За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-14-ПР/2014 г.

Решение № РУ-14-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за„Изграждане на система за капково напояване на ягодови насаждения”, с местоположение: поземлен имот № 024037 в землището на гр. Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.03.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-15-ПР/2014 г.

Решение № РУ-15-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за„Преустройство на доилна зала в птицеферма за отглеждане на 6 500 броя птици”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 61875.77.3 по кадастралната карта на с. Райнино, община Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.03.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-10-ПР/2014 г.

Решение № РУ-10-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на заведение, пансион за гости, магазин, складове и офиси”, с местоположение: поземлени имоти с идентификатори 63427.98.55 и 63427.98.56 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.02.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-9-ПР/2014 г.

Решение № РУ-9-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на съществуващи сгради в пункт за извършване на авторемонтни услуги, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), съхранение на метални и пластмасови отпадъци, осъществяване на търговска дейност”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 61710.502.3431 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.02.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-8-ПР/2014 г.

Решение № РУ-8-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Временна площадка и присъединителен газопровод за захранване с компресиран природен газ на промишлен обект „Керос България” ЕАД, Русенски индустриален парк - РИП, гр. Русе”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.333.95 по кадастралната карта на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-5-ПР/2014 г.

Решение № РУ-5-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 30 000 места за птици, фуражен цех, складове и силози за съхранение на фураж”, с местоположение: имот с идентификатор 00415.501.3163 по КК и КР на гр. Алфатар, обл. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-6-ПР/2014 г.

Решение № РУ-6-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Изграждане на две едноетажни сгради с обществено обслужващо предназначение, представляващи снек-бар и търговски обекти, басейн, обслужващи навеси и съблекални”, с местоположение: УПИ ХІХ-113, кв. 13 по плана на с. Нова Черна, общ. Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-07-ПР/2014 г.

Решение № РУ-07-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма с капацитет 40 крави, открита заградена площадка за съхраняване на течни и твърди торови отпадъци, промяна предназначението на съществуваща стопанска постройка в млеко пункт, битово помещение и склад, дезинфекционна площадка за транспортни средства и пропусквателен пункт”, с местоположение: поземлен имот № 069029 в землището на с. Семерджиево, община Русе, съгласно скица № К00999/04.06.2013 г. и презаверена към 20.12.2013 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-4-ПР/2014 г.

Решение № РУ-4-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на спортен център – Цар Калоян”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 77308.502.405 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на гр. Цар Калоян (УПИ I, кв. 45 по плана на гр. Цар Калоян), съгласно скица № 15-721-06.01.2014 г., издадена от СГКК – Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия