За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитени зони за местообитанията

Информация за защитени зони за местообитанията може да намерите тук

 

Изграждането на НАТУРА 2000 местата в Р България е регламентирано в Закона за биологичното разнообразие. В него е предвидено изграждането на Национална екологична мрежа, която се състои от два основни елемента:

 • Защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, в които могат да участват защитени територии (по смисъла на Закона за защитените територии);
 • Защитени територии, които не попадат в защитените зони.   

Защитените зони са нова форма на териториална защита на биологичното разнообразие. Тя се въвежда конкретно за целите на прилагането на изискванията на  Директивата за местообитанията и Директивата за птиците и по-конкретно за изгаждането на НАТУРА 2000 в България. Понятието защитена зона, въведено със Закона за биологичното разнообразие, обединява употребените в директивите понятия: „Специално защитена зона“ по Директивите за птиците и „Зони под специална защита“ по Директивата за местообитанията.

Към 2021 г. за териториалния обхват на РИОСВ-Русе всички ЗЗ имат заповеди за обявяване и визирани в тях режими и норми. На територията на РИОСВ-Русе се намират следните защитени зони:

 • за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

                                                                                           

 Списък на ЗЗ по Директивата за местообитанията

Код

Наименование

Обща площ в ха

Общини на територията на РИОСВ-Русе

Забележка

BG0000169

„Лудогорие-Сребърна“

5223,8

Силистра, Алфатар

Ситово

 

BG0000171

„Лудогорие-Боблата“

4838,03

Завет, Кубрат

Главиница,Тутракан

 

BG0000173

„Островче“

6749,19

Разград, Лозница

Попада и в област Търговище

BG0000180

„Боблата“

3216,87

Тутракан

 

BG0000231

„Беленска гора“

7312,21

Бяла

Попада и в област В. Търново

BG0000233

„Студена река“

5299,36

Ценово

Попада и в област В. Търново

BG0000530

„Пожарево-Гарван“

6304,92

Главиница,Ситово

Тутракан, Силистра

 

BG0000605

„Божкова дупка“

1,6

Ветово

 

BG0000610

„Река Янтра“

13899,88

Борово,Бяла

Ценово

Попада и в областите В. Търново и Габрово

BG0000107

„Суха река“

62528,73

Кайнарджа

Попада и в областите Варна и Добрич

BG0000168

„Лудогорие“

59447,46

Алфатар,Главиница

Ситово, Силистра

Дулово, Кубрат

Завет, Исперих

Разград, Самуил

Ветово, Русе

Сливо поле

 

BG0000232

„Батин“

2654,77

Борово

Иваново

 

BG0000241

„Сребърна“

1448,22

Силистра

 

BG0000377

„Калимок-Бръшлен“

7550,18

Сливо поле, Тутракан

 

BG0000529

„Мартен-Ряхово“

1172,74

Русе, Сливо поле

 

BG0000534

„Остров Чайка“

504,17

Силистра

 

BG0000608

„Ломовете“

32488,93

Разград

Цар Калоян

Ветово, Две могили

Иваново, Русе

Попада и в област Търговище

BG0000106

„Хърсовска река“

36756,7

Силистра, Алфатар

Кайнарджа, Дулово

Попада и в областите Добрич и Шумен

Защитени зони за птиците

Информация за защитени зони за птиците може да намерите тук

 

Изграждането на НАТУРА 2000 местата в Р България е регламентирано в Закона за биологичното разнообразие. В него е предвидено изграждането на Национална екологична мрежа, която се състои от два основни елемента:

 • Защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, в които могат да участват защитени територии (по смисъла на Закона за защитените територии);
 • Защитени територии, които не попадат в защитените зони.   

Защитените зони са нова форма на териториална защита на биологичното разнообразие. Тя се въвежда конкретно за целите на прилагането на изискванията на  Директивата за местообитанията и Директивата за птиците и по-конкретно за изгаждането на НАТУРА 2000 в България. Понятието защитена зона, въведено със Закона за биологичното разнообразие, обединява употребените в директивите понятия: „Специално защитена зона“ по Директивите за птиците и „Зони под специална защита“ по Директивата за местообитанията.

Към 2021 г. за териториалния обхват на РИОСВ-Русе всички ЗЗ имат заповеди за обявяване и визирани в тях режими и норми. На територията на РИОСВ-Русе се намират следните защитени зони:

 • Списък на ЗЗ по Директивата за опазване на дивите птици

  Код

  Наименование

  Обща площ в ха

  Общини на територията на РИОСВ-Русе

  Забележка

  BG0002024

  „Рибарници Мечка“

  2582,34

  Иваново, Борово

   

  BG0002025

  „Ломовете“

  33541,22

  Русе, Ветово

  Иваново

  Две могили

  Разград

  Цар Калоян

  Попада и на територията на област Търговище

  BG0002030

  „Комплекс Калимок“

  9429,22

  Тутракан

  Сливо поле

   

  BG0002031

  „Стената“

  79,73

  Тутракан

   

  BG0000237

  „Остров Пожарево“

  975,79

  Тутракан

   

  BG0002039

  „Хърсовска река“

  35428,63

  Силистра

  Кайнарджа

  Дулово,

  Алфатар

  Попада и на територията на област Добрич

  BG0000241

  „Сребърна“

  1448,22

  Силистра

   

  BG0002048

  „Суха река“

  25437,79

  Кайнарджа

  Попада и на територията на област Добрич

  BG0002062

  „Лудогорие“

  91389,06

  Самуил, Разград

  Завет, Кубрат

  Исперих

  Ветово

  Сливо поле

  Русе

  Тутракан

  Главиница

  Алфатар

  Силистра

  Дулово Ситово

   

  BG0002064

  „Гарванско блато“

  324,27

  Ситово

   

  BG0002065

  „Блато Малък Преславец“

  372,22

  Главиница

   

                                                                                           

Информация за извършени проверки на оператори с издадени Комплексни разрешителни

Информация за извършени контролни проверки

Контролна проверка за спазване условията в КР № 532-НО-ИО-А1/2021 г. на "Грийнбърн" ЕООД, 24-25.04.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 490-НО-ИО-А1/2019 г. на "Емакс" ООД, 10-11.04.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 479-НО/2013 г. на "Пилко" ЕООД, 20-21.03.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 480-Н1/2020 г., на "Новал 1", гр. Разград, 09-10.03.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 243-Н1/2013 г. на "Труд" АД, 27-28.2023 г. 


Контролна проверка за спазване условията в КР № 167-Н1-ИО-А1/2016 г. на Керос България" ЕАД, 03.-04.11.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 360-НО/2008 г., актуализирано с Решение № 360-НО-ИО-А1/2013 г., на "Мегахим" АД, 24-25.10.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 327-НО-ИО-А1/2018 г. на "Свинекомплекс Юделник", 18.10.2022 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 511-НО/2015 г., актуализирано с Решение № 511-НО-ИО-А1/2018 г. , на ЕТ "Рикота-4-Силвия Симеонова"- с. Голям Извор, 11.10.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 441-НО/2012 г., актуализирано с Решение 441-НО-ИО-А1/2018 г. на "Мемотрейд" ЕООД, 06.10.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 530-НО-ИО-АО/2018 г. на "Пилко" ЕООД, площадка с. Киченица, Община Разград, 04-05.10.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 311-НО/2008 г., на "Еконт 91" ООД, 26-27.09.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 583-НО/2022 г. , на "Б-контакт" ООД, гр. Бяла, 25-26.09.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-H1-И1-А11/2022 г. на "Биовет" АД - Клон Разград, 19-21.09.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-Н1-ИО-АО/2009 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница, 29-30.08.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105-Н2/2019 г. на "Линамар Лайт Металс" ЕООД, 12-15.09.2022 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 322-НО/2008 г., актуализирано с Решение 322-НО-ИО-А2/2018 г. на "Свинекомплекс Бръшлен" АД, с. Бръшлен, 30-31.08.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-Н1/2020 на "АДМ Разград" ЕАД, 22-25.08.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № НО/2008 г., актуализирано с Решение 251-НО-ИО-А1/2022 г., СД "Марвас-90-Френкеви и сие" ЕООД, с. Киченица, Община Разград, 18.08.2022 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 248-НО/2008 г. - Регионално депо за неопасни отпадъци Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян, 12.08.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 513-НО/2015 г. на "Депо за неопазни отпадъци-сгуроотвал на Топлофикация-Русе" АД, 02.08-04.08.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46/2005 г., актуализирано с Решение  № 46-НО-ИО-А7/2021 г. на "Топлофикация Руусе" АД, ТЕЦ "Русе Изток", 18-21.07.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 537-НО/2016 г., актуализирано с Решение № 537-НО-ИО-А1/2022 г., "Екопродукт", с. Ветрен, Община Ситово, 12-13.07.2022 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 234-НО/2016 г. на "Екопродукт" ЕООД, с. Попина, Община Ситово, 12-13.07.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО-ИО-А2/2020 г. на "Оберьостерайхише Биодизел България+" ЕООД, 04-05.07.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 94-Н3/2022 г. на "Хан Аспарух" АД, 27-30.06.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254-Н1-ИО-А2/2020 г. на "Астра Биоплант" ЕООД, 20-23.06.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 352-Н1/2018 г. на "Лубрика" ООД, 13-14.06.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 493-НО-ИО-А1/2021 г. на "Екотрейдметал" ЕООД, 07-08.06.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 592-НО/2021 г. на "Зо Зам" ЕООД, с. Йонково, 01.06-06.06.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 564-НО-ИО-А1/2022 г. на "Пилко" ЕООД, 17-19.05.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 532-НО-ИО-А1/2021 г. на "Грийнбърн" АД, гр. Разград, 10-11.05.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 318-НО/2008 г. на "Агротайм" ЕООД, 26-27.04.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 499-НО/2014 г. на Община Бяла, 20.04.2022 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 449-НО/2021 г., актуализирано с Решение № 449-НО-И1-А1/2018 г. на "Непал-10" ЕООД, 19.04.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 450-НО/2012 г. актуализирано с Решение № 450-НО-ИО-А1/2022 г. на "Ел Джи 15" ЕООД, 12-15.04.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 456-НО-ИО-АО/2013 г. на "Балканцинк" АД-площадка в гр. Русе-Индустриален парк, 05.-07.04.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 319-НО-ИО-А1/2022 г. ,на "Свинекомплекс Голямо Враново" АД, 28-31.03.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181-H1/2010 г. на Регионално дело - Русе, 22.03.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15/2014 г., актуализирано с Решение № 15-Н1/2019 г. на "Оргахим Резинс" АД, 21-23.02.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 526-НО-ИО-А1/2018 г. на "Биопродукт" ООД, 16-17.03.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 22/2006 г., актуализирано с Решение № 22-НО-И1-А2/2014 г. на "Русе Кемикълс" АД, 09-11.03.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 458-АО/2013 г. на "Екогалваник" ЕООД, 15-17.02.2022 г. 


Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-Н1-И1-А10/2021 г. на "Биовет"АД, 11-15.10.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 250-Н1/2017 г. на "Авис" ЕООД-гр. Завет, 07.10.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-Н1/2020 г. на "АДМ" ЕАД, 27.09.01.10.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 213-НО/2011 г., актуализирано с Решение № 213-Н1-А1/2018 г. на "Авис" ЕООД, гр. Завет, 20-24.09.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 583-НО/2020 г. на "Б-контакт" ООД, 13-17.09.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254-Н1-ИО-А2/2020 на "Астра биоплант" ЕООД, 07-09.09.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 512-НО/2015 г., актуализирано с Решение № 512-НО-ИО-А1/2018 г. на "АА Фарма" ЕООД, 26-28.08.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 248-НО/2008 г. на Регионално депо - Разград, 02-06.08.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 499-НО/2014 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци, с оператор Община Бяла, 09-11.08.2021 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 557-НО/2017 г. на "Язошефи" ООД, 26-30.07.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181-Н1-ИО-АО/2010 г. на Регионално депо - Русе, 19-23.07.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-Н1/2009 г., на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница, 14-17.07.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 532-НО-ИО-А4/2021 г. на "Грийнбърн" ЕООД, 05-08.07.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО-ИО-А2/2020 г. на "Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД, 28.06.-30.06.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 479-НО/2013 г., на "Пилко" ЕООД, гр. Разград, 14-15.06.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105-Н2/2019 г. на "Линамар Лайт Метълс Русе" ЕООД, 02-10.06.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 547 НО-ИО-А1/2018 г.  на "Денимал" ООД, на 17.05. и 09.06.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 546-НО-ИО-А1/2018 г. на "Нарсел" ООД, 21.05.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № И-15/2004 г., актуализирано с Решение 15-Н1/2019 г. на "Оргахим" Резинс" АД, 17-19. 05.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 352-Н1/2018 г. на "Лубрика" ООД, 21-23.04.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 551-НО-ИО-А1/2019 г. на "КО и БО Импорт-Експорт" ЕООД, 23.04.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46/2005 г., актуализирано с Решение № 46-НО-ИО-Н6/2020 г. на "Топлофикация Русе" ЕАД, "ТЕЦ Изток", 25-27.05.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 490-НО-ИО-А1/2019 г. на "Емакс" ЕООД - гр. Силистра, 26.-28.04.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 480-Н1-ИО-АО/2021 г., на "Новал1" ЕООД, 15-16.04.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 243-Н1/2013 г., 05-07.04.2021 г. 


Контролна проверка за спазване условията в КР № 577-НО-2019 на "Синерджи груп" ООД, 04.12.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 331-НО-2016 на "Пилнекс" с. Дянково, 01.12.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 535-НО-ИО-А2/2018 г. на "Еджи Ем" ЕООД, 23.10.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 311-НО/2008 г. на "Екон 91" ЕООД, на 28-30.09.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 167-Н1-ИО-А1/2016 г. на  "Керос България" АД, 16-17.10.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254-Н1-ИО-А2/2020 г. на "Астра Биоплант" ЕООД, гр. Сливо поле, 12-14.10.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № Регионално депо за неопасни отпадъци - Бяла за общините Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака, 05-07.10.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 543-НО-ИО-А1/2016 г., на "Детелина -08" ЕООД, площадка Ветово, 25.09.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 327-НО-ИО-А1/2018 г. на "Свинекомплекс Юделник" ООД, площадка Голямо Враново, 11.09.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-Н1/2020 г. на "АДМ Разград" ЕАД, 01-04.09.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105-Н2/2019 г. на "Монтюпе" ЕООД, 10-18.09.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181/Н1/2010 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, 03-04.08.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-Н1/2019 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница, 27-28.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15/2004 г., актуализирано с Решение № 15-Н1/2019 г., на Оргахим Резинс" АД, 20-22.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478/НО-ИО-А2/2020 г. на "Оберьостерайхише биодизел България" ЕООД, 13-14.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 288-Н1-ИО-А1/2018 г. на "Пилко" ЕООД - с. Киченица, 06.07.-10.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-Н1-И1-А9/2019 г., на "Биовет" Ад, клон Разград, 06-07.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 287-Н1-ИО-А1/2018 г. на "Пилко" ЕООД- с. Липник, 29.06.-03.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 526-НО-ИО-А1/2018 г. на "Биопродукт"ЕООД-площадка Тетово, 19.06.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 352- Н1/2018 г. , на "Лубрика" ООД, гр. Русе, 15-17.06.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 34-Н2-ИО-А1/2014 г., на "Хан Аспарух" АД, гр. Исперих, 08-10.06.2020 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 360-А1/2013 г. на "Мегахим" АД, 01-02.06.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 493-НО/2014 г. на "Електротрейдметал" ЕООД -Гр. Русе, площадка - Силистра, 26-27.05.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 532-НО-ИО-А1/2018 г. на "Грийнбърн" ЕООД гр. София, площадка -Разград, 18-19.05.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 293-Н1-И1-А1/2018 г. на "Градус-98" ЕООД-площадка Средна кула, 13-22.05.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 310-Н2-И1-А1/2018 г. на "Градус-98" АД-площадка Червена вода, 13-22.05.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 456-НО-ИО-АО/2013 г., на "Балканцинк" АД, 14-15.05.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 458-АО/2013 г., на "Екогалваник" ЕООД, 11-12.05. 2020 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46/2005 г., актуализирано с Решение № 46-НО-ИО-А5/2018 г. на "Топлофикация-Русе" ЕАД, ТЕЦ "Русе Изток", 09-10.03.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 22/2006 г., актуализирано с Решение № 22-НО-И1-А2/2014 г. на "Русе Кемикалс" АД, 05-06.03.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 513-НО-ИО-ИО-АО/2015 г. на Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал" на "Топлофикация Русе" ЕАД, 17-21.02.2020 г. 


Контролна проверка за спазване условията в КР № 499-НО/2019 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака, 14-15.10.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО/2013 г. на "Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД, 09-10.10.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105/Н2/2019 г. на "Монтюпе" ЕООД, 08-10.10.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 251/НО-ИО-АО/2008 г. на СД "Марвас-90 Френкеви и Сие", 07.10.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-H1/2009 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци - Силистра, 24-25.09.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254-H1-ИО-А1/2017 г. на "Астра Биоплант" ЕООД, 17.09.-18.09.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 10 - Н1-И1-А8/2019 г., на "Биовет" АД, клон Разград, 30.09.-01.10.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 441-НО-ИО-АО/2012 г., актуализирано с Решение № 441-НО-ИО-АО/2018 г. , на "Мемотрейд" ЕООД, 12-16.08.2019 г. 

C46/2005 г., на "Топлофикация Русе" ЕАД, ТЕЦ "Русе-Изток", 22-24.07.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181/Н1/2010 г., на Регионално депо за отпадъци-Русе, 08-09.07.2019 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 532-НО-А1/2018 г., на "Грийнбърн"ЕООД, 02-04.07.2019 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 318-НО-ИО-АО/2008 г., на "Агротайм" ООД, 27.06.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15/2004 г., актуализирано със Заповед № КР15-НО-И1-А2/2016 г., на "Оргахим Резинс" АД, 24-26.06.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-НО/2013 г., на "Амилум България" ЕАД, 17-19.06.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 248-ИО-АО-НО/2008 г., на Регионално депо за неопасни отпадъци-Разград, 15-16.07.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 479-НО/2013 г., на "Пилко" ЕООД, 10-11.06.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 352-Н1/2018 г., на "Лубрика" ООД, 28-30.05.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 511-НО/2018 г., на "Рикота-4-Силвия Симеонова", 27.05.2018 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 490-НО/2014 г., на "Емакс" ООД, 20-21.05.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 442-НО-/2012 г., на "Карас" ООД, 10.05.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на КР № 243-Н1/2013 г. на "Труд" АД, 16-17.04.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 480-НО-ИО-АО/2013 г., на "Икомет" ЕООД, 14-15.04.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 450-НО/2012 г., на "Ел Джи-15" ЕООД, 12.04.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на КР-449-НО-ИО-А1/2018 г., на "Непал-10" ЕООД, 29.03.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на КР № 10-Н1-И1-А7/2019 г., "Биовет" АД-клон  Разград, 25-27.03.2019 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на КР № 105-Н1-ИО-АО/2012 г. на "Монтюпе" ЕООД, 11-13.03.2019 г. 


Контролна проверка за спазване условията в КР № 577-Н0-И0-А0/2017 г., на "Язошефи" ЕООД, 08.11.2018 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 167-Н1-И0-А1/2016 г., на "Керос България" АД, 23-25.10.2018 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 311-НО/2018 г., на "Екон 91" ЕООД, 15-17.10.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254/Н1/-ИО-А1/2017 г., на "Астра биоплант" ЕООД, 09-10.10.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО/2013 г., на "Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД, 01-02.10.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-Н1-И1-Н5/2018 г., на "Биовет" АД-клон Разград, 20-26.09.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 327-НО-ИО-А1/2018 г., на "Свинекомплекс Юделник" ООД, 19.09.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-Н1/2009 г. на Регионално депо - Силистра за неопасни отпадъци, 30.07.-01.08.2018 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 319-НО-ИО-НО/2008 г., на "Свинекомплекс Голямо Враново Инвест" АД, 25.07.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 530-НО-ИО-АО/2018 г., на "Пилко" ЕООД, с. Киченица, 20.07.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181-Н1/2010 г., на Регионално депо - Русе за неопасни, инертни и опасни отпадъци, 16-17.07.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 213-Н1-ИО-АО/2011 г., на "Авис" ЕООД, 13.07.2018 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-НО/2013 г. на "Амилум България" ЕАД гр. Разград, 09-11.07.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 456-НО-ИО-АО/2013 г., на "Балканцинк" АД, площадка в гр. Русе, Индустриален парк, 02-03.07.2018 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46-НО-ИО-А4/2015 г. на "Топлофикация - Русе" ЕАД, ТЕЦ-Русе-Изток, 25-27.06.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 248-НО-ИО-АО/2008 г. на Регионално депо - Разград за неопасни отпадъци, 11-15.06.2018 г.    

