзка до съществуваща площадкова газопроводна мрежаˮ.

Възложител - ОБЕРЬОСТЕРАЙХИШЕ БИОДИЗЕЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

Решението е с разпоредителна част „ да не се извършва ОВОС ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 21.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41314

Решение № РУ-127-ПР/2022 г.

Решение № РУ-127-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Инсталиране на вятърен генератор, с мощност 3 MW, в границите на поземлен имот с идентификатор 02083.29.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бабово, общ. Сливо поле“.

Възложител -  „Сънфлауър Бабово“ ЕООД.

Решението е с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 19.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39412

Решение № РУ-126-ПР/2022 г.

Решение № РУ-126-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Продължение на ул. „Дунавˮ от ул. „Св. Климентˮ до кръстовището на бул. „Българияˮ и бул. „Априлско въстаниеˮ в гр. Разградˮ

Възложител -  Община Разград

Решението е с разпоредителна част „ да не се извършва ОВОС ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 14.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40977

Решение № РУ-125-ПР/2022 г.

Решение № РУ-125-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия, подстанция и необходимата линейна инфраструктура за връзка с мрежатаˮ

Възложител -  –"ЦЕНОВО СОЛАР ПЛАНТ“ ЕООД

Решението е с разпоредителна част „ да не се извършва ОВОС ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 14.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41060

Решение № РУ-124-ПР/2022 г.

Решение № РУ-124-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „ Изграждане на складова база и гаражиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.343.74 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград

Възложител -  „АМЕТИСТˮ ООД

Решението е с разпоредителна част „ да не се извършва ОВОС ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 12.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41715

Решение № РУ-121-ПР/2022 г.

Решение № РУ-121-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на мандра за сирене, кашкавал и извара”, с местоположение ПИ 56232.16.5 по КККР на с. Печеница, общ. Исперих, обл. Разград.

Възложител -  З. Ф. Мехмед.

Решението е с разпоредителна част „ да не се извършва ОВОС ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 12.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40370

Решение № РУ-123-ПР/2022 г.

Решение № РУ-123-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1 МWˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 07603.502.155 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, общ. Бяла

Възложител -  „СЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ-2ˮ ЕООД

Решението е с разпоредителна част „ да не се извършва ОВОС ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 12.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41110

Галерия