За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-53-ПР/2023 г.

Решение № РУ-53-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Напояване на 140, 1 ha, засети с културни насаждения, царевица или пшеница, посредством дъждуване с пивотни кръгови системи в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори: 05517.27.40; 05517.28.51 и 05517.29.34, местност „Коренежа”, землището на с. Борисово, общ. Сливо поле, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „САФАРИ-М“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 21.08.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44872

Решение № РУ-52-ПР/2023 г.

Решение № РУ-52-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Монтаж на машини за производство на консервиран био белен боб и автономна фотоволтаична инсталация, с мощност до 80 kW, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.514.465 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ЕВРОЗЕМЕДЕЛИЕ 1“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 15.08.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40648

Решение № РУ-51-ПР/2023 г.

Решение № РУ-51-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Разширение на ферма за отглеждане на кокошки-носачки в ПИ с идентификатор 20184.149.10 по КК и КР на град Две Могили”, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС“.

Възложител – „ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – ЯЙЦА И ПТИЦИ” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ №20/ за перод от 14 (четиринадесет) дни считано от 09.08.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/43374

Решение № РУ-50-ПР/2023 г.

Решение № РУ-50-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Разширение на Филтрационно-сушилен цех № 3 в Обогатителна фабрика „Ветово“ с местоположение поземлен имот с идентификатор 10803.234.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ветово, обл. Русе”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – “КАОЛИН” ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 03.08.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40664

Решение № РУ-48-ПР/2023 г.

Решение № РУ-48-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Водовземане от един брой съществуващ шахтов кладенец за нуждите на цех за обработка на стъкло в ПИ 61710.501.602 по КККР на гр. Разград“ с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС“.

Възложител – „Булкорп” ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ №20/ за перод от 14 (четиринадесет) дни считано от 03.08.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38217

Решение № РУ-49-ПР/2023 г.

Решение № РУ-49-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Отглеждане на риба и аквакултури в язовир „Голям извор” в землището на село Голям извор, общ. Самуил”, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС“.

Възложител – „СПРИНГ-АГРО” ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ №20/ за перод от 14 (четиринадесет) дни считано от 31.07.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36679

Решение № РУ-44-ПР/2023 г.

Решение № РУ-44-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -„Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе ”, с местоположение ПИ с идентификатори 63427.74.40, 63427.74.62, 63427.96.3 и 63427.96.2 по КК и КР на град Русе и разпоредителна част „Да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител –ДП „НКЖИ”

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 18.07.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42535

Решение № РУ-43-ПР/2023 г.

Решение № РУ-43-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Актуализиране на проектна документация и доизграждане на инсталация за предварително третиране на ТБО преди тяхното депониране в т.ч. компостиране на зелени отпадъци и линия за сепариране”, с местоположение ПИ с идентификатори 66425.14.32, 66425.14.122, 66425.14.601, 66425.14.602, 66425.14.604  по КК и КР на град Силистра и разпоредителна част „Да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител – Община Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 14.07.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40562

Решение № РУ-42-ПР/2023 г.

Решение № РУ-42-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -„Технологична модернизация на участък „Маслодобив“ към предприятие за производство на растителни масла и биодизел”, с местоположение УПИ VII-1158-Пп, УПИ VIII-1158-Пп, УПИ V-1158 по плана на град Сливо поле и разпоредителна част „Да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител –„Астра Грийнплант” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 13.07.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42584

Галерия