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15/2004 г., актуализирано с Решение № 15-НО-И1-А2/2016 г. на "Оргахим Резинс" АД, 18-19.06.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 250-Н1-ИО-АО/2017 г. на "Авис" ЕООД, 04.06.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 458-АО/2013 г. на "Екогалваник" ЕООД, 28-29.05.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 94-Н2-ИО-А1/2014 г. на "Хан Аспарух" АД, 21-22.05.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 22/2006 г. на "Лубрика" ООД, 15-17.05.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105-Н1/2012 г. на "Монтюпе" ЕООД, 08-11.05.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 360-А1/2013 г. на "Мегахим" АД, 02-03.05.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 493-НО/2014 г. на "Екотрейд метал", 23-24.04.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 22/2016 г. на "Русе Кемикалс" АД, 16-17.04.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 243-Н1/2013 г. на "Труд" АД, 10-11.04.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 512-НО-О-АО/2015 г. на "АА Фарма" ЕООД, 27.03.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 547-НО-ИО-АО/2017 г. на "Денимал" ООД, 26.03.2018

Контролна проверка за спазване условията в КР № 551-НО-ИО-АО/2017 г. на "Ко и Бо Импорт Експорт" ЕООД, 19.03.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 546-НО-ИО-АО/2017 г. на "Нарсел" ЕООД, 07.03.2018 г. 

C480-НО/2013 г. на "Икомет" ЕООД, 02-03.04.2018 г.  


Контролна проверка за спазване условията в КР № 343-НО/2018 г. на "Полисан" АД - гр. Русе, 10-12.10.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 535-НО-ИО-А1/2017 г. на "Еджи Ем" ЕООД, 13-14.09.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-НО/2013 г. на "Амилум България" ЕАД, гр. Разград, 10-11.07.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254-Н1/2012 г. на "Астра биоплант" ЕООД гр. Сливо поле, 04-07.09.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО/2013 г. на "Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД, 29-31.08.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-Н1/2011 г. на "Биовет" АД-клон Разград, 15-18.08.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-Н1/2009 г. на Регионално депо - Силистра, 09-11.08.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 352-НО/2008 г., на "Лубрика" ООД, 01-04.08.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105-Н1/2012 г. на "Монтюпе" ЕООД, 24-27.07.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 479-НО/2013 г. на "Пилко" ЕООД - гр. Разград, 03-05.07.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 532-HO/2016 г. на "Грийнбърн" ЕООД, 16-21.08.2017 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46/2005 г. на "Топлофикация Русе" ЕАД, 19-21.07.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15/2014 г., на "Оргахим резинс" АД, 04.07.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 490-НО/2014 г. на "Емакс", 28-29.06.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 531-НО/2016 г. на "Пилнекс" ЕООД, с. Дянково, 13-14.06.2017 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 248-НО/2008 г. на Регионално депо-Разград,  06-07.06.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 288-Н1/2013 г. на "Пилко" ЕООД, площадка с. Киченица, 30.05-01.06.2017 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 287-Н1/2013 г. на "Пилко" ЕООД, площадка с. Липник, 30.05-01.06.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181-Н1/2010 г. на Регионално депо - Русе, 25-29.07.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 526-НО-ИО-АО/2016 г. на "Биопродукт" ООД, 17-18.05.2017 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 537-НО-ИО-НО/2016 г. на "Екопродукт" ЕООД, с. Попина 04-05.05.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 534-НО-ИО-НО/2016 г. на "Екопродукт" ЕООД, с. Ветрен,  04-05.05.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 293-Н1/2017 г. на "Бисер олива - 98" в кв. "Средна кула, 26-27.04.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 310-Н2/2014 г. на "Бисер олива - 98" АД, с. Червена вода, 26-27.04.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 543-НО/2016 г. на "Детелина" ЕООД, 18-20.04.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 318-НО-ИОАО/2008 г., на "Агротайм" ООД, 10-11.04.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 322-НО-ИО-А1/2012 г. на "Свинекомплекс Бръшлен" АД, 22-24.03.2017 г. 


 Контролна проверка за спазване условията в КР № 343-НО/2008 г., на "Полисан" АД, 30.11-02.12.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15/2004 г., на "Оргахим резинс" АД, 28-29.11.2016 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 446-НО/2012 г. на "СЕТ" АД, 17.11.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 458-НО/2013 г. на "Екогалваник" ЕООД, 08-09.11.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО/2013 г. на "Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД,, 26.10.-01.11.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 94-Н2/2011 г. на "Хан Аспарух" Ад гр. Русе, площадка в гр. Исперих, 18-24.10.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46/2005 г. на "Топлофикация Русе" ЕАД, 10-14.10.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в  КР №  360-НО/2008 г. ,на "Мегахим" АД, 19-21.09.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-Н1/2001 г. на "Биовет" АД гр. Разград, 14-16.09.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в  КР № 180-Н1/2009 г., на Регионално депо - Силистра, 07-08.09.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в  КР № 456-НО-ИО-АО/2013 г. "Балканцинк" АД, 30.31.08.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в  КР № 254-НИ/2012 г. на "Астра Биоплант" ЕООД, 22-24.08.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в KR № 480-НО/2013 г., на "Икомед" ЕООД, 09-10.08.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в  КР № 471-KF/2013 г. на "Амилум България" ЕАД, гр. Разград,  04-05.08.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в  КР № 352-НО/2008 г. на "Лубрика" ООД, 25-29.07.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в KR № 441-НО-ИО-АО/2012 г., "Мемотрейд" ЕООД, 28-29.07.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 311-Н1/2008 г. на "Екон - 91" ООД гр. Русе, 14-15.07.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105-Н1/2012 г. на "Монтюпе" ЕООд гр. Русе, 27.06.-01.07.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в  КР №493-НО/2014 г., на "Електротрейдметал" ЕООД гр- Русе,  площадка гр. Силистра 23-24.06.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 167-Н1/2016 г. на "Керос България" ЕАД, 13-15.06.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в  КР № 79-НО-ИО-АО/2013 г. на "Пилко" ЕООД, 07-08.06.2016 г.

Контролна проверка за спазване условията в  КР № 442-НО/2012 г., на "Карас" ООД, площадка град Глоджево, Община Ветово 31.05-01.06.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 511-НО/2015 г. на ЕТ "Рикота 4-Силвия Симеонова", с. Голям Извор, община Самуил, 26-27.04.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 248/НО/2008  г.  на Регионално депо - Разград, 27.05.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 243/Н1/2013 г.  на "Труд" АД, гр. Русе, 17.05.2016 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181/Н1/2010 г.  на Регионално депо - Русе, 13.05.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 449/НО/2012 г.  на "Непал 10" ЕООД, гр. Варна, площадка с. Щръклево, 22.04.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 448/НО/2012 г.  на "Метал" ЕООД, гр. Лозница, 19.04.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 450/НО/2012 г.  на "Ел Джи - 15" ЕООД  07-08.04.2016 г.  


Контролна проверка за спазване условията в КР № 478 НО/2013 г. на "Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД, 16-18.11.2015 г. 

Контролна проверка за спазване  на условията в КР №456/2013 г. на "Балканцинк" АД, гр. Русе 02-03.12.2015 г. 

Контролна проверка за спазване на екологичното законодателство на „Оргахим Резинс” АД - гр. Русе, 20.11.2015 г.

Контролна проверка за спазване изискванията на КР № 458-А0/2013 г. на „Екогалваник”ЕООД- гр.Русе, 11-12.11.2015 г.   

Контролна проверка за спазване условията в КР № 251-Н0/2008 г. на СД „Марвас-90-Френкеви и Сие ”- гр. Пловдив, с. Киченица, Област Разград, 05.-06.11.2015 г. 

 Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-Н1/2011 г. на „Биовет”АД - клон Разград, 29-30.10.2015 г.

Контролна проверка за спразване условията в Комплексно разрешително № 315-Н0/2008 г. на „Свинекомплекс Николово” АД – с. Николово, 21-22.10.2015 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР  № 352-А1/ 2012 г. на „Лубрика” ООД – гр. Русе, 17-19.09.2015 г. 

Контролна проверка за спазване изискванията на КР № 480–Н0/2013 г. на „Икомет”ЕООД - гр. Разград, 01.10.2015 г.- 02.10.2015 г.

Контролна проверка за изпълнение на предписанията, дадени при тази за изпълнение на условията в КР № 105/2012 г. на „Монтюпе” ЕООД - гр. Русе, 01.09.-16.09.2015 г. 

 Контролна проверка за спазване условията в КР №181-Н1-И0-А0/20.04.2010 г. на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан,  31.08.01.09.2015 г. 

Кантролна проверка за спазване условията в КР № 479 – Н0/2013 г. на „Пилко” ЕООД, гр. Разград, площадка – ПТИЦЕКЛАНИЦА, 19.08.-20.08.2015 г.

Контролна проверка за спазване изискванията на КР  № 471–Н0/2013 г. на „Амилум България”ЕАД - гр.Разград, 25.08.2015 г.-26.08.2015 г.

Контролна проверка по спазване условията в КР № (КР) № 243-Н1/ 2009 г. на „ТРУД” АД, 04 – 05.08.2015 г.

 Контролна проверка за спазване изискванията на КР № 319-Н0/2008 г. на „Свинекомплекс Голямо Враново-Инвест”АД- с.Голямо Враново, 03-04.08.2015 г.  

 Контролна проверка за спазване условиятав КР № 311-Н0/2008 г. на „Екон 91” ООД, 23-24.07.2015 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 94-Н2/2014 г., на „Хан Аспарух” АД -гр. Исперих, 22-23.07.2015 г. 

Контролна проверка за спазване условията на КР № 493-НО-АО/2014 г. на "Екотрейд метал" ЕООД, 14-15.07.2015 г. 

Контролна проверка по спазване условията в Комплексно разрешително № 254-Н1/ 2012 г.  на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле,10-14.07.2015 г.

Контролна проверка по спазване условията в КР № (КР) № 46/ 2005 г. на „Топлофикация - Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе Изток”, 01 – 02.07.2015 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105/2012 г. на „Монтюпе” ЕООД - гр. Русе, 25.06. до 30.06.2015 г.

Контролна проверка за спазване изискванията на КР № 22/2006г. на „Русе Кемикълс” АД - гр.Русе, 22-23.06.2015 г.   

Контролна проверка за спазване усломията в КР № 248 - Н0/2008 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил, Цар Калоян”, 11-12.06.2015 г.

Контролна проверка за спазване изискванията на КР  № 448 – Н0/2012 г. на „МЕТАЛ”Е ООД гр. Лозница, 09.06.2015 г. 

Контролна проверка по спазване условията в КР № (КР) № 446-Н0/ 2012 г. на „СЕТ” АД, 02 – 03.06.2015 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР  № 180-Н1-И0-А0/2009 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница”, 11 май 2015 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 327 - Н0/2008 г., на „Свинекомплекс Юделник” ООД – село Юделник, 27-28 април 2015 г. 

Контролна проверка за спазване условията на (КР) № 213 - Н1/2011 г. на  „Авис” ЕООД гр. Завет, 23-24 април 2015 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 280 - Н0/2008 г. на „Депо за неопасни отпадъци–сгуроотвал”, на  „Топлофикация Русе” ЕАД, 06.04.2015 г. 


Контролна проверка по спазване условията в КР № (КР) № 22/2006 г. на „Русе Кемикълс” АД,  09-10.12.2014 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 456 – Н0 – А0/2013 г.на  „Балканцинк” АД – гр. Русе, 25-26.11.2014 г. 

Контролна провр-ека за спазване условията в КР 493-Н0-И0-А0/2014 г., на „Екотрейдметал” ЕООД - гр. Русе, 18-20.11.2014 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 490-Н0/2014 г. на „Емакс” ООД – гр. Силистра, 12-14.11.2014 г.

Контролна проверка за спазване условията на КР № 167-Н0/2007г. на „Керос България” ЕАД, 4-5.11.2014 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 343 – Н0/2008 г., издадено на „Полисан” АД-гр. Русе, 28-29.10.2014 г.

Контролна проверка  за спазване условията в КР № 10-Н1-А2/2014 г., издадено на „Биовет” АД, клон Разград, 21-23.10.2014 г. 

Контролна проверка по спазване условията в КР № 15/2004 г. на  „Оргахим Резинс” АД-гр.Русе, 20-21.10.2014 г. 

Контролна проверка за спазване условията на КР№ 105-Н1-И0-А0/2012 г. на „Монтюпе” ЕООД, гр. Русе, 14-16.10.2014 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 311-Н0/2008 г. на „Екон -91” ООД, гр. Русе, 08-09.10.2014 г. 

Контролна проверка за спазване условията вКР № 94-Н2/2011 г. на „Хан Аспарух” АД, гр.Исперих, 01-03.10.2014 г. 

Контролна проверка по спазване условията в КР № (КР) № 471-Н0/ 2013 г. на „Амилум България” ЕАД,  17 – 19.09.2014 г.

Контролна проверка за спазване изискванията на КР  № 352 – Н0 – А2/2013 г. на „Лубрика” ООД гр. Русе, 29.08.2014 г. 

Контролна проверка за спазване условията в Комплексно разрешително № 248-Н0/2008 г. на на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил, Цар Калоян”, с оператор Община Разград, 26-27.08.2014 г. 

Контролна проверка по спазване условията в Комплексно разрешително № 254-Н1/ 2012 год. на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле, 19 – 21.08.2014 г.

Контролна проверка за спазване на условията в КР № 293-Н0/2008 г. на „Бисер Олива - 98” АД – площадка в  кв. Средна кула, м. „Чифлика”, гр. Русе , област Русе, 14-15 май 2014 г.

 Контролна проверка за спазване на условията в КР № 310-Н1-ИО-АО/2011 г. на „Бисер Олива - 98” АД – площадка с. Червена вода, област Русе, 14-15 май 2014 г.

Контролна проверка по спазване условията в КР № (КР) № 446-Н0/ 2012 г. на „СЕТ” АД, 11 – 13.08.2014 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 458 А0/2013 г. на „Екогалваник” ЕООД, 23.07.2014 г. 

Контролна проверка по спазване условията в КР № (КР) № 243-Н1/ 2009 г. на „ТРУД” АД, 16 – 18.07.2014 г.

Контролна проверка по спазване условията в КР  № 46/ 2005 г. на „Топлофикация - Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе Изток”, 09 – 10.07.2014 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 480-НО/2013 г. „ИКОМЕТ” ЕООД - гр.Разград, 26-27.06.2014 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 318-Н0/2008г.на „Агротайм” ООД, 20.06.2014 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР №181-Н1-Ио-Ао/20.04.2010 г. на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, 11-13.06.2014 г. 

Контролна проверка за изпълнение на условията в КР № 479–Н0/2013 г. на „Пилко” ЕООД, гр. Разград, площадка, гр. Разград – ПТИЦЕКЛАНИЦА, 3-4.06.2014 г. 

Контролна проверка за спазване  условията от КР № 287-Н1/2013 г. на „Пилко” ЕООД, гр. Разград с производствена площадка в с. Липник, 3-4.06.2014 г.

Контролна проверка за спазване  условията в КР № 288-Н1/2013 г. на „Пилко” ЕООД, гр. Разград с производствена площадка в с. Киченица, 03-04.06.2014 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР КР № 478–Н0/2013 г. на „Оберьостерайхише Биодизел България” ЕООД-гр.Русе, 28.05 – 30.05.2014 г.

Контролна проверка за спазване на условията в КР № 180-Н1-ИО-АО/2009 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница”, 23.05.2014 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 293-Н0/2008 г. на „Бисер Олива - 98” АД - площадка с. Червена вода, 14-15.05.2014 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 310-Н1-ИО-АО/2011 г. на „Бисер Олива - 98” АД - площадка кв. "Средна кула", 14-15.05.2014 г. 

Контролна проверка за спазване условията на КР № 322-Н0-ИО-А1/2012 г. на „Свинекомплекс Бръшлен” АД, 07.05-10.05.2014 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 448-НО/2012 г. на „Метал” ЕООД-гр. Разград, 30.04.2014 г. 

Глоби и санкции

1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 април  – 30 април  2023 г.

За периода от 01.04.2023 г. до 30.04.2023 г. е издадено 1 наказателно постановление за налагане, 1 заповед за намаляванне и  и 2 заповеди за отмяна на текущи месечни санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 30 април 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 12025 лв., от които 9620 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 април  – 30 април 2023 г.

За периода от 01.04.2023 г. до 30.04.2023 г. са съставени 8 акта за установяване на административни нарушения, от които 5  на юридически и 3 на физически лица. През април са издадени 2 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе е сключил шест споразумения.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 680 лв.

От структурите на НАП през април 2023 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 1245 лв.


 

1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 март  – 31 март  2023 г.

За периода от 01.03.2023 г. до 31.05.2023 г. е издадено 1 наказателно постановление за налагане и 2 заповеди за отмяна на текущи месечни санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 март 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 15241.43 лв., от които 12193.14 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 март  – 31 март 2023 г.

За периода от 01.03.2023 г. до 31.03.2023 г. са съставени 11 акта за установяване на административни нарушения, от които 6  на юридически и 5 на физически лица. През март са издадени 6 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил едно споразумение.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 8070 лв.

От структурите на НАП през март  2023 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 1010 лв.


 1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 февруари  – 28 февруари 2023 г.

За периода от 01.02.2023 г. до 28.02.2023 г. не са издавани наказателни постановления (НП) и заповеди за санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 28 февруари 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 7519.00 лв., от които 6012.20 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 февруари  – 28 февруари 2023 г.

За периода от 01.02.2023 г. до 28.02.2023 г. са съставени 6 акта за установяване на административни нарушения, от които 3  на юридически и 3 на физически лица. През февруари са издадени 6 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 42 760.00 лв.

От структурите на НАП през февруари 2023 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 13 200 лв.


 1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 февруари  – 28 февруари 2023 г.

За периода от 01.02.2023 г. до 28.02.2023 г. не са издавани наказателни постановления (НП) и заповеди за санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 28 февруари 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 7519.00 лв., от които 6012.20 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 февруари  – 28 февруари 2023 г.

За периода от 01.02.2023 г. до 28.02.2023 г. са съставени 6 акта за установяване на административни нарушения, от които 3  на юридически и 3 на физически лица. През февруари са издадени 6 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 42 760.00 лв.

От структурите на НАП през февруари 2023 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 13 200 лв.

 

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 януари  – 31 януари 2023 г.

За периода от 01.01.2023 г. до 31.01.2023 г. не са издадени наказателни постановления (НП) за налагане и заповеди за отмяна на санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 януари 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 11 082.40 лв., от които 8 865.92 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 януари  – 31 януари  2023 г.

За периода от 01.01.2023 г. до 31.01.2023 г. не са съставени актове за установяване на административни нарушения. През януари са издадени 16 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. Сключени са 2 споразумения по чл. 58 от ЗААН за прекратяване на производство по съставен акт за установяване на административни нарушения.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 40 500.00 лв., а по Споразуменията - 2100.00 лв.

От структурите на НАП през януари 2023 г. по  наложени административни мерки  не са  постъпвали суми.


Архив на съобщенията за наложените глоби и санкции по години: 2011 г. - 2012 г. - 2013 г. - 2014 г. - 2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. -  2019 г. - 2020 г. - 2021 г. - 2022 г. 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 – 31 декември2012 г.

За периода от 01.12.2012 г. до 31.12.2012 г. са издадени 4 Заповеди за санкции на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми, от които 2 за налагане и 2 за отмяна. Постъпилите суми от санкции към 31.12.2012 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 9 798.15 лв., от които 5 438.52 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 – 31 декември 2012 г.

За периода от 01.12.2012 г. до 31.12.2012 г. са издадени 1 Наказателно постановление (НП) на физическо лице за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период са постъпили суми по издадени Наказателни постановления в размер на 6 300 лева.

Месечни справки за контролна дейност

Отчет за  осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе през месец април 2023 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец април 2023 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 116 проверки, от които  54 -  планови, а 62 са извънредни. Броят на проверените обекти е 104. В рамките на осъществения контрол са дадени 39 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

През месец април 2023 г. са съставени 8 акта за установяване на административни нарушения.От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 2 бр. наказателни постановления, с които на физически лица са наложени глоби в общ размер на 600 (шестотин) лв.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил шест споразумения по съставени АУАН на обща стойност 6 545  лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 680 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 12 025 лв. По сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 3 605 лв. От структурите на НАП през месец април 2023 г. по наложени административни наказания са постъпили 200 лв. и 1 045 лв. по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС). 

От получените суми през месец март 2023 г., на общините през месец април 2023 г. са преведени 13 543,24 лв. Най–голяма сума е получила Община Силистра – 6 120 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води, както следва:

 • на 01.03.2023 г. от изход ГПСОВ на гр. Исперих, със собственик Община Исперих е взета съставна проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник „сухо дере“, поречие Дунавски Добруджански реки. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултати. На 22.03.2023 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текущата месечна санкция, наложена на 24.11.2022 г., във връзка с установено намаляване замърсяване на водния обект. Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на ТМС в размер от 309 лв на 257 лв.
 • на 01.03.2023 г. от Пункт №1 (последна ревизионна шахта) на площадката на млекопреработвателно предприятие в с. Лъвино, Община Исперих, с оператор „Борисов и син“ ООД, с. Старо селище, Община Исперих, е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във воден обект – „дере“, част от водосбора на р. Сенкьовица. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултати. На 22.03.2023 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текущата месечна санкция, наложена на 23.11.2022 г., във връзка с установено преустановено замърсяване на водния обект. Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер от 43 лв.
 • на 09.03.2023 г. от изход ЛПСОВ на млекопреработвателно предприятие в с. Белица, Община Тутракан, с оператор „Калатея“ ООД, гр. Силистра е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник „сухо дере“, поречие Дунавски Добруджански реки. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултати. На 05.04.2023 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за увеличаване на текущата месечна санкция, наложена на 06.12.2022 г., във връзка с установено увеличаване замърсяването на водния обект. Изготвени са Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер от 453 лв и Наказателно постановление за налагане на нова ТМС в размер на 1213 лв.

