За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-54-ПР/2024 г.

Решение № РУ-54-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на закрити корабни места на територията на терминали Русе – Запад и Русе – Изток 2ˮ Решението на Директора на РИОСВ е „да не се извършва ОВОС”.

Възложители: ДП „Пристанищна инфраструктура ”

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.07.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46465

Решение № РУ-53-ПР/2024 г.

Решение № РУ-53-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Строителство на плавателни съдове за отдих в част от поземлен имот с идентификатор 66425.514.590 по КККР на гр. Силистра, в това число преустройство на съществуваща промишлена сграда с идентификатор 66425.514.590.3 в цех за производство на компоненти на плавателни съдовеˮ Решението на Директора на РИОСВ е „да не се извършва ОВОС”.

Възложители: „ЕЛИКА ЯРД” ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.07.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47548

Решение № РУ-52-ПР/2024 г.

Решение № РУ-52-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на автоматизирани поливни системи за напояване на земеделски културиˮ Решението на Директора на РИОСВ е „да не се извършва ОВОС”.

Възложители: „АГРОЗ” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.07.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47421

Решение № РУ-50-ПР/2024 г.

Решение № РУ-50-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Рибарник за развъждане и отглеждане на риба за търговски цели”, с местоположение ПИ с идентификатор 38830.203.30 по КККР на с. Костанденец, общ. Цар Калоян, обл. Разград, с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС“.

Възложител: Земеделска Кооперация „Хърцои”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 08.07.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47303

Решение № РУ-51-ПР/2024 г.

Решение № РУ-51-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Напояване на 1583 декара земеделски земи, засаждани с културни насаждения, посредством дъждуване с пивотни кръгови системи, в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле – масиви 19, 22 и 25“, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „Сафари - М“ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 08.07.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47468

Решение № РУ-49-ПР/2024 г.

Решение № РУ-49-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Обособяване на складова площ за добавки за гориво и изграждане на тръбопровод за дизелово гориво, от съществуваща помпена станция до съществуваща жп-товаро-разтоварна естакада на територията на Петролна база „Ромпетрол България“ ЕАДˮ с местоположение поземлен имот с идентификатор 47336.82.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе. Решението на Директора на РИОСВ е „да не се извършва ОВОС”.

Възложители: „РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 27.06.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45678

Решение № РУ-48-ПР/2024 г.

Решение № РУ-48-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Пристанище за обществен транспорт при речен километър 499 от река Дунав – Русе, за съдове с водоизместване под 1350 т”, с местоположение Поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 63427.3.724, 63427.3.725, 63427.3.726 и 63427.3.727 по КККР на гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе. Решението на Директора на РИОСВ е „да не се извършва ОВОС”.

Възложители: „Приста Ойл Холдинг” АД и „Инерт” ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 12.06.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45509

Решение № РУ-47-ПР/2024 г.

Решение № РУ-47-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение„Разширение на съществуващ гробищен парк „Басарбово“ чрез присъединяване на поземлени имоти с идентификатори 63427.278.21 и 63427.278.14, намиращи се в местност „Арнаут дере” гр. Русе“.

Възложители: Община Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 12.06.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47163 

Решение № РУ-46-ПР/2024 г.

Решение № РУ-46-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане и организиране на къмпинг в границите на поземлен имот с идентификатор 39205.90.179 по КККР на с. Кошов, общ. Иваново”.

Възложители: К. Ц. Колева

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 07.06.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47160

Галерия