За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-43-ПР/2023 г.

Решение № РУ-43-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Актуализиране на проектна документация и доизграждане на инсталация за предварително третиране на ТБО преди тяхното депониране в т.ч. компостиране на зелени отпадъци и линия за сепариране”, с местоположение ПИ с идентификатори 66425.14.32, 66425.14.122, 66425.14.601, 66425.14.602, 66425.14.604  по КК и КР на град Силистра и разпоредителна част „Да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител – Община Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 14.07.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40562

Решение № РУ-42-ПР/2023 г.

Решение № РУ-42-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -„Технологична модернизация на участък „Маслодобив“ към предприятие за производство на растителни масла и биодизел”, с местоположение УПИ VII-1158-Пп, УПИ VIII-1158-Пп, УПИ V-1158 по плана на град Сливо поле и разпоредителна част „Да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител –„Астра Грийнплант” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 13.07.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42584

Решение № РУ-41-ПР/2023 г.

Решение № РУ-41-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на тръбен кладенец за водопой на животни”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 72337.413.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тертер, общ. Кубрат и разпоредителна част „Да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител – ЕТ „Асотекс – Хамза Чакър”

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 29.06.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42501

Решение № РУ-40-ПР/2023 г.

Решение № РУ-40-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на площадка за временно съхранение на компресиран природен газ в ПИ с идентификатор 65348.20.53 по КК и КР на село Сандрово и свързване с газови котли, намиращи се в съществуваща сграда в имота” с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител – „Строително оборудване” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 15.06.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/43089

Решение № РУ-39-ПР/2023 г.

Решение № РУ-39-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на птицеферма за отглеждане на 39 500 бр. кокошки носачки, находяща се в ПИ с идентификатор 67526.58.54 по КККР на с. Смилец, общ. Силистра” с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител – „Агросем ПКМ” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 09.06.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41509

Решение № ФГ-1/2023 г.

Решение № ФГ-1/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №РУ-38-ПР/2023г. за инвестиционно предложение “Изграждане на технологично оборудване на птицекланица, изграждане на съоръжение за преработка на СЖП и пречиствателна станция за птицекланицаˮ, в поземлен имот с идентификатор ПИ с идентификатор 83524.50.36 по КК и КР на село Шуменци, община Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 09.06.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/41923

Решение № РУ-38-ПР/2023 г.

Решение № РУ-38-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Изграждане на технологично оборудване на птицекланица, изграждане на съоръжение за преработка на СЖП и пречиствателна станция за птицекланицаˮ, в поземлен имот с идентификатор ПИ с идентификатор 83524.50.36 по КК и КР на село Шуменци, община Тутракан и разпоредителна част “Да се извърши ОВОСˮ.

Възложител – „АА Фарма” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 07.06.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/41923

Решение № РУ-37-ПР/2023 г.

Решение № РУ-37-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Газификация на животновъдна ферма с. Ветренˮ, с поземлени имоти с идентификатори 10834.53.2, 10834.53.3, 10834.53.4, 10834.53.5, 10834.53.6, 10834.53.7 и 10834.53.101 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ветрен, общ. Силистра и разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ЕКОПРОДУКТ” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 30.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40474

Решение № РУ-36-ПР/2023 г.

Решение № РУ-36-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Газификация на животновъдна ферма с. Попинаˮ, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 57577.201.40, 57577.201.4, 57577.201.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Попина, общ. Ситово и разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ЕКОПРОДУКТ” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 30.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40472

Галерия