За периода е постъпила една писмена жалба, препратена от МОСВ, за неправомерно свързване на  отводнителни канализационни тръби с канал за отвеждане на повърхностни дъждовни води по улици, в северната част  на гр. Ветово. Постъпилата жалбата е препратена по компетентност до кмета на Община Ветово.

За периода от 01.04.2023 г. до 30.04.2023 г. са постъпили общо 42 сигнала, подадени на:

 • зелен телефон на РИОСВ-Русе - 23 бр.
 • електронна поща - 3 бр.
 • контактната форма на интернет страницата на РИОСВ-Русе - 4 бр.
 • централата на РИОСВ – Русе - 6 бр.
 • хартия – 2 бр.
 • гише – 1 бр.
 • чрез системата за документообработа – 3 бр.

По всички сигнали своевременно са предприети действия.

От тях 15 са препратени по компетентност; 4 са основателни и 22 са неоснователни. Разпределението на сигналите по общини е следното:

Община Русе – 33; Община Иваново – 1; Община Разград – 3; Община Силистра – 1; Община Дулово – 1; Община Бяла – 1; Община Самуил – 1; Община Ветово - 1

През месец април преобладаващи са сигналите за усещане на неприятни миризми, оприличени на химически вещества; 11 сигнала са за запалени сметища и нерегламентирани дейности с отпадъци, 6 сигнала са по ЗВ за замърсяване на водни обекти и 6 сигнала са по ЗБР.

Общо сигналите са били в следните направления:

 • неприятни миризми и замърсяване на въздуха;
 • запалени отпадъци, нерегламентирани сметища;
 • замърсяване на водите на р. Дунав;
 • намерени в безпомощно състояния екземпляри, както и за незаконно строителство в имот в землището на с. Кошов, община Иваново.

За постъпилите за месеца сигнали са извършени 4 броя проверки, като са проверени 4 обекта на територията на РИОСВ-Русе.

По повод постъпил сигнал за забелязано нефтено замърсяване, в българския участък на р. Дунав е извършена съвместна проверка с представители на БДДР-Плевен и РЛ Русе към ИАОС. При огледа не е установено наличие на нефтени петна по повърхността на водата. Единствено в близост до брегоукрепващата стена е забелязан остатъчен, тънък филм на нефтена фракция, от където е извършено пробовземане за оценка качеството на водата в р. Дунав.

По проверен сигнал, постъпил в РИОСВ-Русе през предходен период, за замърсяване на терени в с. Долно Ряхово, община Главиница, отново е извършена проверка, т.к. същият е препратен от МОСВ. Установено е, че сигналът е неоснователен.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец април е изпълнението на годишния план за контролната дейност на Инспекцията, както и проверките по постъпили сигнали.

Друг акцент са проверките: на складовете за излезли от употреба пестициди; за чистота на населени места, по управлението на строителните отпадъци в общините; на лицата, които третират отпадъци от опаковки и излезли от употреба гуми както и по постъпили сигнали.

През месеца е проверена достоверността на представените до 31 март ГДОС от операторите с издадени комплексни разрешителни. Изготвен е  Регионалния доклад за състоянието на околната среда през 2022 г.

Проблем в контролната работа създава големия брой извънредни задачи, в т.ч. и проверки, които следва да се осъществят в кратки срокове. Това се отразява върху изпълнението на годишния план.

Другият проблем, който в процеса на работата се установява, е свързан с нормативно определените срокове по процедурите за преразглеждане/актуализиране на комплексни разрешителни, за изготвяне и предоставяне на становища от РИОСВ. Определеният съгласно чл. 16, ал. 8 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, срок „5 дни от датата на изпращането“, не е достатъчен, особено при повече почивни дни и когато информацията е изпратена в петъчен ден. Необходимо е преразглеждане и промяна в съответните разпоредби, напр. да бъдат поне 5 работни дни.

В процеса на осъществяване на контролната дейност възниква и необходимост от преразглеждане на нормативната уредба и регламентирането на срок за правно действие на издаваните комплексни разрешителни. За инсталация на територията на РИОСВ-Русе е издадено комплексно разрешително през 2012 г., преди да е издадено разрешение за строеж по смисъла на ЗУТ, като в същото време Решението по приключилата процедура по Глава Шеста от ЗООС е загубило правното си действие (изтекъл е 5 годишния срок). Издаденото комплексно разрешително е действащо и е безсрочно и към момента, инсталацията не е изградена все още, но операторът е длъжен да представя нулеви ГДОС в РИОСВ.

Превантивен контрол

През отчетния период продължи работата по превантивния контрол на разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране.

По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО експертите от дирекция ПД са работили по депозирани нови  и/или стартирали през предходен период процедури. За 15 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС. Седем от тях подлежат на последваща процедура по преценяване необходимостта от ОВОС, седем – на последваща процедура по преценяване необходимостта от ЕО и за едно е определена задължителна процедура по ЕО. Общият брой на финализирани процедури с издаване на съответните решения е 24, както следва: 5 бр. по преценяване необходимостта от ОВОС, като 1 от тях са с характер „Да се извърши ОВОСˮ и съответно 4 бр с характер „Да не се извършва ОВОСˮ и 9 бр. по преценяване необходимостта от ЕО, всички с характер „Да не се извършва ЕОˮ. Прекратени са 7 процедури, започнали по реда на Глава Шеста от ЗООС.

През отчетния период е постановено едно Решение по оценка на въздействието върху околното среда за ИП за „Изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“, включващ разширение на съществуващо пристанище, ПУП-план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория“. Същото е с разпоредителна част „Одобрявамˮ.           

Tекущ контрол

През месец април 2023 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 5;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо 46 бр. проверки: 19 планови, от които една е комплексна и 27 извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – общо 18 бр. проверки, от които 11 бр. планови проверки (с 10 бр. пробонабирания) и 7 бр. извънредни проверки;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 30 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“;
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 3 планови проверки на вековни дървета и 2 извънредни проверки за защитени екземпляри.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 7 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През месец април 2023 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра не отчитат дни с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра резултатите от измервания се отнасят само за периода 01.04.- 15.04.2023 г. Останалите данни до края на месец април, ще са налични към средата на месец май. Нивата на всички измервани атмосферни замърсители се запазват трайно ниски. Подобреното качество на атмосферния въздух е свързано с приключването на отоплителния сезон, когато се използват твърди горива за битово отопление - дърва, въглища и др.

През отчетния период по компонент „Атмосферен въздух“ са извършени 3 планови и 8 извънредни проверки. За установени административни нарушения на ЗЧАВ от РИОСВ-Русе са съставени 2 броя АУАН.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили и са утвърдени 7 броя Доклади на оператори, за извършени СПИ и 2 броя месечни Доклади на оператори, за извършени СНИ. Експертите от направлението са участвали в 2 проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.

През отчетния период са заверени 4 броя дневници на оператори на бензиностанции, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

През месец април са одобрени с Решение на Директора на РИОСВ-Русе 8 броя Планове за управление на разтворителите.

Съгласно изискванията на Наредба № 1/ 2017 г. за флуорирани парникови газови (ФПГ), е изготвен обобщен годишен отчет за флуорсъдържащите парникови газове на територията на РИОСВ-Русе за 2022 г. за 204 оператори, ползватели и дистрибутори на ФПГ, съгласно формата по приложение № 10 от Наредба № 1 от 17.02.2017 г. Изготвен е Доклад за превишаване нормите на фини прахови частици до 10 микрона в гр. Русе и гр. Силистра през зимния период  – от 01.10.2022 г. до 31.03.2023 г., както и Доклад за качеството на атмосферния въздух по поречието на Долен Дунав - град Силистра за първо тримесечие на 2023 година.           

Шум

През месец април 2023 г. не са извършвани контролни проверки по фактор шум. Изготвени са вътрешни становиша по фактор „шум“ по 11 броя ГДОС на оператори с издадени КР. Експертът е бил координатор на две проверки по условия в КР.

Води

През месец април 2023 г. са извършени общо 18 бр. контролни проверки на планови обекти, както следва:

11 бр. планови проверка с 10 пробонабирания на отпадъчни води на: „Астра грийнплант“ ЕООД, „Фишери 2009“ ООД, „Екопродукт“ ЕООД, „Фазерлес“ АД, ГПСОВ-Силистра, „Интер ЕС 2000“ ЕООД, ГПСОВ-Бяла, „Фешко ФСК“ ООД, „Биовет“ АД, „АДМ Разград“ ЕАД, ЕТ „Емил Миланов”.

Извършени са 7 бр. извънредни проверки на планови обекти: 4 бр. за връчване на констативни протоколи по чл. 69б от ЗООС на „Имдо” ООД, Екопродукт“ ЕООД, Калатея“ ООД и „Водоснабдяване и канализация“ООД, гр. Силистра за ГПСОВ-Тутракан и 3 бр. извънредни проверки на „Оргахим Резинс“ АД (за налагане на ПАМ и проверка по изпълнение на предписание) и „Оргахим“ АД (по изпълнение на предписания).

Експерти са участвали в проверки по условията на издадени КР на 2 бр. обекта „Грийн бърн” ЕООД, площадка в гр. Разград и „Емакс” ЕООД, гр. Силистра.

При проверките на операторите са дадени 3 бр. предписания. Не са съставяни АУАН за установени нарушение на Закона за водите.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени: 2 бр. Заповеди за отмяна на ТМС („Калатея“ ООД и „Борисов и син” ЕООД), 1 бр. Заповед за намаляване на ТМС (ГПСОВ-Исперих) и 1 бр. Наказателно постановление за налагане на ТМС („Калатея“ ООД).

Експерт от направлението е участвал в проверка по приемане на обект – разширение на канализационната мрежа в гр. Исперих, финансиран от ПУДООС.

През месец април 2023 г. са получени следните сигнали за замърсяване на водни обекти:

1. Получен е сигнал за нефтено петно в река Дунав, км 495.7. Извършена е съвместна проверка с представител на БДДР-гр. Плевен. Констатирано е наличие на филм от нефтена фракция на малка площ до бреговата ивица От представител на РЛ-Русе са взети проби води от повърхностния воден обект. Анализът на лабораторните резултати ще бъде извършен от БДДР-Плевен.

2. Във връзка с подаден през месец март 2023 г. сигнал от „ВиК“ ООД, гр. Русе, за нарушена технология на пречистване в ГПСОВ-Русе и установено през месец ноември 2022 г. разливане на химикали в ЛПСОВ на „Оргахим Резинс” АД, през месец апрел е извършено пломбиране на 11 броя сифони, намиращи се на кота 9.60 в цех „Смоли“ на дружеството. Сифоните имат връзка с канализацията на цеха, предназначена за отвеждане на охлаждащи води към ЛПСОВ на дружеството и градската канализационна система, отвеждаща отпадъчните води за пречистване към ГПСОВ Русе.

Заповедта за ограничаване използването на 11 броя сифони, намиращи се на кота 9.60 в цех „Смоли“, експлоатиран от „Оргахим Резинс“ АД, чрез принудително извеждане от експлоатация - пломбиране и затапване на сифоните към канализационната мрежа в цех „Смоли“, е издадена от Директора на РИОСВ-Русе на 20.04.2023г.

През месец април приоритетите в направлението са били следните:

- изготвяне на информация за Доклада за околна среда на РИОСВ – Русе за 2022 г.

- изготвяне на вътрешни становища за ГДОС на КР-25 бр.;

- изготвен е доклад за представените ГД за изпълнение на условията, поставени в разрешителните за заустване по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите;

- изготвяне на становища по процедури по Глава Шеста от ЗООС – 4 бр.;

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- кореспонденция с други институции.

Почви

През месец април 2023 г. по компонент „Почви” са  извършени 5 планови проверки на складове за излезли от употреба препарати за растителна защита. Извършени са и 8 извънредни проверки по почви във връзка с писмо на МОСВ за инвентаризация на складове за излезли от употреба препарати за растителна защита. Експертът в направлението е извършил проверки по фактор отпадъци и е работил по издаването на документи по Закона за управление на отпадъците.

Изготвена и предоставена е информация във връзка с инвентаризация на складове за съхранение на ИУПРЗ.

През периода не са установени нарушения, съответно не са съставяни АУАН.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 5 контролни проверки, от които 3 са планови, а 2 са извънредни. Една от проверките е по сигнал за екземпляр в безпомощно състояние. С разпореждане на Директора на РИОСВ-Русе един екземпляр от вида чухал (Otus scops) е изпратен за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Втората проверка е по сигнал за намерен мъртъв екземпляр от вида кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus). Същият е предоставен за препариране на Регионелен исторически музей - гр. Русе.

Въз основа на това са изготвени две писма до Дирекция „НСЗП“ и едно разпореждане за настаняване на единия екземпляр. Също така е изготвено писмо до ЦРРРВ – Стара Загора и протокол за настаняване на единия екземпляр.

Извършени са 3 планови проверки на вековни дървета: два летни дъба с ДР №№ 1808 и 1810, находящи се в землището на с. Ново село, община Русе; вековна гледичия с ДР № 1607, находяща се в кв. „Образцов чифлик“, гр. Русе, община Русе; пет летни дъба с ДР №№ 1600, 1601, 1602, 1603 и 1604, находящи се в землището на с. Николово, община Русе. При проверките на място е установено, че всички дървета са в добро биологично състояние. Нарушения не са констатирани.

През месеца са регистрирани три пункта за изкупуване на охлючи.

През месеца са издадени 6 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки (30 за месец април) на ПР „Сребърна“.

Лечебни растения

През отчетния период няма регистрирани книги за билки, нито са организирани нови билкозаготвителни пунктове.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 46 бр. проверки: 19 планови, от които една е комплексна с водещ експерт от направление „Отпадъци“ и 27 извънредни, както следва: 14 броя  по писмо на заместник министъра на околната среда и водите, относно правилното начисляване на продуктова такса и на площадки за третиране на отпадъци от опаковки и ИУГ;  2 бр. – по изпълнение на предписания; 3 бр. по сигнали, 3 бр. по писмо на оператора, една по искане на гранична полиция, съгласно чл. 116 от ЗУО. Дадени са 9 задължителни предписания. Съставени са четири АУАН по Закона за управление на отпадъците – за неводене на отчетност и неподаден работен лист,  не по–късно от два месеца преди образуването му, неспазени условия по решение за третиране на отпадъци.

Приоритетите през месец април са били следните:

 • Извършени са проверки на оператори на площадки за третиране на отпадъци от опаковки и ИУГ;
 • Проверки по постъпили сигнали;
 • Експерти от направлението са участвали в две проверки по условия в издадени комплексни разрешителни;

Експерт от направлението е бил водещ на комплексна проверка по фактори на  околната среда на склад за третиране на опасни отпадъци в град Русе. Установени са нарушения по ЗУО, ЗЗВВХВС и ЗООС. Предстои да бъдат съставени АУАН за извънршените нарушения.

Взето е участие в комисия за унищожаване на наркотично вещество в гр. Силистра.

През периода са изготвени и изпратени:

-в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците;

- писмо по ел. поща до МОСВ за банковите гаранции за приключване на първото тримесечие на 2023 г.;

- писмо до НКЦ относно трансграничен превоз на отпадъци;

- ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

 - информация за резултатите от извършен контрол на фирмите, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;

- писма до водещите общини на РСУО, на контролираната от РИОСВ – Русе територия относно представяне на справки за преведени и средства от отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, за всяка община поотделно;

- информация и доклади до МОСВ за резултатите от извършените проверки на лицата, пускащи на пазара опаковани стоки и за лицата, подизпълнители на Организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки и ИУГ.

Експертите от отдела са проверили 57 ГДОС на оператори с издадени комплексни разрешителни и са изготвили 4 вътрешни становища по Глава Шеста от ЗООС.

През отчетния период са получени 11 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. По един сигнал, препратен от МОСВ през месец март и два сигнала, постъпили през месец април, са извършени проверки на място. В сигналите се визира нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци, на неразрешени места. Иизвършена е отново проверка по препратен от МОСВ през месец март сигнал за замърсени терени в с. Долно Ряхово, община Главиница, като е установено, че същият е неоснователен. По един от сигналите проверката ще продължи, до установяване на собственика на имота. За изхвърлени торови маси и други странични животински продукти в землищата на селата Езерче, община Разград и Овен, община Дулово, са препратени 3 сигнала за предприемане на действия по компетентност от ОДБХ-Разград и ОДБХ-Силистра. Един от сигналите, за наличие на земеделски земи в санитарно-охранителна зона на с. Босилковци, община Бяла, е препратен до БДДР-Плевен. Четири сигнала са препратени до съответната община-Русе и Разград за почистване на замърсени терени.

При проверките за чистотата на населените места, ще бъде извършен контрол и на визираните в сигналите терени.

През месец април не са установени замърсени речни дерета. На кмета на община Ситово са дадени предписания, които предстои да бъдат проверени

Химикали

Експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършили 4 самостоятелни и 2 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, съгласно Плана за контролната дейност за 2023 г. , както следва:

Самостоятелни: „Биовет” АД, клон Разград - складово стопанство за суровини в гр. Разград, Гарова зона, като са дадени 2 предписания; „Добрев - Н” ЕООД - с. Езерче, обувна фабрика в  с. Езерче, община Цар Калоян, като са дадени 2 предписания; „Теди - 2002” ООД- обувна фабрика в  с. Езерче, община Цар Калоян, като са дадени 2 предписания; „Темпак” ЕООД- обувна фабрика в  с. Езерче, община Цар Калоян, като са дадени 2 предписания

 Комплексни: „Балканфарма Разград” АД; гр. Разград  -  производство на лекарствени форми в гр. Разград – 4 предписания; „Сириус стар БГ” ЕООД - гр.  Русе, площадка за опасни отпадъци в гр. Русе – 2 предписания.

От горепосочените комплексни проверки, една е по ЗОПОЕЩ. Дадени са общо 14 предписания.

През отчетния период са изготвени 6 вътрешни експертни становища, във връзка с уведомления за ИП и преценяване на необходимостта от ОВОС.

ОВОС и ЕО

През отчетния период са извършени 5 броя планови проверки, от които една е комплексна, съгласно Плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2023 г. Съставени са 4 констативни протокола, като в същите не са дадени предписания. В резултат на осъществения контрол е установено, че два индивидуални  административни акта са загубили правно действие. Извършена е една извънредна проверка по документи, във връзка с дадено предписание в констативен протокол, от предходния отчетен период. Експерти от Дирекция „ПД“ са взели участие в екипна проверка с експерти от Дирекция „КОС“, като е съставен общ протокол и са дадени предписания със срок за изпълнение през следващия отчетен период.

Представен е Годишен доклад по изпълнението на мерки и условия, заложени в Становище по ЕО на Общ устройствен план на община на територията на РИОСВ-Русе. Същият е приет без забележки. 

Комплексни разрешителни

През месец април са извършени 11 проверки на оператори с издадено комплексно разрешително: 2 планови и 9 извънредни:

Плановите проверки са на: „Грийнбърн” ЕООД, гр. Ловеч, производство на топлоенерия, чрез изгаряне на опасни отпадъци в гр. Разград, приключила без предписания; „Емакс” ООД -  инсталация за ФХ преработка на петролни отпадъци  в гр. Силистра, като е дадено едно предписание.

Една извънредна проверка е извършена на място за установяване на фактическата обстановка, като е установено, че операторът не е изградил инсталацията си. Осем проверки са по документи, които са за непредоставяне и/или неспазване на срока за предоставяне на ГДОС за 2022 г.

Изпратени са покани на оператори с комплексни разрешителни за съставяне на АУАН за:

 • непредоставяне на ГДОС за 2022 г. На един оператор през месец април е съставен и връчен АУАН;
 • за предоставяне на ГДОС за 2022 г. след нормативно определения срок. Предстои съставянето на АУАН.

Изготвено е едно становище по процедура по издаване на ново комплексно разрешително на „Агро Инфра“ЕООД – с. Острово, община Завет.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец април 2023 г. са извършени две контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „Балканфарма Разград” АД, гр. Разград (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ) и „Сириус стар БГ” ЕООД - гр.  Русе (по фактор отпадъци и ПД). Извършена е извънредна съвместна проверка по изпълнение на дадени предписания на „Сириус стар БГ” ЕООД - гр.  Русе, като в нея участие са взели и експерти от наплавление „Опасни химични вещества“.

При проверките са дадени общо 13 бр. предписания. Не са съставени АУАН, но през месец май предстои да се съставят такива за констатирани нарушения на ЗООС и ЗУО.

СЕВЕЗО

През месец април са извършени 2 планови проверки на следните оператори:

1. „999-Ивайло Асенов” ЕООД -  с. Катуница, складове за препарати за растителна защита в гр. Бяла (с висок рисков потенциал)

2. „Инса порт” ЕООД - гр. Раковски, терминал за горива в гр. Русе (с нисък рисков потенциал)

Дадено е едно предписание, като не са съставяни актове за установяване на административно нарушение.

На основание чл. 106, ал. 3 във връзка с чл. 106, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е обявен открит обществен достъп до документи по чл. 106, ал. 2 от ЗООС за издаване на решение за потвърждаване на Доклад за политики за предотвратяване на големи аварии (ДППГА)  по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за разрешаване експлоатацията на предприятие с нисък рисков потенциал „Складова база за изкуствени торове и препарати за растителна защита“, гр. Разград с оператор „Семпе-2“ ЕООД.

АУАН, НП и ПАМ

 1. „КОМПАКТ ПАК“ ООД, гр. Ловеч, АУАН № 0002604/05.04.2023 г. – не е спазило регламентирано, задължително условие в регистрационен документ, нарушение по чл. 136, ал. 2, вр. чл. 79, ал. 3, вр. чл. 35, ал. 3 и ал. 5 съгласно Закона за управление на отпадъците.
 2. Д.Д., гр. Ветово, АУАН № 0002706/11.04.2023 г. – не е представил в РИОСВ – Русе информация за изкупените, обработени и реализирани през 2022 г. билки и техния произход, нарушение по чл. 31, ал. 2, т. 6, съгласно Закона за лечебните растения.
 3. И.И., с. Брестовене, област Разград, АУАН № 0002707/11.04.2023 г. - не е представил в РИОСВ – Русе информация за изкупените, обработени и реализирани през 2022 г. билки и техния произход, нарушение по чл. 31, ал. 2, т. 6, съгласно Закона за лечебните растения.
 4. Д.Ю., гр. Кубрат, АУАН № 0002708/18.04.2023 г. - не е представил в РИОСВ – Русе информация за изкупените, обработени и реализирани през 2022 г. билки и техния произход, нарушение по чл. 31, ал. 2, т. 6, съгласно Закона за лечебните растения.
 5. МЕЛИ – ЕООД“ ЕООД, с. Търновци, община Тутракан, АУАН № 0002465/18.04.2023 г. – не попълва генерираната в НИСО електронна отчетна книга – нарушение по чл. 8, ал. 2, т. 6, вр. чл. 48 съгласно Закона за управление на отпадъците.
 6. „ЕУРО & КОНТ“ ЕООД, гр. Разград, АУАН № 0002578/27.04.2023 г. – не е представило в срок информация за оборудване, което съдържа флуоросъдържащи парникови газове, нарушение по чл. 34и, ал. 24, вр. чл. 17, ал. 2, т. 1, съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.
 7. „ГРИЙНБЪРН“ ЕООД, гр. Ловеч, АУАН № 0002610/25.04.2023 г. – не е представило годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР, нарушение по чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, във вр. чл. 123в, т. 6 от Закона за опазване на околната среда.
 8. „БУЛМИЛК 1783“ ЕООД, с. Самуил, община Самуил, АУАН № 0002579/27.04.2023 г. – не е представило в срок информация за оборудване, което съдържа флуоросъдържащи парникови газове, нарушение по чл. 34и, ал. 24, вр. чл. 17, ал. 2, т. 1, съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Издадени Наказателни постановления:

 1. С.Ш. – кмет на гр. Лозница, община Лозница, НП № 29/12.04.2023 г. по чл. 82, ал. 4, от Закона за опазване на околната среда, в размер на 200 лв. – не е изпълнена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
 2. С.Ш. – кмет на гр. Лозница, община Лозница, НП № 30/12.04.2023 г. по чл. 82, ал. 4, от Закона за опазване на околната среда, в размер на 400 лв. – не е изпълнена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил шест споразумения с:

 1. С.Х., гр. Разград, по съставен АУАН № 0002647/09.03.2023 г. – не е внесено заявление за регистрация на диви птици. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 92, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, в размер на 50,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 35,00 лева.
 2. „ЕЛИКА ЯРД“ ООД, гр. Силистра, по съставен АУАН № 0002603/28.03.2023 г. – не е подало в срок, не по – късно от два месеца преди образуването му, работен лист за класификация на генерирани от дейността отпадъци. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 71, ал. 1, вр. чл. 4, ал. 1 от Наредба №2, вр. чл. 3, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 5 000,00 лв., която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 3 500,00 лв.
 3. „ДЕЙЗИ ДИЗАЙН“ ЕООД, гр. Русе, по съставен АУАН № 0002784/22.03.2023 г. – не е извършило собствени периодични измервания. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 18, т. 1, вр. чл. 31, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, в размер на 100,00 лв., която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 70,00 лв.
 4. „ФЕРМАТЪ“ ООД, гр. Русе, по съставен АУАН № 0002573/27.03.2023 г. – не е уведомил РИОСВ – Русе за изменение на инвестиционно предложение. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, в размер на 2000,00 лв., която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 1400,00 лв.
 5. „РЛГ БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. Русе, по съставен АУАН № 0002464/31.03.2023 г. – не попълва генерирана в НИСО електронна отчетна книга. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 135, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 2000,00 лв., която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 1400,00 лв.
 6. Ю.А.– кмет на община Дулово, гр. Дулово, по съставен АУАН № 0002572/01.03.2023 г. – издаване на заповед за одобряване на ПУП-ПЗ без наличие на влязло в сила становище/решение на РИОСВ. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 162, ал. 1, вр. чл. 82, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда, в размер на 200,00 лв., която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 140,00 лв.

Писмено предупреждение:          

На основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе  няма издадено  писмено предупреждение:

ПАМ:

На основание чл. 158, т. 3 и т. 4 от Закона за опазване на околната среда, през отчетния период, със заповед на  директора на РИОСВ – Русе е наложена една принудителна административна мярка на „Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе - затапени и пломбирани са сифони в цех „Смоли“.

 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През месец април не са установени дни с превишения на нивата на ФПЧ10 в град Русе и в град Силистра.

Наблюдава се намаляване на броя на постъпилите сигнали за нарушения на качеството на атмосферния въздух.

Във връзка с постъпил сигнал от „ВиК“ ООД- Русе за наличие на химическа миризма в отпадъчните води на вход на ГПСОВ-Русе, е приложена ПАМ на „Оргахим резирнс“ АД – гр. Русе, като са пломбирани 11 (единадесет) броя сифони в цех Смоли. С това е ограничена възможността за нерегламентирано изпускане на химични субстанции в каналицаиятана дружеството и от там към канализационната система на град Русе. 

Бизнеса

През месец април 2023 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 121 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 2 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • Дадена е положителна оценка на качеството на доклад за оценка степента на въздействие на Общия устройствен план на Община Цар Калоян с предмета и целите на опазване на защитени зони BG0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици и BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • 29 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 15 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 7 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 7 указателно писмо за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 1 указателно писмо за провеждане на задължителна процедура по ЕО.
 • 54 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч. писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация, писма за консултации с РЗИ/БДДР/ИАОС, писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС; писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 5 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 1 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да се извършва ОВОС”;
 • 9 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 7 решение за прекратяване на процедури по глава шеста от ЗООС;
 • 35 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.;
 • 1 брой Решения за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост, на основание чл. 13, ал. 3 от Наредбата за ОС и чл. 31а, ал. 1 от Закона за биологично разнообразие.

През отчетния период е издаден един регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци.

В НИСО са утвърдени 30 работни листи на 15 оператори.

През периода е взето участие в заседания на общо 3 ДПК за приемане на следните строежи:

„Система за споделени велосипеди-алтернатива на публичния транспорт“, гр. Силистра

„Разширение на съществуващо складово стопанство УПИ VII-1158 ПП, КВ 119 гр. Сливо поле

„Механизирано подновяване на железния път в междугарието Самуил - Висока поляна от км 89+213 до км 95+220 с дължина 5950 м“.

Обществеността

На 4 април директорът на РИОСВ-Русе се включи  в инициативата Кариерна борса за професионално направление „Общо инженерство“ на  Русенски университет „Ангел Кънчев“. Тя е насочена към студентите от специалности „Индустриален мениджмънт“, „Промишлен дизайн“, „Индустриално инженерство“, „Екология и техника за опазване на околната среда“, „Мениджмънт на качеството и метрология“ и „Аграрно инженерство“, голяма част от които кандидантстват за работа  и попълват редиците на експертния състав на инспекцията. 

На 7 април Инспекцията бе домакин на първото честване в страната на Международния ден на бобрите. Участие взеха представители на институциите, еколози и природолюбители. По време на срещата са представени любопитни подробности за проведеното проучване от преподавателя в Лесотехническия университет д-р Николай Коджабашев и Милен Игнатов – служител на ДГС „Бяла“ на нови находища на евроазиатския бобър (Castor fiber) в целия български сектор на р. Дунав, както по брега, по дунавските острови и четири от  неговите притоци - р. Тимок, р. Янтра, р. Осъм и р. Русенски Лом. Чрез проучването, съфинансирано от МОСВ през 2022 г., се установяват над 30 находища на вида, документирани с фотоматериали. Към настоящия момент еврозиатският бобър няма национационален природозащитен статут в България, тъй като се счита за изчезнал, но авторите на проучването са  задействали процедура по включването му в Приложения № 2 и № 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) като строго защитен вид, която към настоящия момент е внесена в 48-то Народно събрание. Сред амбициозните цели на  д-р Николай Кожабашев и съмишлениците му, са включване на вида и в Червената книга на България, в Европейската екологична мрежа „Натура 2000“, разработване на Национална система за мониторинг на вида и План за действие за опазване на вида в България, реинтродукция в Южна България и по Черноморието, и създаване на общи стратегии за бъдещето на бобрите на Балканския полуостров и крайдунавска Европа.

РИОСВ-Русе отбеляза с няколко инициативи Международния ден на Земята 22 април под   мотото „Инвестираме в нашата планета“. На 20 април един учебен час с децата от IIв и IIIв клас на ОУ „Иван Вазов“ - Русе е посветен на Деня на Земята. Кой какво трябва да направи за Земята – собствениците на жилища, родителите, представителите на бизнеса, училищата и не на последно място всеки от нас за природата. Инвестирането в съвременни отоплителни уреди, санирането на жилищата, облагородяване на междужилищното пространство и зелените площи, пестенето на енергия, разделното събиране на отпадъци от опаковки са все действия, насочени към  нашата планета и най-добрият начин да постигнем  чиста и здравословна среда. Интерактивната игра на Фондация „ТАЙМ“ – еко проекти и Европейската мрежа за екологично образование предизвика любопитството на децата. С помощта на Ламята Вихра възпитаниците на ОУ „Иван Вазов“ обогатиха познанията си за климатичните промени и парниковите газове.

На 21 април в ДГ „Русалка“- гр. Русе децата от група „Звездици“ посветиха специално тържество на Деня на Земята. Песни и танци за силата на природните елементи въздух вода, огън и земя, както и за щастливото детство и да пазим чистата природа бяха основни акцетни. Модно ревю с тоалети, изработени от отпадъци от опаковки, дадоха чудесен пример за опозотворяването им. ДГ „Русалка“ е сред  първите градини, получили безвъзмездно комплект за резделно събиране на отпадъци, в рамките на проект „Събирай-рециклирай“ на екоинспекцията, финансиран по програма „Mладежи за околната среда” на Министерството на околната среда и водите. Представяне на проекта се състоя на 24 април в ДГ „Слънце“ и на 25 април в ДГ „Снежанка“.

На 22 април експертите на РИОСВ-Русе се включиха в кампанията на Министерството на околната среда и водите за почистване на замърсени терени за 2023 г. – „Да сложим точка на замърсяването“. В района на Скалния манастир „Св. Димитър Басарбовски“, край с. Басарбово (община Русе), в посока „Рибарниците“ бяха събрани 25 чувала с отпадъци от опаковки, кофи, чували, части от автомобили, гуми и други битови отпадъци, в т.ч. едрогабаритни – легло, матраци, рамки, и др. В почистването се включиха 22 служители на екоинспекцията и техните деца. Районът на манастира попада в Защитените зони „Ломовете“ по директивите за птиците и местообитанията на общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

На 29 април началникът на отдел „ВВФФВ“ участва в инициативата „Младежите имат думата“, организирана от младежката организация „ПанГея“ на WWF в Русенски университет. Пред средношколци и студенти от РУ „Ангел Кънчев“ е представена дейността на инспекцията и отговаря на актуални екологични въпроси, свързани с опазването на околната серда в област Русе.


Отчет  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец март 2023 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец март 2023 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 141 проверки, в т.ч. планови 106 бр., извънредни 35 бр. Броят на проверените обекти е 128, като 109 са планови и 19 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 60 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

През месец март 2023 г. са съставени 11 акта за установяване на административни нарушения.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 6 бр. наказателни постановления, с които на юридически лица са наложени имуществени санкции в общ размер на 4 600 (четири хиляди и шестстотин) лв.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил едно споразумение по съставен АУАН на стойност 1 400 лв.

По постълили молби по чл. 69б от ЗООС, от оператора „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград са взети проби пречистени отпадъчни води, както следва:

 • на 07.02.2023 г. от изход ГПСОВ Разград, с оператор „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград е взета съставна проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник - река Бели Лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен и връчен е на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текущата месечна санкция, наложена на 12.12.2022 г., във връзка с установено прекратено замърсяване на водния обект. Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер от 1 417 лв.
 • на 07.02.2023 г. от изход ГПСОВ-Лозница, с оператор „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград е взета съставна проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник - река Лознишко дере, вливаща се в язовир „Съединение“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за увеличаване на текущата месечна санкция, наложена на 12.12.2022 г., във връзка с установено увеличаване замърсяването на водния обект. Изготвени са: Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер от 201 лв. и Наказателно постановление на Директора на РИОСВ-Русе за налагане на нова ТМС в размер на 613 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 7 060 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) 15 241,43 лв. По сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 1 750 лв. От структурите на НАП през месец март 2023 г. по наложени административни мерки са постъпили 1 010 лв.    

От получените суми през месец февруари 2023 г., на общините през месец март 2023 г. са преведени 6 015,20 лв. Най-голяма сума е получила Община Разград в размер на 5 041,60 лв.

През отчетния период е постъпила една писмена жалба, препратена от ОДБХ-Русе,  за разливане на течни и разпиляване на твърди торови маси от животновъден обект в землището на село Новград, община Ценово. Своевременно са предприети действия, като е извършена съвместна проверка с представители на Инспекцията, Община Ценово и ОДБХ-Русе. Установено е, че жалбата е неоснователна, за което е уведомен подателят.

В периода 01.03.2023 г. до 31.03.2023 г. са постъпили общо 44 сигнала, подадени на:

 • зелен телефон на РИОСВ-Русе - 16 бр.;
 • зелен телефон на МОСВ – 3 бр.;
 • електронна поща - 4 бр.;
 • контактната форма на интернет страницата на РИОСВ-Русе - 12 бр.;
 • централата на РИОСВ – Русе - 8 бр.;
 • в центъра за административно обслужване – 1 бр.

По всички сигнали са предприети действия, като по един от тях предстои проверка през следващия месец.

От тях 20 са препратени по компетентност; 6 са основателни и 17 са неоснователни. Разпределението на постъпилите сигнали по общини е следното: за проблеми на територията на Община Русе – 36 ; Община Иваново – 2; Община Главиница – 1; Община Силистра – 1; Община Дулово – 1; Община Тутракан – 1; Община Бяла – 1; Община Сливо поле – 1; Община Самуил – 1.

През месец март преобладаващи са сигналите, свързани със ЗЧАВ за усещане на неприятни миризми, оприличени на химически вещества и/или въглища; 8 сигнала за запалени сметища и нерегламентирани дейности с отпадъци, 7 сигнала по ЗВ за замърсяване на водни обекти и 6 сигнал по ЗБР.

Общо сигналите са били в следните направления:

 • неприятни миризми и замърсяване на въздуха;
 • запалени отпадъци, нерегламентирани сметища, както и сигнали за задържани камиони, превозващи отпадъци, с липсващи документи за товар;
 • замърсяване на водите от промишлени източници;
 • намерени в безпомощно състояния екземпляри;
 • пожар в ЗМ „Калимок-Бръшлен“.

През месец март е извършена проверка по постъпил сигнал през месец февруари, като същият е неоснователен. За сигнал през предходния месец, относно запалено нерегламентирано сметище, кметът на община Лозница е уведомен за предприемане на действия съобразно компетентността си.

През отчетния период е съставен един АУАН по сигнал от месец февруари за незаконна сеч в селата Копривец и Пет Кладенци, община Бяла.

По постъпилите през месеца сигнали и жалба са извършени 11 извънредни проверки, като са проверени 8 обекта на територията на РИОСВ-Русе.

По повод постъпилия сигнал за възникнал пожар в защитена местност „Калимок-Бръшлен“ е извършена проверка на място от експерти на инспекцията, при която са констатирани засегнати от пожара площи, заети от тръстика и суха тревиста растителност. До момента не е установено мястото на възникване на пожара. Сезирана е Окръжна прокуратура за изясняване на обстоятелствата и извършителя на пожара. Предстоят проверки.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец март беше извършването на проверки по изпълнението на годишния план, както и по постъпили сигнали и жалби.

Друг акцент в работата е проверка по изпълнение на мерките и сроковете, заложени в план-програмата на „Автоман“ ЕООД, собственик на площадката на брикетната фабрика в гр. Русе.

Осъществен е контрол от страна на Инспекцията по отношение предаването на опасни отпадъци (остатъчно гориво) от резервоари на територията на петролна база „Тегра“, собственост на  „Полисан“ АД – дружество в несъстоятелност.

Осъществен е контрол по изпълнението на предписания от „Оргахим“ АД, гр. Русе, дадени при предходна проверка, назначена със заповед на директора на РИОСВ-Русе.

Освен това през месеца започна работата по оценка на качеството и съдържанието на представените 51 броя ГДОС на оператори с издадени комплексни разрешителни, както и по подготовката на информацията по изготвяне на Регионалния доклад за състоянието на околната среда през 2022 г.

Превантивен контрол

През отчетния период продължава извършването на обхватен и ефективен превантивен контрол на разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране.

По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО експертите от дирекция ПД са работили по входирани нови  и/или стартирали през предходен период процедури. За 16 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС. Пет от тях подлежат на последваща процедура по преценяване необходимостта от ОВОС, десет – на последваща процедура по преценяване необходимостта от ЕО и за едно е определена задължителна процедура по ЕО. Издадени са 2 броя указателни писма за провеждане на процедури по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Двадесет и четири процедури са финализирани с издаване на съответните решения, както следва: 13 бр. по преценяване необходимостта от ОВОС, като 2 от тях са с характер „Да се извърши ОВОСˮ, съответно 11 бр. са с характер „Да не се извършва ОВОСˮ и 11 бр. по преценяване необходимостта от ЕО, всички с характер „Да не се извършва ЕОˮ.

През отчетния период е проведен експертен екологичен съвет за одобряване на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за ИП за „Изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“, включващ разширение на съществуващо пристанище, ПУП-план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория“.

През месец март 2023 г. експертите от дирекция „Превантивна дейност“ освен рутинната работа, са работили  и по изготвяне на регионалния доклад за състоянието на околната среда.

Tекущ контрол

През месец март 2023 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 11;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени 52 бр. проверки: 40 планови, от които 5 са комплексни и 12 извънредни;
 • Проверки по Закона за чистотата на атмосферния въздух: 17 планови, от които 5 са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 5 извънредни проверки;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 17 бр. контролни проверки на планови обекти, от които 11 бр. планови проверки с 6 пробонабирания, като 4 от плановите проверки са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 6 бр. извънредни проверки на планови обекти;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 31 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“, 2 извънредни на ЗМ „Калимок-Бръшлен“ и 1 планова на ПЗ;
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 2 планови проверки на пазари за цветя и 4 извънредни проверки, от които 1 брой за бедстващ защитен екземпляр, 1 бр. във връзка с размножени екземпляри по чл. 70 от ЗБР, 1 бр. във връзка с входиран УИП и 1 бр. за неспазен срок за регистрация на папагали;
 • Проверки по Закона за лечебните растения – 2 планови проверки на администрации и 1 извънредна проверка по документи за неизпълнение на задължения по чл. 31, ал. 2, т. 6 от ЗЛР (непредставена справка билки).

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 7 проверки по дадени предписания, като е установено, че са са предприети действия по изпълнението им. Не са констатирани нарушения, съответно не са съставяни АУАН.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През месец март 2023 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра,  отчитат: 2 денонощия с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10 за град Русе, и нито едно превишение за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра резултатите от измервания касаят само периода 01.03.- 16.03.2023 г. Останалите данни до края на месец март, ще са налични към средата на м. април. Нивата на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски.

През отчетния период по компонент „Атмосферен въздух“ са извършени 12 планови и 5 извънредни проверки. Експерти от направлението са взели участие 5 съвместни планови проверки по спазване на екологичното законодателство. За установени административни нарушения на ЗЧАВ от РИОСВ-Русе е съставен един АУАН.

През месец март с протокол е определено местоположението на пункт за извършване на непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух в гр. Разград, съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите годишен график за 2023 г.

По писмо на оператора „Топлофикация Разград“ ЕАД, експерти на РИОСВ-Русе са извършили разпломбриране и последващо пломбиране на горивни инсталации, по извършена от сертифицирана фирма корекция в топлинната мощност на съоръженията.

По постъпило уведомление от „Оргахим“ АД за извършване на собствени периодични измервания (СПИ) на организираните източници на вредни емисии в обекта, експерти от направлението са присъствали на измерванията, като са прокотролирали натоварването на производствените участъци и техните изпускащи устройства, подлежащи на СПИ.

През месеца е извършена проверка по постъпил сигнал за разтоварване на въглищен прах на площадката на Брикетна фабрика в гр. Русе. При проверката е констатирано, че сигналът е неоснователен, като на площадката не се разтоварва, а се товари въглищна фракция са извозване от площадката. При последваща извънредна проверка на посочения обект са проверени изпълнението на техническите мерки, заложени в план – програмата на дружеството. Установено е изпълнение на всички технически мерки.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили и са утвърдени 3 доклада на оператори, за извършени СПИ и 2 броя месечни Доклади на оператори, за извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ). Експертите от направлението са участвали в 4 проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни и едно дело в РС- АНД 48/2023 г.

През отчетния период са заверени 5 дневника на оператори на бензиностанции, в изпълнение на изикванията на Наредба № 16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

През месец март са одобрени с Решение на Директора на РИОСВ-Русе 5 Плана за управление на разтворителите.

Съгласно изискванията на Наредба № 1/ 2017 г. за флуорирани парникови газове (ФПГ), експертите работят по изготвяне на обобщен годишен отчет за 2022 г. на 204 оператори, ползватели и дистрибутори на ФПГ. Експертите участват и в разработване на Годишния доклад по околна среда на РИОСВ-Русе за 2022 г.

Шум

През месец март 2023 г. не са извършвани контролни проверки по фактор шум. През месеца са постъпили 3 броя доклади с резултати от СПИ на нивата на шум от: „Сити милк 2000“ ЕООД, „Новал 1“ ЕООД, „Топлофикация Разград“ АД.

Изготвено е вътрешно становише по фактор „шум“ по информация по ПНОВОС за обект в гр. Русе. Изтовена е информация за контролен и собствен мониторинг на нивата на шум от промишлени обекти в община Разград, във връзка с актуализация на Програма за околна среда на общината. Подготвена е информация по фактор „шум“ за Доклада по околна среда на РИОСВ-Русе за 2022 г.

Експертът е бил координатор на две проверки по условия в Комплексното разрешително (КР).

Води

През месец март 2023 г. са извършени общо 17 бр. контролни проверки на планови обекти, както следва:

7 бр. планови проверки с 6 пробонабирания на отпадъчни води на: ГПСОВ-Исперих, „Борисов и син“ ЕООД, „Добруджа КИТ“ АД, „Имдо“ ООД, „Пилко“ ЕООД, ГПСОВ-Тутракан, „Калатея“ ООД.

Взето е участие в 4 броя планови екипни проверки на „Дион” ООД, „Аполо 35” ЕООД, „ЕМЦ дистрибюшън” ЕООД, „Оргахим“ АД.

Извършени са 6 бр. извънредни проверки на планови обекти: 4 броя за връчване на констативни протоколи по чл. 69 от ЗООС на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград за ГПСОВ-Разград и ГПСОВ-Лозница, Община Исперих за ГПСОВ Исперих и „Борисов и син“ ЕООД, с. Лъвино, Община Исперих, една провека по постъпил сигнал от „ВиК“ ООД, гр. Русе за наличие на химическа миризма на вход ГПСОВ Русе и една прверка на „Оргахим Резинс“ АД по изпълнение на дадени при предходна проверка предписания.

Експертите са участвали в проверки по условията на издадени КР на 4 бр. обекта „Пилко” ЕООД, гр. Разград, „Новал 1” ЕООД, гр. Разград „Еджи Ем” ЕООД, гр. Цар Калоян и „Детелина 08” ЕООД, гр. Ветово.

При проверките на операторите са дадени 4 бр. предписания. Не са сътавяни актове за установяване на административни нарушения (АУАН).  Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени: 2 броя Заповеди за отмяна на ТМС и едно  Наказателно постановление за налагане на ТМС.

На 08.03.2023 г. е осъществено превключването на градски колектор „Трети март“ към ГПСОВ-Русе за отвеждане на отпадъчните води за пречистване.

През месец март приоритетите в направлението са били следните:

- Изготвяне на информация по Доклада за околна среда на РИОСВ Русе за 2022 г.;

- Становище за достъп до информация за актуализация на програмата по околна среда на Община Разград.;

- становище за заявление за изменение на РЗ;

- становища за по процедури по Глава Шеста от ЗООС - 4 бр.

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- кореспонденция с други институции.

Почви

През месец март 2023 г. по компонент „Почви” не са  извършени  планови проверки. Извършени са две извънредни проверки по почви във връзка с подаден сигнал за разпространението на неприятни миризми от оглеждането на едър рогат добитък в с. Новград, община Ценово и във връзка с инвентаризация на склад за пестициди в с. Самуил. Сигналът е проверен съвместно с представители на ОДБХ-Русе и на община Ценово. Установено е, че не е основателен, за което е информиран подателят.  При втората проверка е констатирано, че такъв склад за ИУПРЗ не съществува. И при двете проверки не са давани предписания.

Експертът в направлението основно е извършил проверки по фактор отпадъци и е работил по издаването на документи по Закона за управление на отпадъците.

Изготвена е информация във връзка с инвентаризация на складове за съхранение на ИУПРЗ.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 9 броя контролни проверки, от които 4 планови и 5 са извънредни.

Една от проверките е по сигнал за екземпляр в безпомощно състояние. С разпореждане на Директора на РИОСВ-Русе един екземпляр от вида таралеж (Erinaceus concolor) е изпратен за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора.

Въз основа на това е изготвено писмо до Дирекция „НСЗП“, както и разпореждане за настаняване на гореописания екземпляр. Изготвено е писмо до ЦРРРВ – Стара Загора и протокол за настаняване на цитирания екземпляр.

Във връзка с пролетните празници са извършени две планови проверки на пазари и места за продажба на цветя в гр. Русе и гр. Силистра, с оглед на осъществяване на превенция върху търговията с ранно цъфтящи диви цветя. Проверките са свързани с контрола върху търговията с растителни екземпляри, включени в Приложение III на Закона за биологичното разнообразие – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г.). Не бяха констатирани нарушения.

Във връзка със задълженията, регламентирани в чл. 31, ал. 6 на Закона за лечебните растиния, е изпратено писмо до Община Завет за конкретизиране статута на конкретен билкозаготвител. Тези действия са предприети, тъй като лицето не е подавало справки за изкупените, обработени и реализирани количества билки от откриването на пункта през 2017 г. до настоящия момент (20.01.2023 г.). След получен отговор от общината е установено, че билкозаготвителят пребивава в страната и не е сменил местожителството си. В резултат е съставен констативен протокол и е изпратена покана за съставяне на АУАН.

Извършени са две планови проверки на ДГС „Силистра“ и Община Силистра, като предмет на контрол са издадените позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения на екологичното законодателство не са констатирани.

През отчетния период са регистрирани две книги за билки, като съответно са организирани два нови билкозаготвителни пункта.

Една извънредна проверка е извършена във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение за премахване на дървесна и храстова растителност от поземлен имот в с. Йорданово, община Силистра. Имотът е с площ 10.505 дка, НТП: „Нива“ и попада в границите на защитена зона BG0000169 „Лудогорие – Сребърна“. След извършена проверка на място е установено, че в по-голямата си част, имотът се е самозалесил с дървета и храсти. Преобладаващите видове са: черна топола (Populus nigra), инвазивна топола, джанка (Prunus cerasifera), трънка (Prunus spinosa), круша (Pyrus), глог (Crataegus monogyna), шипка (Rosa), полски бряст (Ulmus minor Miller), единични дъбови дървета. В границите на имота, в неговата северозападна част, е оформен естествен воден обект, обрасъл с тръстика, в който към момента на проверката няма вода. От направена проверка на ортофото снимки в google earth е установено, че въпросният обект е започнал да се формира като такъв от 2001 г. Започналата процедура ще бъде прекратена поради недопустимот на инвестиционното намерение спрямо заповедите за обявяване на ЗЗ BG0000169 „Лудогорие – Сребърна“.

Извършена е една проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР.

През месеца са издадени 6 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от ЗБР за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Във връзка с внесени в РИОСВ-Русе три броя заявления за регистрация на екземпляри от видовете Синьочела амазона (Amazona aestiva), един екземпляр и два екземпляра от вида Голям Александър (Psittacula eupatria), маркирани със затворени пръстени с №№ 13.0 17 0117, 1P 008 RS 27 21 и H00 0650 20 22 е констатирано нарушение на ЗБР. За произход на папагалите са представени договори за покупко-продажба-от 18.04.2020 г. за амазоната и от 12.07.2020 г. за двата броя Александър. Видовете са включени в Приложение В на Регламент 338/97 и съгласно чл. 90 от ЗБР подлежат на задължителна регистрация в 15-дневен срок от придобиването им. За констатираното нарушение е изпратена покана и е съставен АУАН на собственика. Предстои  издаване на наказателно постановление (НП).

 Защитени територии

През отчетния период са извършени ежедневни проверки (31 за месец март) на ПР „Сребърна“. Освен това е извършена една планова проверка на ПЗ „Орлова чука“, като не са констатирани нарушения в режима й. Поради възникването на пожари са извършени две извънредни проверки на ЗМ „Калимок-Бръшлен“. По време на първата проверка на 08.03.2023 г. са обходени терени в землищата на селата Цар Самуил и Нова Черна, община Тутракан, попадащи изцяло в ЗМ „Калимок-Бръшлен“. Поради факта, че по-рано през текущата година са отваряни шлюзовете, свързващи защитената местност с река Дунав се наблюдава запълване на захранващите канали, както и множество водни огледала, което възпрепятства разпространението на пожара. Същият е бушувал в рамките на ПИ с идентификатори 51956.1.41 и 51956.1.45 по КК и КР на с. Нова Черна, но към момента на проверката са констатирани няколко отделни огнища, които благодарение на горецитираната причина са изолирани и са изгаснали още по време на проверката. Пожарът е засегнал площи, заети от тръстика и суха тревиста растителност. По груба преценка засегнатата площ възлиза приблизително на 80-100 дка. Мястото на пожара е отдалечено на повече от 7000 м. по права линия от новосъздадената колония на къдроглав пеликан (Pelecanus crispus). В борбата с пламъците и с цел ограничаване на засегнатите площи, в района на стопански двор, разположен северно от селото, е участвал и пожарен автомобил. Не е установено мястото откъдето е тръгнал пожара. Втората проверка е извършена на 15.03.2023 г., като са обходени терени в землищата на селата Бабово и Ряхово, община Сливо поле и с. Нова Черна (също попадащи изцяло в границите на ЗМ). Установени са няколко отделни огнища, които са в границите на ПИ с идентификатори 02083.58.48 по КК и КР на с. Бабово и 63668.93.19 по КК и КР на с. Ряхово, като по-голямата част от ПИ 63668.93.19, вече е опожарена. В землището на с. Нова Черна не са установени активни огнища. По данни на служители в Биологична експериментална база „Калимок“, по-рано през деня е имало едно огнище, което е засегнало ограничена площ и същото е било потушено от РСПБЗН „Тутракан“. Установено е, че посоченият терен е с идентификатор 51956.1.70 по КК и КР на с. Нова Черна и по груба преценка засегнатата площ възлиза приблизително на 10 дка.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 52 бр.  проверки: 40 планови, от които 4 са комплексни и 12 извънредни, както следва: 4 бр. – по изпълнение на предписания, 5 бр. по сигнали, 3 бр. по писма на оператори. Дадени са 9 задължителни предписания. Съставени са два АУАН по Закона за управление на отпадъците – за неводене на отчетност и неподаден работен лист,  не по–късно от два месеца преди образуването му.

Приоритетно през месец март е извършено следното:

 • осъществени са проверки на оператори на площадки за третиране на отпадъци, основно на ИУМПС;
 • осъществени са проверки по постъпили сигнали;
 • осъществен е контрол във връзка с предаване на отпадъци от площадката на „Полисан“ АД (в несъстоятелност). Проконтролирано е извеждането на опасен отпадък, собственост на дружеството от резевоар на площадката.

Експерти от направлението са участвали в общо 5 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни.

Извършена е проверка по писмо на Районна прокуратура-Разград на „Агроплод“  ЕООД, във връзка с установени при предходна проверка  на 05.10.2022 г. голямо количество козметични продукти с изтекъл срок на годност.

При извършените планови проверки са установени нарушения, за които през периода са съставени два АУАН - за неводене на отчетност и неподаден работен лист, не по–късно от два месеца преди образуването му.

Експерти от направлението са участвали в общо пет комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, като в две от тях са били водещи.

През периода са изготвени и изпратени:

- в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците;

- писмо по ел. поща до МОСВ за банковите гаранции за приключване на първото тримесечие на 2023 г.;

- писмо до НКЦ относно трансграничен превоз на отпадъци;

- циркулярно писмо до 22-те общини за информация, относно начина на третиране на строителните отпадъци;

- ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

- информация за резултатите от извършен контрол на дружества, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;

- информация до МОСВ за отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.

През отчетния период са получени 8 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. По 4 сигнала са извършени проверки на място. В сигналите се визира нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци, на неразрешени места. Четири от сигналите са препратени по компетентност до община Русе, община Сливо поле, ОДБХ-Разград и кметство с. Черник. При направените проверки на подадените сигнали е установено, че същите са неоснователни. Не е констатирано наличие на изхвърляни отпадъци, нерегламентирани сметища и както и следи от изгаряне на гуми, пластмаса и други отпадъци.

Химикали

Експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършвали общо 12 планови проверки, от които 4 са самостоятелни и 8 са включени в комплексни по копоненти и фактори на околната среда. Самостоятелните проверки са на следните дружества:

 • ,,Ивиоˮ ЕООД, гр. Русе, складове за съхранение и търговия с химикали в гр. Русе – без предписания;
 • „Експрес Сервиз” ООД, гр. Русе, цех за производство на локомотиви в землището на кв. „Ср. Кула“ на гр. Русе – 3 предписания;
 • „Русе трейдинг груп” ООД, гр. Русе, складова база за химикали в гр. Русе – 2 предписания;
 • „Авко“ АД, гр. Русе, производство на уплътнителни и изолационни материали в гр. Русе - 2 предписания.

Комплексните проверки са на:

 1. „Строително оборудване” ЕООД - град Русе, производство на ударнопробивни машини в гр. Русе – 3 предписания;
 2. „Венидан” ЕООД - с. Николово, Община Русе, нов оператор „Хим Комерс - 2009„ ЕООД, гр. Русе, складова база за химикали н гр. Русе – без предписания;
 3. „Мибоки” ЕООД, гр. Русе, производство на гасена вар кв. „Ср. Кула“ на гр. Русе – 2 предписания;
 4. „Оргахим” АД – гр. Русе, производство на вододисперсни и алкидни бои в гр. Русе – общо 5 предписания;
 5. „Володя Великов” ООД, гр. Русе, производство на гасена вар кв. „Ср. Кула“ на гр. Русе – 1 предписание;
 6. „Фазерлес” АД - град Силистра, производство на дървесновлакнести плочи в гр. Силистра – без предписания
 7. „Тукай-България” ЕООД - с. Айдемир, Община Силистра, производство на каучукови изделия в с. Айдемир, Община Силистра – 3 предписания;
 8. „Керчев и синове” ООД, гр. Русе, нов оператор „Агрархафен„ ЕООД, гр. Русе, складова база за химикали и торове в гр. Русе – 3 предписания.

От горепосочените комплексни проверки, по ЗОПОЕЩ са извършени 5 броя. Дадени са общо 24 предписания, като само три от тях не са изпълнени, защото са със срок - следващия месец.

Дадените през месец февруари предписания със срок на изпълнение през месец март, са изпълнени. През отчетния период са изготвени 3 вътрешни експертни становища, във връзка с уведомления за ИП и преценяване на необходимостта от ОВОС.

При осъществения контрол не са установени нарушения, съответно не са съставяни АУАН.

ОВОС и ЕО

През отчетния период са извършени 24 броя планови проверки съгласно Плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2023 г. Съставени са 24 констативни протокола, като в 3 от тях са поставени предписания със срок за изпълнение в следващият отчетен период. В резултат на осъществения контрол е установено, че 2 административни акта са загубили правно действие. Към момента на проверката по документи за едно от проверяваните решения по ПНОВОС, не може категорично да се заключи загуба на правното действие. Изискана е уточняваща информация.

През периода е извършена една извънредна проверка по документи, във връзка с подадено Уведомление за инвестиционно предложение. При проверката е установено нарушение на екологичното законодателство и на възложителя е изпратена покана за съставяне на АУАН. 

Експерти на Дирекция „ПД“ са участвали в една Държавна приемателна комисия.

Комплексни разрешителни

През месец март са извършени 5 проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни, от които 4 са планови и една е извънредна. Извънредната проверка е на „Булмаркет ДМ” ЕООД - петролна база „Тегра“ в гр. Русе по писмо на МОСВ.

При проверките не са дадени предписания, съответно не са съставени и АУАН.

През отчетния период са постъпили 51 Годишни доклада по околна среда по изпълнение на условията в комплексните разрешителни.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец март 2023 г. са извършени тринадесет контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда, съответстващи на 29 самостоятелни проверки, на: „Строително оборудване” ЕООД - град Русе (по компонет въздух и фактор химикали), „Венидан” ЕООД - с. Николово, Община Русе (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ), „Керчев и синове” ООД, гр. Русе, (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ), „Дион” ООД - град Русе (по компонент води и фактор отпадъци), „Аполо – 35” ЕООД - град Пловдив, млекопреработвателно предприятие в гр. Главиница (по компоненти въздух и води), „Мибоки” ЕООД, гр. Русе (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ), „Володя Великов” ООД, гр. Русе, (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ), „Оргахим” АД – гр. Русе, (по компоненти въздух и води и фактори отпадъци и химикали), „Дейзи Дизайн” ЕООД - град Русе, (по компонент въздух и фактор отпадъци), „ЕМЦ Дистрибюшън” ЕООД – с. Иваново, област Русе (по компоненти въздух и води и по фактор отпадъци), „Фазерлес” АД - град Силистра, (по фактори отпадъци и химикали), „Тукай-България” ЕООД - с. Айдемир, Община Силистра (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ) и „Инерт“ ООД , гр. Русе (по фактор отпадъци и по Глава Шеста от ЗООС - ПД).

При проверките са дадени общо 31 бр. предписания. Съставен е един АУАН  за констатирано нарушение – неизвършване на собствени периодични измервания на организирани източници в обект за предходен период.

СЕВЕЗО

През отчетния период е утвърдена Програмата за провеждане на планови проверки на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, включени в годишния план за контролна дейност на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС за 2023 г., съобразно Приложение № 9 към чл. 25, ал. 1, т. 6 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

През месец март са извършени три планови проверки на следните оператори:

1. „Лукойл България” ЕООД - гр. София, терминал за горива в гр. Русе (с висок рисков потенциал);

2. „Ойролог” ЕООД,  гр. София, - складова база за ПРЗ в гр. Русе (с висок рисков потенциал)

3. „ДМВ Петрол” ЕООД, гр. Русе, складова база за горива в гр. Мартен, Община Русе (с нисък рисков потенциал).

Не са констатирани нарушения, съответно не са дадени предписания и не са съставяни АУАН.

АУАН, НП и ПАМ

1.  Ю.А., гр. Дулово, АУАН № 0002572/01.03.2023 г. – при издаване на заповед, не се е съобразил със становище на РИОСВ - Русе, нарушение по чл. 82, ал. 4,   съгласно Закона за опазване на околната среда.

2. С.Х. , гр. Разград, АУАН №0002647/09.03.2023 г. – не е внесъл заявление за регистрация на диви птици, нарушение по чл. 92, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

3. „ЕКСПРЕС СТРОЙ 82“ ООД, с. Копривец, община Бяла, АУАН № 0002648/13.03.2023 г. – не е информирало на най – ранен етап за инвестиционно предложение, нарушение по чл. 10, ал. 1 от Наредба за ОС, във вр. със Закона за биологичното разнообразие.

4. Д.М., с. Овен, община Дулово, П №1448/22 от 04.01.2023 г. на РП – Силистра, неправомерно обработване на имот в границите на защитена зона, нарушение по чл. 124, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

5. А.А., с. Овен, община Дулово, П №1448/22 от 04.01.2023 г. на РП – Силистра, неправомерно обработване на имот в границите на защитена зона, нарушение по чл. 124, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

6. Е.Б., с. Овен, община Дулово, П №1448/22 от 04.01.2023 г. на РП – Силистра, неправомерно обработване на имот в границите на защитена зона, нарушение по чл. 124, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

7. „ДЕЙЗИ ДИЗАЙН“ ЕООД, гр. Русе, АУАН №0002784/22.03.2023 г. – не са извършени собствени периодични измервания, нарушение по чл. 18, т. 1 във вр.  чл. 31, ал. 1 от Закона за чистота на атмосферния въздух.

8. „ФЕРМАТЪ“ ООД, гр. София, АУАН №0002573/27.03.2023 г. – не е уведомил РИОСВ – Русе, за изменение на инвестиционно предложение, нарушение по чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда.

9. „ЕЛИКА ЯРД“ ООД, гр. Силистра, АУАН №0002603/28.03.2023 г. – не е подало в срок не по – късно от два месеца преди образуването му, работен лист за класификация на генерирани от дейността отпадъци, нарушение по чл. 3, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 7, ал. 1 вр. чл. 4, ал. 1 от Наредба – 2 за класификация на отпадъците.

10 „ЕЛИКА ЯРД“ ООД, гр. Силистра, АУАН №0002603/28.03.2023 г. – не е уведомило писмено директора на РИОСВ – Русе, в най – ранен етап за своето инвестиционно предложение, нарушение по чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.

11. „РЛГ БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. Русе, АУАН №0002464/31.03.2023 г. – не е попълнил генерирана в НИСО ел. отчетна книга, нарушение по чл. 8, ал. 2, т. 6 вр. чл. 48 от Закона за управление на отпадъците                     

Издадени Наказателни постановления:

1. „ЕМИ 2016“ ЕООД, гр. Разград, НП № 23/08.03.2023 г. по чл. 74 вр. чл. 31, ал. 2, т. 1 от Закона за лечебните растения, в размер на 300 лв. – дружеството не е регистрирало пункт за билки.

2. Д.М., с. Овен, община Дулово, НП №24/15.03.2023 г. по чл. 124, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, в размер на 100 лв. – неправомерно обработване на имот в границите на защитена зона.

3. А.А., с. Овен, община Дулово, НП №25/15.03.2023 г. по чл. 124, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, в размер на 100 лв. – неправомерно обработване на имот в границите на защитена зона.

4. Е.Б., с. Овен, община Дулово, НП № 26/15.03.2023 г. по чл. 124, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, в размер на 100 лв. – неправомерно обработване на имот в границите на защитена зона.

5. „ИВИО“ ЕООД, гр. Русе, НП № 27/20.03.2023 г. по чл. 166, т.3 мр. чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, в размер на 2 000 лв. – не е изпълнило задължително предписание.

6. „ЕКСПРЕС СТРОЙ 82“ ООД, с. Копривец, община Бяла, НП № 28/20.03.2023 г. по чл. 128в от Закона за биологичното разнообразие, в размер на 2 000 лв. – дружеството не е уведомило на най-ранен етап за инвестиционно предложение.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил едно споразумение с:

 „БОРЕАЛИС Л.А.Т. БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София, по съставен АУАН № 0002047/13.02.2023 г. – не е изпълнило задължително предписание. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 157б, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в размер на 2000,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 1 400 лева.

Писмени предупреждения:         

На основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе  не е издавал  писмени предупреждения през месец март.

През отчетния период не са налагани принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През месеца е установено, че са изпълнени техническите мерки, заложени в план-програмата на собственика на площадката на Брикетната фабрика в гр. Русе.

Дните с превишения на нивата на ФПЧ10 за месец март в гр. Русе са два, което в сравнение с предходни години е най-ниска стойност. Това показва подобрение във вида на използваните твърди горива в битовия сектор.

В резултат на осъществения контрол върху дейността на „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе, се набюдава спад на постъпилите сигнали за химически миризми от граждани на гр. Русе. С превключването към ГПСОВ на Градски колектор „Трети март“, събиращ промишлените отпадъчни води от Западна промишлена зона на гр. Русе, е преустановено изпускането на непречистени отпадъчни води, включително и оцветени в река Русенски Лом.

Бизнеса

През месец март 2023 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 189 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 2 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 33 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 16 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 5 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 10 указателно писмо за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 1 указателно писмо за провеждане на задължителна процедура по ЕО;
 • 97 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч. писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация, писма за консултации с РЗИ/БДДР/ИАОС, писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС; писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 11 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 2 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да се извършва ОВОС”;
 • 11 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 5 решение за прекратяване на процедури по Глава Шеста от ЗООС;
 • 54 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.;
 • 4 броя Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредително част „съгласува“.

През отчетния период по Закона за управление на отпадъците са издадени:

- 1 разрешение за дейности с отпадъци;

- 4 регистрационни документа.

Издадените в периода от 01.03.2023 до 31.03.2023 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци”.

В НИСО са утвърдени 45 работни листи на 19 оператори. Прекратени са 15 работни листа на стоматолози и лични лекари, поради смяна на адресите.

През периода е взето участие в заседания на общо три ДПК за приемане на строежи.

Обществеността

На 1 март директорът на РИОСВ-Русе се срещна с представители на екологични организации и еко-активисти от Русе. Основна тема на обсъжданията е дейността на площадката на бившата брикетна фабрика. Присъстващите са запознати с контрола на обекта, хода на изпълнението на Праграмата за намаляване на неорганизираните емисии, в т.ч. и с предстоящите проверки, свързани с чистотата на населените места. 

 На 14 март ръководният състав на РИОСВ-Русе даде пресконференция за журналисти, на която е представен отчетът за контролната дейност на инспекцията през 2022 г.

На 20 март експерти на РИОСВ-Русе заедно с  ученици от НПТГ „Шандор Петьофи“ гр. Разград отбелязаха Световния ден на водата - 22 март 2023 година. Възпитаниците от осми, девети и десети клас, под ръководството на учителите по химия, биология  и география събраха материали от различни проекти, посветени на водата и нейното опазване, изработени в часовете, и изложиха във фоайето на гимназията. Представени бяха две презентации - за международната кампания и ролята на всеки в пестенето на безценния ресурс и за опазване на водите от замърсяване и пречистването им на територията на община Разград. Проведен бе куиз по повод Световния ден на водата – 22 март, по случай 60 години от създаването на НПТГ „Шандор Петьофи“ – гр. Разград, и 200 години от рождението на поета революционер Шандор Петьофи. Емоции предизвикаха забавните и интересни лабораторни демонстрации, свързани със свойствата на водата. Инициативата е продължение на конкурса за рисунка, в който участваха възрастовите групи - от ІІІ – ІV група на ДГ, І – ІV клас, V – VІІ клас, VІІІ – ХІІ клас.

На 21 март в гр. Русе се проведе среща в рамките на Втората национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ на тема: „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на НАТУРА 2000“, предназначена за представители на държавни институции, неправителствени организации, бизнеса, студенти и граждани. Изработването на плановете за управление на ЗЗ е приоритетна дейност за настоящия програмен период на действие на различни стратегически документи, уреждащи процесите на опазване и управление на зоните от Натура 2000, което следва да се реализира до 2027 г.  По време на срещата се дискутираха основните моменти в изготвянето на планове за управление на защитените зони, включени в общоевропейската екологична мрежа Натура 2000, с валидност 6 години,  заложените в Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 (НРПД) 2021-2027 г. и връзката между тях. Срещата се провежда в рамките на проект „Знания за Натура 2000“ на Министерството на околната среда и водите, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, като подобни срещи се проведоха на 22 март в гр. Силистра и на 29 март в гр. Разград.


 Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец февруари 2023 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец февруари 2023 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 110 проверки, в т.ч. планови 74 бр., извънредни 36 бр. Броят на проверените обекти е 105, като 84 са планови и 21 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 28 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

През месец февруари 2023 г. са съставени 6 броя актове за установяване на административни нарушения.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 6 бр. наказателни постановления, с които на юридически лица са наложени имуществени санкции в общ размер на 85 000 (осемдесет и пет хиляди) лв.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил едно споразумение по съставен АУАН на стойност 350 лв.

През месеца не са налагани, спирани, отменени или възобновени текущи санцкии за замърсяване на компонентите на околната среда, на основание чл. 69 от Закона за опазване на околната среда.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 42 760 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 7 519 лв. По сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН не са постъпвали суми. От структурите на НАП през месец февруари 2023 г. по наложени административни мерки са постъпили 13 200 лв.    

От получените суми през месец януари 2023 г., на общините през месец февруари 2023 г. са преведени 8 865,92 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 4 132 лв.

През периода е постъпила една писмена жалба относно разнасяне на неприятна миризма и замърсяване на чужд имот в резултат на струпани торови маси от отглеждане на крави в землището на село Гецово, Община Разград. Жалбата е препратена по компетентност до Областна дирекция по безопасност на храните гр. Разград и до Община Разград.

В периода от 01.02.2023 г. до 28.02.2023 г. са постъпили общо 26 сигнала, получени на:

 • зеления телефон 19 бр.;
 • по електронна поща 1 бр.;
 • чрез контактната форма в Интернет 5 бр.;
 • на централата на РИОСВ – Русе 1 бр.

От тях 3 са препратени по компетентност; 2 са основателни и 19 са неоснователни. По  2 сигнала, постъпили през месец февруари предстоят проверки през месец март.

Разпределението на сигналите по общини е както следва: за проблеми на територията на община Русе – 23; за община Разград – 1; за община Лозница – 2.

През месец февруари преобладаващи са сигналите, свързани със ЗЧАВ за усещане на неприятни миризми, оприличени на химически вещества и/или въглища; 6 сигнала са за запалени сметища и нерегламентирани дейности с отпадъци, един сигнал по ЗВ за замърсяване на водни обекти и един сигнал по ЗБР.

Общо сигналите са били в следните направления:

- неприятни миризми и замърсяване на въздуха;

- запалени отпадъци  и нерегламентирани сметища;                

- замърсяване на водите;

- намерен в безпомощно състояние екземпляр от вида средиземноморски прилеп.

През месец февруари са извършени проверки по 2 бр. постъпили сигнали през месец януари, като същите са неоснователни.

По постъпилите през месец февруари сигнали са извършени 6 броя проверки, като са проверени 5 обекта на територията на РИОСВ-Русе.

По сигнал за разпилян товар с каолин е изискана информация от Областно пътно управление - Разград, което е предоставило информация, че са предприети мерки по почистване на пътното платно след пътния инцидент.

Предприети са мерки и последващ контрол по сигнал за разпилян товар - белина, в района на кръговото кръстовище на свободна зона - Русе, по главен път Русе – Силистра. Районът на ПТП е почистен, а белината е преместена на територията на Регионално депо-Русе.

По постъпил сигнал за незаконна сеч на дървета в землищата на селата Копривец и Пет Кладенци, община Бяла през месец януари, е извършена последваща проверка през отчетния период, в резултат на която е констатирано нарушение и предстои да бъде съставен АУАН през месец март.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец февруари беше изготвянето на годишния отчет, проверките по изпълнението на годишния план, както и по постъпили сигнали и жалби.

Друг акцент в работата беше участие в съвместни проверки с РДНСК –Русе и община Русе на десет дружества, които са потенциални източници на неприятни миризми на територията на град Русе с цел установяване на незаконно строителство, в резултат на което се изпускат нерегламентирано емисии в атмосферния въздух.

В началото на месец февруари са проведени работни срещи с представители на всички 22 общини в териториялния обхавт на Инспекцията и с директорите на трите областни пътни управления относно задълженията им по Закона за управлеине на отпадъците.

Проконтролирано е извеждането на опасен отпадък от резервоарите на площадката на „Булмаркет ДМ“ ЕООД, на територията на ДИЗ „Тегра“ – Русе. Отпадъците са собственост на ТД „Държавен резерв“, гр. Велико Търново.

Извършени са съвместни проверки с БДДР-Плевен относно наличие на замърсявания и нарушена проводимост на речни легла.

Превантивен контрол

През месец февруари експертите от дирекция „Превантивна дейност“ са разгледали 15 бр. уведомления за инвестиционни предложени/планове/програми по реда на Глава Шеста на ЗООС, като са указани съответните приложими процедури (10 бр. процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 5 бр. процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО). Финализирани са 2 броя процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 7 броя процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Две процедури по Глава Шеста са прекратени (1 бр. по искане на възложителя и 1 бр. поради установена недопустимост на намеренията на възложителя).

През периода продължава работа по следните процедури по задължителна ОВОС:

 • за инвестиционно предложение за „Изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“, включващ разширение на съществуващо пристанище, ПУП-план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория“ – през отчетния период е проведено обществено обсъждане и са представени протоколите от обсъждането.
 • за инвестиционно предложение за „Добив на строителни материали в находище Ценово-2 - варовици за хидротехнически съоръжения в землището на с. Ценово“ – проведени са консултации по чл. 95, ал. 3 на ЗООС.

Tекущ контрол

През месец февруари 2023 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 9;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо 75 бр. проверки: 53 планови, от които 4 са комплексни и 22 извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – общо 11 бр. проверки, от които 8 бр. планови проверки (с 5 бр. пробонабирания) и 3 бр. извънредни проверки с 2 бр. пробонабирания;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 28 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна” и 1 планова на ЗМ „Находище на пролетно ботурче - Бреница”;
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 3 извънредни проверки, от които 1 брой за бедстващ защитен екземпляр, 1 бр. във връзка с размножени екземпляри по чл. 70 от ЗБР и 1 бр. във връзка със сигнал за незаконно изсичане на гори върху земеделски земи на територията на Община Бяла;
 • Проверки по Закона за лечебните растения – 3 бр. извънредни проверки по документи, от които 1 бр. за нерегистриран билкозаготвителен пункт и 2 бр. на билкозаготвители, във връзка с неизпълнение на задължения по чл. 31, ал. 2, т. 6 от ЗЛР.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 2 проверки по дадени предписания, като е установено, че не са предприети действия по изпълението им. Съставени са два АУАН. За констатирано неизпълнение на предписание през месец януари е съставен и връчен през месец февруари един АУАН.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец февруари 2023 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра,  отчитат: 6 денонощия с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10 мкр. за град Русе, и нито едно превишение за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра резултатите от измервания касаят само периода 01.02.- 14.02.2023 г. Останалите данни до края на месец февруари, ще са налични към средата на м. март. Нивата на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски, с изключение на азотните оксиди, въглеродния оксид и ФПЧ2.5 които имат по-високи стойности в дните с превишения на нормата на ФПЧ10. Влошеното качество на атмосферния въздух през месеца е в  следствие от използването на твърди горива за битово отопление (основно дърва и въглища). По-голям брой превишения се отчитат именно през този период на годината, при липса на вятър и наличие на температурни инверсии, което спомага за по-трудно разсейване и задържане на замърсителите във въздуха над града. Най-неблагоприятно за разсейването на замърсителите на атмосферния въздух е тихото време и слабите ветрове със скорост от 0 до 2 m/s.

През отчетния период по компонент „Атмосферен въздух“ са извършени 4 планови проверки и две извънредни проверки по постъпили сигнали. При проверка за наличие на неприятни миризми в жилищен район на град Русе, експертите от направлението не са потвърдили органолептично наличие на миризми. По друг постъпил сигнал за неорганизирано прахово замърсяване от дейността на склад за внос, пакериране и търговия с въглища в гр. Русе при силен вятър е извършена незабавна проверка на място. Констатирано е, че на площадката не се извършват дейности по разтоварване на въглищни фракции поради наличието на неблагоприятни климатични условия – силен вятър.  Експерт от направлението е взел участие в една държавна приемателна комисия. Експертите от направлението са участвали в 3 проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни. Не са съставяни актове за установяване на административни нарушения (АУАН) по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и подзаконовата нормативна уредба.

При месеца експерти от направлението са участвали в проверки на предприятия в град Русе, потенциални източници на неприятни миризми. Проверките са възложени на служители на РДНСК-Русе, във връзка с писмо на кмета на Община Русе до Министерски съвет на Р България. При извършените проверки не са установени незаконни строежи, за които сезира кмета на общината.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили и са утвърдени 9 броя Доклади на оператори, за извършени Собствени периодични измервания (СПИ) и 2 броя месечни Доклади на оператори, за извършени Собствени непрекъснати измервания (СНИ).

Съгласно изискванията на Регламент (EO) № 517/2014 г. и Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ), 143 оператори, ползватели и дистрибутори на ФПГ са представили  отчети за ФПГ за 2022 г.           

 Шум

През месец февруари 2023 г. не са извършвани контролни проверки по фактор шум. Изготвено е вътрешно становише по фактор „шум“ по проект на комплекно разрешително на „Пилко“ ЕООД, площадка в с. Българка, Община Силистра. Експертът е бил координатор на една проверка по условия в КР.

Води

През месец февруари 2023 г. са извършени общо 11 бр. контролни проверки на планови обекти, както следва:

7 бр. планови проверка с 5 пробонабирания на отпадъчни води: на „Eкогалваник“ ЕООД, гр. Русе, „Фибран България“ АД, гр. Русе, „Олео протеин“ ЕООД, гр. Русе , „Оберьостерайхише биодизел България“ ЕООД, гр. Русе и „Жити“ АД, гр. Русе;

Експерт от направлението е участвал в една планова комплексна проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Мартен мес“ ЕООД, гр. Мартен, млекопреработвателно предприятие  в гр. Ветото.          

Извършени са 3 бр. извънредни проверки на планови обекти: 2 бр. с пробонабиране на отпадъчни води по молба по чл. 69б от ЗООС на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград за ГПСОВ-Разград и ГПСОВ-Лозница и 1 бр. извънредна съвместна проверка с експерт от дирекция  „ПД“ на „Астра грийнплант” ЕООД, във връзка с условия в Решение по ДОВОС и актуализирано КР;

Експерт от направлението е участвал в три съвместни проверки с представител на БДДР Плевен по указания на Министъра на околната среда и водите, за проверки на водни обекти в с. Топчии, Община Разград, с. Писанец, Община Ветово и гр. Цар Калоян;

Експерти са участвали в проверки по условията на издадени КР на 3 бр. обекта „Градус 98” ЕООД, гр. Стара Загора, площадка в с. Червена вода, Община Русе, „Градус 98” ЕООД, гр. Стара Загора, площадка в кв. Средна кула на гр. Русе и „Труд” АД, гр. Русе

При проверките на операторите са дадени 3 бр. предписания. Не са сътавяни АУАН и санкции по чл. 69 от ЗООС за установени нарушение на Закона за водите.

През месец февруари приоритетите в направлението са били следните:

- изготвяне на отчет за контролната дейност на РИОСВ-Русе през 2022 г.;

- изработване на отчет за планирани и извършени проверки по Заповед на Министъра на околната среда и водите;

- разглеждане и съгласуване на план за собствен мониторинг по компонент „води“;

- 6 бр. вътрешни становища за проекти на Комплексни разрешителни;

- 3 бр. вътрешни становища по годишни доклади на Комплексни разрешителни;

- становища по промени в Указания за действие при аварийни ситуации и Наредбата за санкции;

- 4 бр. вътрешни становища по процедури по Глава Шеста от ЗООС;

-  становище за продължаване срока на действие на разрешително за заустване на БДДР;

- участие в 4 бр. извънредни проверки по писмо на РДНСК-Русе за незаконно строителство в предпиятия в гр. Русе;

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- кореспонденция и консултации с други институции.

Почви

През месец февруари 2022 г. по компонент „Почви” не са  извършени  планови проверки. Във връзка с инвентаризация на складовете за излезли от употреба продукти за растителна защита, експертът е извършил извънредни проверки на два склада-в с. Богорово, община Силистра на територията на „Аймекс“ ЕООД и в гр. Главиница на „Агро-93“ ЕООД.

Експертът в направлението основно е извършил проверки по фактор отпадъци и е работил по издаването на документи по Закона за управление на отпадъците.

Изготвена е информация относно съществуващи общински депа, които не са рекултивирани и закрити до момента, както и във връзка с инвентаризация на складове за съхранение на ИУПРЗ.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 3 броя извънредни контролни проверки.

Първата е във връзка с подаден сигнал на електронната поща на РИОСВ-Русе за извършени незаконни сечи на гори в земеделски земи, разрешени от Община Бяла, по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ). На юридическото лице, извършило сечите е изпратена покана за съставяне на АУАН.

Втората проверка е по сигнал за намерен мъртъв екземпляр от вида средиземноморско прилепче (Pipistrellus kuhlii). Същият е предоставен за препариране на Регионелен исторически музей - гр. Русе.

Третата проверка на физическо лице размножаващо екземпляри по чл. 70 от ЗБР.

Регистриран е 1 пункт за изкупуване на охлюви.

Защитени територии

През отчетния период са извършени ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”, които през месец февруари са 28.

Извършена е 1 планова проверка на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Находище на пролетно ботурче” – с. Бреница, обина Тутракан. При проверката не са констатирани нарушения в режимите на дейности, регламентирани в заповедта за обявяване на територията.  

Лечебни растения

През отчетния период са извършени общо 3 броя извънредни контролни проверки по документи.

Първата е във връзка с нерегистриран билкозаготвителен пункт, което е установено след получена обобщена справка за изкупените, реализирани и налични през 2022 г. билки. На юридическото лице е съставен АУАН.

Извършени са и 2 бр. проверки на билкозаготвители, във връзка с неизпълнение на задължения по чл. 31, ал. 2, т. 6 от ЗЛР. На лицата са изпратени покани за съставяне на АУАН.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 75 бр.  проверки: 53 планови, от които 4 са комплексни и 22 извънредни, както следва: 2 бр. – по изпълнение на предписания, 5 бр. по сигнали, 4 по писмо на МОСВ, по писмо на оператора – 5 бр., по заявления – 3 бр. Дадени са 10 задължителни предписания. Съставен е един АУАН за неизпълнено предписание по Закона за опазване на околната среда.

Приоритетно през месец февруари е извършено следното:

 • Изготвени са писма до кметовете на 22-те общини на територията на РИОСВ-Русе и до Директорите на трите областни пътни управления за наличие на замърсявания с отпадъци и изготвяне на графици за почистване;
 • Проведени са среши с кметовете на общините по повод предприемането на мерки и действия за почистване на замърсявания на речни корита и прилежащите им терени;
 • Извършени са проверки по постъпили сигнали;
 • Проверки във връзка с предаване на отпадъци от територията на бивш завод на „Полисан“ АД (който е в несъстоятелност). Проконтролирано е извеждането на опасен отпадък от резервоарите на площадката.

Експерти от направлението са извършили проверка на „Лубрика“ АД-Русе, във връзка с провеждане на процедура по нотификация за внос на отпадъци. За резултата от проверката е изпратено до МОСВ становище.

Експерти от направлението са участвали в общо четири комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда.

При проверките са установени нарушения, за които през периода е съставен един АУАН, за неизпълнено предписание

През периода са изготвени и изпратени:

-в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО;

- график за инвентаризация на складовете за излезли от употреба пестициди;

- ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

- писма до кметовете на 22 общини във връзка с предприемане на действия по почистване на замърсявания с отпадъци;

- информация за резултатите от извършен контрол на фирмите, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;

През отчетния период са получени 6 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. По пет сигнала са извършени проверки на място. В сигналите се визира нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци, както и нерегламентиран трансграничен превоз на отпадъци. За неизпълнено предписание по един от сигналите е съставен АУАН. Три от сигналите са препратени по компетентност.

Химикали

Експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършвали 2 самостоятелни и 4 комплексни проверки съгласно Плана за контролната дейност за 2023 г. , както следва:

Самостоятелни:

 • „Винпром Русе Трейд” ЕООД – без предписания;
 • „Индустриалкомплект” АД – дадени са 2 предписания.

Комплексни:

 • „Адванс техник композит” ЕАД– дадено е едно предписание, което е изпълнено в срок;
 • „Дуна Лайн” ЕООД – дадени са 2 предписания;
 • ,,Ивиоˮ ЕООД – дадени са 2 предписания;
 • ,,Инакем солюшънˮ ООД – дадени са 2 предписания, които са изпълнени в срок.

Дадени са общо девет предписания, като три от тях са изпълнени, а останалите са със срок - следващия месец. Съставен е един АУАН за неизпълнение на предписание, дадено с констативен протокол от 2022 г.  на ,,Ивиоˮ ЕООД.

През отчетния период експерти от направлението са взели участие в 3 държавни приемателни комисии.

Експертите от направлението са взели участие и в две комплексни проверки с представители на РДНСК на 2 дружества – „Русе Кемикълс“ АД и „Адванс техник композит” ЕАД. Не са констатирани нарушения на екологичното законодателство, както и на ЗУТ.

През отчетния период са изготвени 5 вътрешни експертни становища, във връзка с уведомления за ИП и преценяване на необходимостта от ОВОС.

Предоставена е на МОСВ информация относно подновяване на Регистрирана организация по EMAS на „Комуналефект Сервиз“ ЕООД.

 ОВОС и ЕО

През месец февруари са извършени 3 планови проверки. В хода на проверките са обследвани 3 броя индивидуални административни актове, постановени от Директора на РИОСВ-Русе по реда на Глава Шеста от ЗООС, при което е констатирано, че и трите ИП са реализирани и индивидуалните административни актове не са загубили правно действие.

Проведени са 3 извънредни проверки във връзка с текущи процедури по Глава Шеста на ЗООС.

Експерти от РИОСВ-Русе са взели участие в една Държавна приемателна комисия.

Комплексни разрешителни

През месец февруари са извършени три планови проверки на оператори с издадено комплексно разрешително:

 1. „Градус – 98“ АД, площадка в кв. „Средна Кула“, гр. Русе;
 2. „Градус – 98“ АД, площадка в село Червена вода;
 3. „Труд“ АД.

Не са дадени предписания от извършените проверки.

Експерти от направлението са дали становище по постъпили проекти за условия в КР на трима оператори в процес на процедура по издаване на КР.

Разгледан е един План за собствен мониторинг по компоненти и фактори на околната среда на „Русе Кемикълс“ АД.

Постъпили са 6 бр. Годишни доклади по околна среда (ГДОС).

Изпратено е писмо до всички оператори с КР с предписание за докладване по регламент №166/2006 за създаването на ЕРИПЗ, както и за предоставяне на ГДОС.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец февруари 2023 г. са извършени шест контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „Адванс техник композит” ЕАД - гр. Русе (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ), „Елика ойл”  ООД - град Силистра (по фактор отпадъци и ПД), ,,Ивиоˮ ЕООД, гр. Русе (по фактори отпадъци и химикали), ,,Инакем солюшънˮ ООД, гр. Русе (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ), „Дуна Лайн” ЕООД, гр. Русе (по фактори химикали и отпадъци), и „Мартен мес“ ООД, гр. Мартен, млекопреработвателно предприятие в гр Ветово (по компоненти води и въздух и фактор отпадъци).

При проверките са дадени общо 7 бр. предписания. Съставен е един АУАН  за констатирано нарушение - неизпълнение на дадени предписания от предходна проверка на оператор.

Извършена е една извънредна съвместна проверка по условия в Решение по ДОВОС и поставени нови условия в актуализирано КР на „Астра Грийнплант“ ЕООД, гр. Сливо поле, във връзка с предстоящо въвеждане в редовна експлоатация на планираните от оператора промени на работната площадка.

 СЕВЕЗО

През месец февруари не са извършвани планови проверки по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС за 2023 г., съобразно Приложение № 9 към чл. 25, ал. 1, т. 6 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

През отчетния период е съставен и връчен един АУАН за неизпълнение на предписание на предприятие с висок рисков потенциал - ,,Бореалис Л.А.Т България“ ЕООД. Постъпило е искане за сключване на споразумение.

АУАН, НП и ПАМ

 

 1. ЕМИ 2016“ ЕООД, гр. Разград, АУАН № 0002705/13.02.2023 г. – не е регистрирал пункт за билки, нарушение по чл.31, ал. 2, т. 1, съгласно среда Закона за лечебните растения
 2. „БОРЕАЛИС Л.А.Т. БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София, АУАН №0002047/13.02.2023 г. – не е изпълнило предписание, нарушение по чл. 157б, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда .
 3. А.С., гр. Русе, АУАН №0002601/22.02.2023 г. - не е изпълнил задължително предписание, нарушение по чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната среда.
 4. ИВИО“ ЕООД, гр. Русе, АУАН №0002015/27.02.2023 г. – не е изпълнило задължително предписание, нарушение по чл. 166, т. 3 вр. чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.
 5. С.Ш., гр. Лозница, АУАН №0002570/27.02.2023 г. – не е изпълнена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, нарушение по чл. 82, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда.
 6. С.Ш., гр. Лозница, АУАН №0002571/27.02.2023 г. – не е изпълнена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, нарушение по чл. 82, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда.

Издадени Наказателни постановления:

1. „Оргахим“ АД, гр. Русе, НП № 17/07.02.2023 г. по чл. 136, ал. 2, т. 2 във вр. чл. 8, ал. 2, т. 3 буква „а“ и „б“ от Закона за управление на отпадъците в размер на 15 000 лв. – дружеството е извършило смесване на различни видове опасни и неопасни отпадъци..

2. „Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе, НП №18/07.02.2023 г. по чл. 123в, т. от Закона за опазване на околната среда в размер на 20 000 лв. – не е изпълнило условие от действащо Комплексно разрешително.

3. „Оргахим“ АД, гр. Русе, НП № 19/09.02.2023 г. по чл. 103, ал. 5, т. 1 от Закона за опазване на околната среда в размер на 15 000 лв. – не е изпълнило задължение да подаде уведомление за актуализация на извършена класификация до ИАОС.

4. „Оргахим“ АД, гр. Русе, НП № 20/13.02.2023 г. по чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда  в размер на 5 000 лв. – не е уведомило РИОСВ – Русе, на най - ранен етап за инвестиционно предложение.

5. „Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе, НП № 21/13.02.2023 г. по чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда в размер на 15 000 лв. – дружеството не е спазило изискванията на условие от Комплексно разрешително.

6. „Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе, НП № 22/13.02.2023 г. по чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда в размер на 15 000 лв. – дружеството не е спазило изискванията на условие от Комплексно разрешително.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе не сключвал споразумения през месец февруари.

Писмено предупреждение:          

На основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе  не е издавал  писмени предупреждения през месец февруари.

През отчетния период не са налагани принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През месеца е установено, че дадените на Брикетната фабрика в гр. Русе предписания се изпълняват.

Дните с превишения на нивата на ФПЧ10 за месец февруари са шест, което в сравнение с предходни години е най-ниска стойност. Това показва промяна във вида на използваните твърди горива в битовия сектор.

При проверките с РДНСК-Русе и община Русе не са установени незаконни строежи на дружества-потенциални източници на неприятни миризми.

Бизнеса

През месец февруари 2023 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 174 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 3 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 24 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 15 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 10 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 5 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 83 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС;
 • 2 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 7 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 2 решения за прекратяване на процедура по глава шеста от ЗООС;
 • 1 брой решение за спиране на производство по чл. 54 от АПК;
 • 32 броя писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;
 • 5 броя Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредителна част „съгласува“.

През отчетния период са издадени:

- 2 разрешения за дейности с отпадъци;

- 11 регистрационни документа.

Издадените в периода 01.02.2023 -28.02.2023 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци”.

В НИСО са утвърдени 50 работни листи на 14 оператори. Прекратени са 30 работни листа на стоматолози и лични лекари, поради смяна на адресите.

През периода е взето участие в заседания на общо 7 Държавни приемателни комисии.

Обществеността

 На 6 февруари директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова взе участие в заседание на Обществения съвет по екология в общината. Обсъждани са актуални екологични теми за гр. Русе, както и е докладвано за контролните проверки на обект „Брикетна фабрика“, извършваща дейност на ул. „Потсдам“. 

През месец февруари, по повод Световния ден на влажните зони, РИОСВ-Русе проведе конкурс  за комикс на тема: „Малки истории от Сребърна”. Ръководството на екоинспекцията, експерти по биологично разнообразие и изследователят на комиксовото изкуство Стоян Стоянов оцениха постъпилите творби, в които са  отразени годишните времена и промените, които настъпват във влажната зона, обитателите й, проблемите със замърсяването на защитената територия и др. Победителите в конкурса от Русе ще получиха грамоти и предметни награди, а най-добрите творби са публикувани на интернет страницата на инспекцията.

В рамките на три последователни дни директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова и експерти проведоха нарочни срещи с общинските кметове, както и с директорите на областните пътни управления. На кметовете са дадени предписания да предприемат мерки за идентифициране и почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци, като те се отнасят и за участъците  по общинската пътна мрежа, речните легла и прилежащите им земи. Също така, до 10 март са им изискани графици за почистване на замърсени терени извън определените за целта места за изхвърляне на отпадъци, както и набелязване на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за поддържане чистотата на населените места. РИОСВ-Русе ще упражни контрол по спазване на тези предписания от началото на април. Задно с това предстоят съвместни проверки с общините по складовете за съхранение на негодни за употреба препарати за растителна защита за оценка на състоянието им и количеството на препаратите. 

На 6 февруари директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова взе участие в обществено обсъждане на ДОВОС на „Порт- Булмаркет“ в гр. Мартен.

На 23 февруари във фоайето на Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе е представена документалната изложба „Зараждане на гражданското общество в България (1987-1989)“. Съвместната инициатива на РИОСВ-Русе и Държавна агенция „Архиви“ се посвещава на 35-годишнината от демонстрацията на „Майките с количките“ – емблематичен пример на шест жени за проявена гражданска активност. Изложбата, състояща се от 21 пана, в снимки и документи от архива разказва за събитията от 1987 до 1989 г., дали тласък на демократичните промени у нас. Подготвена е по повод на предишна кръгла годишнина, с финансовата подкрепа на министерството на околната среда и водите. Тя е дело на историка и архивист с дългогодишен опит д-р Веселина Антонова, подготвена под научното ръководство на доц. д-р Михаил Груев – председател на Държавна агенция „Архиви“, който присъства на събитието.


Отчет  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец януари 2023 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец януари 2023 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 40 проверки, в т.ч. планови 6 бр., извънредни 34 бр. Броят на проверените обекти е 38, като 13 са планови и 25 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 16 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

През месец януари не са съставяни актове за установяване на административни нарушения

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 16 бр. наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 57 200 (петдесет и седем хиляди и двеста) лв. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ-Русе е сключил две споразумения по съставени АУАН. Наложени са наказания „глоба“ за нарушение на чл. 133, ал. 3, т. 3 от Закона управление на отпадъците във вр. чл. 17, ал. 1  от Наредбата за ИУМПС в размер по 1400 лева, които след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН са по 980 лева и са заплатени отсанкционираните  физически лица в предвидения 14-дневен срок.

През месеца не са налагани, спирани, отменени или възобновени текущи санцкии за замърсяване на компонентите на околната среда, на основание чл. 69 от Закона за опазване на околната среда.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 40 500 лв., и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 11 082,40 лв. По сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 2 100 лв.

От получените суми през месец декември 2022 г., на общините през месец януари 2023 г. са преведени 13 838, 95 лв. Най–голяма сума е получила Община Силистра – 7 619,64 лв.

През месец януари е постъпила една писмена жалба относно изсечени акациеви и орехови дървета в частен имот в землището на град Сеново, от дружество, което извършва законна сеч по дигата на река Бели Лом в същото землище. За предприемане на действия по компетентност, по проблема, писмено са уведомени „Напоителни системи“ АД - клон Долен Дунав и РДГ- Русе.

За периода 01.01.2023 г. до 31.01.2023 г. са постъпили общо 45 сигнала, получени на зеления телефон 25 бр. , по електронна поща 2 бр. , чрез контактната форма в Интернет 11 бр., на централата на РИОСВ – Русе 3 бр. и по поща – 4 бр.

От тях 5 са препратени по компетентност; 7 са основателни и 31 са неоснователни.

Разпределението на сигналите по общини е както следва:

Община Русе – 38 ; Община Кубрат – 1; Община Бяла – 1; Община Главиница – 1; Община Иваново – 1; Община Силистра – 2; Община Дулово – 1.

В отчетния период преобладаващи са сигналите, свързани с усещане на неприятни миризми, оприличени на химически вещества и/или въглища; 8 сигнала за запалени сметища и нерегламентирани дейности с отпадъци, 3 сигнала по Закона за водите за замърсяване на водни обекти и 6 сигнала по Закона за биологичното разнообразие за палеж на земеделска земя.

Общо сигналите са били в следните направления:

- неприятни миризми и замърсяване на въздуха;

- запалени отпадъци  и разкомплектоване на ИУМПС;                

- замърсяване на водите на р. Дунав и р. Русенски Лом;

- намерени в безпомощно състояние птици.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месеците януари е изготвянето на годишния план и годишния отчет, проверките по изпълнението на годишния план, по постъпили сигнали и жалби, участия в 11 заседания на ДПК.   

Друг основен акцент е изготвянето на писмени отговори по 9 парламентарни питания, съдържащи 20 въпроса, основоно по един и същи проблем. По един от въпросите е обработена информацията за петгодишен период.

Превантивен контрол

През месец януари експертите от дирекция „Превантивна дейност“ продължиха работа по стартиралата процедура по ОВОС за инвестиционното предложение за „Изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“, включващ разширение на съществуващо пристанище, ПУП-план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория“. Внесеният през предходния отчетен период доклад за ОВОС е оценен с положителна оценка, като е насрочено обществено обсъждане за месец февруари.

По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО, експертите от дирекция ПД са работили по внесени нови и/или започнали през предходен период процедури. За 25 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, като 12 от тях подлежат на последваща процедура по преценяване необходимостта от ОВОС, 12 – на последваща процедура по преценяване необходимостта от ЕО и за 1 ИП е определена задължителна процедура по ОВОС. Финализирани са 9 броя процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 10 броя процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.

  През месец януари 2023 г. експертите от дирекция „Превантивна дейност“ са работили  и по изготвяне на:

 • Плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2023 г.;
 • Годишния отчет на РИОСВ-Русе за 2022 г.;
 • Отчет по изпълнение на чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси и представяне на подробен отчет към 31.12.2022 г. за изпълнение на програмния бюджет на МОСВ, като текстовия формат на отчета ще бъде оформен като отделен документ, в който ще бъдат представени постигнатите резултати по изпълнение на Програмата.    

Текущ контрол

През месец януари 2023 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 11
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени 18 бр. извънредни проверки.
 • Извършено е извънредно измерване на качеството на атмосферния въздух в гр. Русе във връзка с подаден сигнал.
 • Проверки по Закона за защитените територии – 31 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“, 1 планова на ЗМ „Находище на пролетно ботурче“.
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 3 планови проверки: във връзка с проведеното среднозимно преброяване на водолюбивите птици; пазари и места за продажба на цветя и ДГС Разград за издадени позволителни по ЗЛР и 4 извънредни проверки за 4 броя бедстващи защитени екземпляри по сигнали.
 • Разпореждания за настаняване в спасителен център на бедстващи защитени видове – 3 броя.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 5 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец януари 2023 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра,  отчитат: 3 денонощия с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10 мкр. за град Русе, и 1 денонощие за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра превишенията касаят само периода 01.01.- 16.01.2023 г. Останалите данни до края на месец януари, ще са налични към средата на м. февруари. Нивата на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски, с изключение на азотните оксиди, въглеродния оксид и ФПЧ2.5 които имат завишени стойности в дните с превишения на нормата на ФПЧ10. Влошеното качество на атмосферния въздух през месеца е в  следствие от използването на твърди горива за битово отопление (основно дърва и въглища). По-голям брой превишения се отчитат именно през този период на годината, при липса на вятър и наличие на температурни инверсии, което спомага за по-трудно разсейване и задържане на замърсителите във въздуха над града. Най-неблагоприятно за разсейването на замърсителите на атмосферния въздух е тихото време и слабите ветрове със скорост от 0 до 2 m/s.

Във връзка с досъдебно производство, от ОД МВР-Русе е изискана информация за осъществената контролна дейност от РИОСВ- Русе на обект „Брикетна фабрика“ гр. Русе, собственост на „Автоман“ ЕООД, гр. София. Извършена е извънредна проверка на „Автоман“ ЕООД, гр. София. Констатирано, че на площадката не се извършва производствента дейност, а само внос, съхранение, пакеритане и търговия с въглища. Операторът е изпълнил дадените при предходни проверки предписания, за привеждане на дейността си на площадката с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

През месеца са изготвени отговори по потъпили 8 броя парламентарни питания на народни представители, във връзка с разпространението на неприятни миризми в гр. Русе и срещу дейността на „Брикетната фарбика“ в гр. Русе.

 През отчетния период по компонент „Атмосферен въздух“ са извършени 2 планови проверки. Извънредните проверки са 3. Експерт от направлението е взел участие в две държавни приемателни комисии. Не са съставяни АУАН за установени нарушения на ЗЧАВ и подзаконовата нормативна уредба.

Във връзка с писмо на „АДМ Разград“ ЕАД за приключване на необходимите процедури по Глава Шеста и Глава Седма от ЗООС, и последващото актуализиране на Разрешителното за емисии парникови газове (РЕПГ), в съответсвие с инсталираните мощности на площадката, експерти на РИОСВ извършиха разпломбиране на част от оборудването към технологичните съоръжения, използващи като гориво природен газ.

През месеца в РИОСВ-Русе са постъпили 10 Доклада на оператори, за извършени собствени периодични измервания (СПИ) и 2 броя месечни Доклади на оператори, за извършени собствени неперкъснати измервания (СНИ).

Съгласно изискванията на Регламент (EO) № 517/2014 г. и Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ), 61 оператори, ползватели и дистрибутори на ФПГ са представили  отчети за ФПГ за 2022 г.           

През м. януари е извършена една регистрация, съгласно чл. 30 л от ЗЧАВ на инсталация извършваща дейност по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител.

Шум

През месец януари 2023 г. не са извършвани контролни проверки по фактор шум.

Води

През месец януари 2023 г. са извършени общо 6 бр. контролни проверки на планови обекти, както следва:

            1 бр. планова проверка на „Лукойл България” ЕООД, терминал за светли горива в гр. Русе;

            Експерт от направлението е участвал в една планова комплексна проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Ромпетрол България” ЕАД, терминал за светли горива в гр. Русе.              Извършени са 3 бр. извънредни проверки на планови обекти „Оргахим Резинс” АД, „Оргахим” АД, „ВиК” ООД, Силистра (за ГПСОВ-Тутракан-КП) и 1 бр. извънредна проверка на извънпланов обект „Анел-07” ЕООД, собстеник на комплекс „Липите“ в Лесопарка до с. Николово, Община Русе

            Взето е участие в едно заседание на ДПК за въвеждане на водопроводи в гр. Тутракан.

            На проверените оператори не са давани предписания.   

            През отчетния период не са съставяни АУАН. Издадено е 1 бр. Наказателно постановление на „Пътперфект -Т” ЕАД, гр. Силистра.      

           Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода не са издавани Заповеди и Наказателни постановления за ТМС.

През месец януари 2023 г., в РИОСВ-Русе са представени 16 бр. годишни доклади по изпълнение на условията от разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, съгласно чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите (Обн., ДВ, бр. 67/1999 г.).

През месец януари 2023 г. са постъпили в РИОСВ-Русе 3 бр. сигнали по компонент „води“. За единия е уведомена „Морска администрация“ за предприемане на действия по компетентност. По другите два сигнала са извършени проверки, както следва:

- по сигнал за периодично появяваща се силна миризма от канализацията на „Техноваксистем“ ООД, гр. Русе. Извършен е обход на посочения от сигналоподателя адрес: бул. „Трети март“ № 40 (офис сграда и производствени помещения, разположени в близост до „Оргахим Резинс” АД, „Оргахим” АД). Сигналоподателят е посочил, че миризмата се разпространява от наличните сифони в санитарните възли на обекта. В момента на огледа не е установено наличие на миризми от РШ на площадката. Направена е проверка на ЛПСОВ на „Оргахим Резинс” АД, която е била временно спряна за почистване на помпите от задържани примеси и клони. Наблюдаван е минимален поток отпадъчна вода на вход и не са констатирани миризми в района.

-   по сигнал за замърсяване с отпадъчни води на дере, в близост до комплекс „Липите“, местност „Лесопарка“, село Николово, община Русе. Комплексът се състои от хотелска част и ресторант със сезонен режим на работа (дейност се извършва от месец март до месец октомври). В присъствието на представители на община Русе и управителя на „Анел-07” ЕООД е извършена проверка на прилежащи терени, включително и на горски, визирани в сигнала. Формираните от дейността на дружеството отпадъчни води се събират в безотточна изгребна яма, която се почиства два пъти годишно. В непосредствена близост се намира естествено оформено дере. Не е установено наличие на отпадъчни води и неприятна миризма.

Почви

През месец януари не са извършвани проверки по компонент „Почви”.

Експертът от направлението е участвал в изготвяне на годишния план и отчет за контролната дейност на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“.

Биологично разнообразие и НЕМ

През месец януари са извършени общо 7 броя контролни проверки,  от които три планови и четири извънредни.

Четири от проверките са по сигнали за 4 броя екземпляри в безпомощно състояние. С разпореждане на Директора на РИОСВ-Русе два екземпляра от вида обикновен мишелов (Buteo buteo) и един екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида кафявоглава потапница (Aythya ferina) е предоставен за препариране на Регионелен исторически музей гр. Русе.

Въз основа на това са изготвени 4 броя писма до Дирекция „НСЗП“, както и 3 броя разпореждания за настаняване на гореописаните екземпляри. Освен това са изготвени 3 броя писма до ЦРРРВ – Стара Загора и 3 броя протоколи за настаняване на цитираните екземпляри.

Извършена е планова проверка във връзка с провеждане на 48-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици. На 14.01.2023 г., съвместно с представители на Българското дружество за защита на птиците, е направено наблюдение и преброяване на водолюбивите птици по българския бряг на р. Дунав в участъка от речен километър 524 до км 492,5, както и в районите на рибарници „Мечка“, общини Борово и Иваново и при с. Басарбово, община Русе. Наблюдавани са следните видове екземпляри: голям корморан (Phalacrocorax carbo), посевна врана (Corvus frugilegus), чавка (Corvus monedula), речна чайка (Larus ridibundus), сива чапла (Ardea cinerea), зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), голям синигер (Parus major), голям пъстър кълвач (Dendrocopos major), сива патица (Anas strepera), малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus), сврака (Pica pica), орехче (Troglodytes troglodytes), малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), гривяк (Columba palumbus), черен кълвач (Dryocopus martius), сива врана (Corvus cornix), зеленика (Carduelis chloris), горска зидарка (Sitta europaea), червенушка (Pyrrhula pyrrhula), къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), червен ангъч (Tadorna ferruginea), ням лебед (Cygnus olor), зеленоножка (Gallinula chloropus), обикновена чинка (Fringilla coelebs), щиглец (Carduelis carduelis), полско врабче (Passer montanus), син синигер (Parus caeruleus), сойка (Garrulus glandarius), земеродно рибарче (Alcedo atthis),  елшова скатия (Carduelis spinus), малък пъстър кълвач (Dendrocopos minor), тръстикова овесарка (Emberiza schoeniclus), морски орел (Haliaeetus albicilla), качулата потапница (Aythya fuligula), зелен кълвач (Picus viridis), гугутка (Streptopelia decaocto) и обикновен мишелов (Buteo buteo). Данните са изпратени в ИАОС за обобщаване.

С оглед на осъществяване на превенция върху търговията с ранно цъфтящи диви цветя е извършена една планова проверка на пазари и места за продажба на цветя в гр. Разград. Проверката е свързана с контрола върху търговията с растителни екземпляри, включени в Приложение III на Закона за биологичното разнообразие – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г.). Не са констатирани нарушения.

Извършена е една планова проверка на ДГС Разград, като предмет на контрол са издадените позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения на екологичното законодателство не са констатирани.

Издадени са 2 броя регистрационни карти на основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 22а от Закона за защита на животните.

През отчетния период е регистрирана една книга за билки, както и е организиран един нов билкозаготвителен пункт.

Защитени територии

През отчетния период са извършени 31 ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна“.

Извършена е и една планова проверка на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Находище на пролетно ботурче“ – с. Осенец, община Разград. При проверката не са констатирани нарушения в режимите на дейности, регламентирани в заповедта за обявяване на територията.  

Отпадъци

През месец януари са извършени 18 бр. извънредни проверки. От тях 2 бр. - по изпълнение на предписания, 1 бр. - по писмо на МОСВ, 8 бр. - по подадени заявления за издаване на разрешение, 1 бр.  - самосезиране, 5 бр.  – по сигнали, 1 бр. - за прекатяване на работни листи и 1 бр. по заповед на директора на РИОСВ - Русе. По съставени АУАН от предходни периоди, са издадени три НП на стойност 6 000 лв. (на две юридически лица и на едно физическо лице)

През месец януари не са установени замърсявания на речни дерета и корита. С цел превенция от наводнявания, в резултат на непочистени дерета и прилежащите им територии, РИОСВ –Русе е изпратила писма до всички кметове на 22 общини, разположени в обхвата на инспекцията.

През отчетния период са получени 6 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Сигналите са отнасят до нерегламентирано третиране на излезли от употреба на моторни превозни средства-ИУМПС, нерегламентирано изхвърляне на битови и строителни отпадъци. В един от сигналите са описани два терена, които са собственост на юридически лица.

По един от проблемите за разпилени пластмасови бутилки с белина са подадени два сигнала, от едно и също лице. Извършени са две проверки по компонент въздух и фактори –отпадъци и ОХВ.

Общо са извършени 5 проверка по сигнали.

Осъществен е последващ контрол за изпълнение на предписание за почистване на замърсен с отпадъци терен в с. Долно Ряхово, община Главиница и за премахване на ИУМПС от имот в гр. Ветово. Установено, че предписанията са изпълнени. Отпадъците са предадени на лице, притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО.

Химикали

През отчетния период експертите са работили по изготвянето на годишния план за  контролната дейност и годишния отчет за 2022 г.

През отчетния период са изготвени два отговора до МОСВ с информация за хром VI в цимент - редуциращ агент и инсталации за производство на озон.

Експерти от направлението са разгледали и дали становище по проекта на актуализираната Методика за класифициране на случаи по ЗОПОЕЩ и за определяне/остойностяване на превантивни/оздравителни мерки по закона и подзаконовата нормативна уредба към него.

През отчетния период е изготвено едно вътрешно експертно становище, във връзка с преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение.

През отчетния период експерт от направлението е взел участие в четири държавни приемателни комисии.

ОВОС и ЕО

През месец януари е извършена една извънредна проверка във връзка с дадено предписание в предходен протокол.

ксперти от дирекция ПД са взели участие в общо 3 броя ДПК на различни обекти. Взето е участие и в две заседания на експертния съвет по устройство на територията  в община Русе (ОЕСУТ).

Комплексни разрешителни

През месец януари 2023 г не са извършвани планови проверки по условия в издадени комплексни разрешителни.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец януари 2023 г. е извършена една планова контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Ромпетрол България” ЕАД, терминал за светли горива в гр. Русе

При проверката не са констатирани нарушения. Не са дадени предписания, съответно не са съставени АУАН.

Извършени са две извънредни проверки по постъпили сигнали за разпилян товар от МПС – пластмасови еднолитрови бутилки с белина, в района на кръгово кръстовище на Свободна зона Русе по главен път Русе – Силистра. При провека на място на инцидента не е констатирано изтичане на белина (от спукани от преминаващи МПС бутилки) и наличие на интензивна миризма на хлор в района. Писмено са уведомени Община Русе и ОД МВР-Русе за предпиремане на мерки за почистване на замърсения участък от пътното платно. Незабавно е извършено почистване от служители на община Русе, като събраните бутилки, временно са преместени на територията на клетка за опасни отпадъци на Регионално депо Русе.

 СЕВЕЗО

През месец януари е изготвена и съгласувана Програма за провеждане на планови проверки на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, включени в годишния план за контролна дейност на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС за 2023 г., съобразно Приложение № 9 към чл. 25, ал. 1, т. 6 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях. Същата е изпратена в МОСВ за утвърждаване.

Предоставени са предложения и бележки по проект на указания за контролната дейност на предприятията с нисък и висок рисков потенциал.

Разгледана е Заповед № РД-1139/02.12.2022 г. на министъра на околната среда и водите. Съответно е изготвена заповед на директора на РИОСВ- Русе за определяне на комисия по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС за всяка административна област, на територията, на която са разположени предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал.

През отчетния период е извършена една извънредна проверка по изпълнение на предписания на предприятие с висок рисков потенциал - ,,Бореалис Л.А.Т България“ ЕООД. Констатирано е неизпълнение на същото и предстои предприемане на административно-наказателни мерки.

Във връзка с изискванията на чл. 106, ал. 4 от ЗООС, през месец януари е издадено Решение № ДППГА-02-А4/2023 г. за потвърждение на пълнотата и съответствието на актуализирания Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии на оператор „Биовет“ АД, площадка Разград.

АУАН, НП и ПАМ

През отчетния период няма съставени АУАН. /до 24-01-2023г./

Издадени Наказателни постановления:

1. „Мартен Мес“ ООД, гр. Мартен, МПП - Семерджиево,  НП № 1/03.01.2023 г. по чл. 135, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците в размер на 2 000 лв. – дружеството не води генерирана в НИСО електронна отчетна книга.

2. „Ивио“ ЕООД, гр. Русе, НП № 2/03.01.2023 г. по чл. 35, ал. 3, т. 3 във вр. чл. 35, ал. 1, т. 5 от Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси  в размер на 1 000 лв. – неправилно съхранение на  ОХВС на открита площадка на оператора.

3. „Мартен Мес“ ООД, гр. Мартен, МПП – Ветово, НП № 3/03.01.2023 г. по чл. 134, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците в размер на 2 000 лв. – нерегламентирано изгаряне на отпадъци.

4. „Ивио“ ЕООД, гр. Русе, НП № 4/03.01.2023 г. по чл. 35, ал. 3, т. 3 във вр. чл. 35, ал. 1, т. 6 Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси  в размер на 1 000 лв. – неизвършена оценка на безопасното съхранение на ОХВС в склад за съхранение на площадка.

5. „Зорница С“ ЕООД, гр. Русе, НП № 5/05.01.2023 г. по чл. 135, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 44, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците в размер на 2 000 лв. – дружеството не води електронна отчетна книга в НИСО.

6. „Пътперфект“ ЕАД, гр. Силистра, НП № 6/05.01.2023 г. по чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите в размер на 2 000 лв. – нерегламентирано заустване на производствени отпадъчни води във воден обект, без наличие на издадено разрешително.

7. Е. К., гр. Русе, НП № 7/05.01.2023 г. по чл. 133, ал. 4, пр. 2-ро във вр. чл. 29, ал. 2, пр. 4  от Закона за управление на отпадъците в размер на 2 000 лв. – нерегламентирано третиране на отпадъци в собствен имот.

8. „Екопродукт“ ЕООД, с. Попина, общ. Ситово, обл. Силистра, НП №8/05.01.2023 г. по чл. 164, ал. 1 във вр. 123в, т2 от Закон за опазване на околната среда в размер на 10 000 лв. – не спазва условия в издадено Комплексно разрешително.

9. Е.К., гр. Русе, НП № 9/09.01.2023 г. по чл. 166, ал. 3 във вр. чл.14, ал. 4 от Закон за опазване на околната среда в размер на 2 000 лв. – не е изпълнено дадено задължително предписание.

10. „Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе, НП № 10/10.01.2023 г. по чл. 164, ал. 1 във вр. чл. 123в, т. 2 от Закон за опазване на околната среда в размер на 20 000 лв. – неспазено условие в издадено Комплексно разрешително.

11. „Еко Русе Уейст Кълекшън“ ООД, гр. Русе, НП № 11/19.01.2023 г. по чл. 134, ал. 1, т. 2, пр. 2-ро във вр. чл. 29, ал.2, пр. 4 от Закона за управление на отпадъците в размер на 2 000 лв. – извършва дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по ЗУО.

12. К.Т., с. Бабово, общ. Сливо поле, обл. Русе, НП № 12/24.01.2023 г. по чл. 41, ал. 1, пр. 2 вр. чл. 26 от Закона за чистотата на атмосферния въздух в размер на 200 лв. – не е изпълнил дадено задължително предписание.

13.Еко Русе Уейст Кълекшън“ ООД, гр. Русе, НП № 13/25.01.2023 г. по чл. 128в от Закона за биологичното разнообразие вр. чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС в размер на 2 000 лв. – не е уведомил писмено на най-ранен етап компетентният орган за свое инвестиционно предложение.

14. „Екон-91“ ООД, гр. Русе, НП № 14/26.01.2023 г. по чл. 166, т. 3, вр. чл. 165 вр. чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда в размер на 2000 лв. – не е изпълнено дадено задължително предписание.

15. „ТМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД, гр. Русе, НП № 15/26.01.2023 г. по чл. 162, ал. 1 вр. чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в размер на 5000 лв. – не е уведомило писмено компетентния орган за своето инвестиционно предложение.

16. „Ивио“ ЕООД, гр. Русе, НП № 16/31.01.2023 г. по чл. 128в от Закона за биологичното разнообразие вр. чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС в размер на 2 000 лв. – не е уведомил писмено на най-ранен етап компетентният орган за свое инвестиционно предложение.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил две споразумения с:

1. В.Ч., гр. Тутракан, област Силистра по съставен АУАН № 0002524/21.12.2022 г. – извършва дейности R13 /съхранение/ на ИУМПС без разрешително . Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 133, ал. 3, т. 3 от Закона управление на отпадъците във вр. чл. 17, ал. 1  от Наредбата за ИУМПС в размер на 1400 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 980 лева.

2. Л.Н., гр. Ветово, общ. Ветово, област Русе по съставен АУАН № 0002747/14.12.2022 г. - извършва дейности R13 /съхранение/ на ИУМПС без разрешително . Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 133, ал. 3, т. 3 от Закона управление на отпадъците във вр. чл. 17, ал. 1  от Наредбата за ИУМПС в размер на 1400 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 980 лева.

Писмено предупреждение:          

На основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е издал писмено предупреждение:

1. „Новал 1“ ЕООД, гр. Разград, ПП № 1/12.01.2023 г. по съставен АУАН № 0002479/07.12.2022 г. – неизпълнено условие от действащо Комплексно разрешително, съгласно разпоредбата на чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на колната среда.

През отчетния период не са налагани принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

Предприети са своевременни действия, като писмено са  уведомени община Русе и ОД на МВР – Русе във връзка с постъпил сигнал за разпилени пластмасови бутилки с белина в района на кръговото кръстовище за Свободна зона - Русе, по посока на гр. Мартен. При извършените извънредни проверки е установено е, че няма разливи и миризми на мястото и в района. Разпилените опаковки са събрани от служители към община Русе и временно се съхраняват на площадката на клетката за опасни отпадъци на Регионално депо – Русе.

Във връзка със сигнал и последващо парламентарно питане за запрашаване с въглищен прах на съседните на брикетната фабрика в гр. Русе имоти, експерти на РИОСВ-Русе са извършили проверки и са констатирали, че са изпълнени предвидените мерки за ограничаване на неорганизираното разпространение на въглищен прах. Допълнително, с цел доказване на основателността на сигнала, е извършено измерване  с МАС от РЛ-Русе в района на брикетната фабрика.

През месец януари „ВиК“ ООД – Русе е приключило работата по изграждането на канализационнатата мрежа в кварталите „Среда кула“ и „Долапите“, гр. Русе, както и е извършено превключване на всички градски канализационни колектори към р. Русенски Лом и промишления колектор „България“ към р. Дунав. По този начин всички битово-фекални и промишлени отпадъчни води са пренасочени за допречистване към ГПСОВ – Русе и е преустановено замърсяването на реките с непречистени отпадъчни води.

Бизнеса

През месец януари 2023 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 132 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 3 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 14 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 25 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 12 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 12 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 1 указателно писмо за провеждане на задължителна ОВОС;
 • 49 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч.:
 • 19 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;
 • 12 писма за консултация с РЗИ;
 • 8 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;
 • 4 писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 3 писма до БДДР;
 • 3 писма за становища до общини;
 • 9 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 10 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 4 решения за прекратяване на процедура по глава шеста от ЗООС;
 • 38 броя писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;
 • 5 броя Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредителна част „съгласува“.

През отчетния период по процедури по Глава Пета на ЗУО са издадени:

 • 2 бр. решения за дейности с отпадъци,
 • 10 бр. регистрационни документа –един документ е за прекратяване на дейността, 2 броя за третиране на новорегистрирани фирми

Издадените в периода 01.1.2023 -31.1.2023 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци.”

В НИСО са въведени  30 работни листи за класификация на отпадъците и са утвърдени 70 работни листи.

През периода е взето участие в заседания на общо 11 ДПК.    

Обществеността

Във връзка с отбелязване на Световния ден на влажните зони  2 февруари 2023 г., под мотото: „Време е да възстановим влажните зони“  РИОСВ-Русе  обяви конкурс  за комикс на тема :  „Малки истории от Сребърна”. Конкурсът е предназначен за ученици от първи до седми клас в учебните заведения от  Русе, Разград и Силистра. Крайният срок за изпращане на комиксите е 10 февруари 2023 г.


Архив на месечните справки по години: 2014 г. - 2015 г. - 2016 - 2017 - 2018 г. - 2019 г. - 2020 г. - 2021 г. - 2022 г. 

План за контролна дейност

План за контролната дейност на РИОСВ – Русе през 2023 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2023 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – Русе през 2022 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2022 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – Русе през 2021 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2021 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – Русе през 2020 г.изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2020 г.изтегли


 План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през2019 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2019 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през  2018 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2018 г. изтегли


 План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през2017 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2017 г. изтегли

Годишен план за контролната дейност на комисията за извършване на съвместни проверки на операторите, но които е издадено разрешително по чл.104, ал. 1 и/или по чл.116д, ал.1 от ЗООС на територията   на РИОСВ-Русе за 2017 г.  - Заповед № РД 143/24.02.2017 г. за изменение на Заповед № 30/17.01.2017 г. 


План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през 2016 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2016 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през 2015 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2015 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през 2014 г.

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2014 г. изтегли


 План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през 2013 г.  изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2013 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през 2012 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2012 г. изтегли

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 8 – ПР/2013                                                                          

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието

върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г., … изм. и доп. ДВ, бр. 82/2012г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС(ДВ, бр.25/2003г., ... изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР(ДВ, бр. 77/2002г. ... изм. и доп. ДВ, бр. 77/2012г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007г., ... изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС,

 

Р Е Ш И Х

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно прeдложение - Създаване на трайни насаждения от ягоди на обща площ 33 дка и изграждане на система за капково напояване, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

 

Възложител – “Братя Костадинови” ООД представлявано от Венцислав Димитров Костадинов, ЕИК 118040195, ж.к. Север 11, с. Айдемир, общ. Силистра

 

Местоположение – поземлени имоти с идентификатори 66425.15.1, 66425.14.65, 66425.14.75 и 66425.14.77 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра

 

Кратко описание на инвестиционното предложение:

    Проектът предвижда създаване на трайни насаждения от ягоди върху земеделска земя с начин на трайно ползване – нива. Общата площ на описаните по-горе имоти е 33 дка. Същите ще се стопанисват съгласно представени договори за аренда на недвижими имоти.

    Поливането на насажденията ще се извършва чрез капкова напоителна система. За целите на инвестиционното предложение ще бъде закупена специализирана техника.

    Не се предвижда изграждане на съпътстваща инфраструктура. Имотите са разположени в съседство на път от Републиканската пътна мрежа и път достигащ до Регионално депо – Силистра. По същия минава водопровод, от който ще се реализира отклонение за захранване на капковата напоителна система. Не се планира изграждане на собствен водоизточник.

    В хода на процедурата и по реда на Наредбата за ОВОС е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – Силистра по отношение на риска за човешкото здраве, в резултат от осъществяването на проекта.

    Засегнатите имоти не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 38/2012г.) или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е “Лудогорие-Сребърна” с код BG 0000169 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007г.), която отстои на около 4.140 км.

 

 

    Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС, т. 1, буква “в” – Мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

    Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 отНаредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

 

м о т и в и:

 

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:  

Предвид характеристиките на предложението, не се очаква реализирането му да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. Не възниква необходимост от процедури за промяна на предназначението на земята за разглежданите имоти.

Изграждането и експлоатацията на капковата напоителна система не формира отпадъчни продукти, които да създадат дискомфорт на околната среда.

Рискът от възникване на инциденти е ограничен.

Създаването на насаждения от ягоди и изграждането на напоителна система не е обстоятелство за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулатиивен ефект, разглеждано в съвкупност с други дейности осъществявани в района.

 

II.   Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Засегнатата територия представлява обработваеми площи. Средата не може да се окачестви като особено чувствителна към антропогенно влияние.

Не се предполага неблагоприятно влияние върху регенеративната способност на природните ресурси в разглеждания район.

Не се засягат граници на санитарно-охранителни пояси на водоизточници.

 

III.  Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

  Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове и природни местообитания, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони, поради следното:

за фазите на строителство и експлоатация на поливната система не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху видове и местообитания, предмет на опазване в защитени зони;

не се създават предпоставки за изменение на числеността, плътността и възрастовата структура на популациите на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа “Натура 2000”;

към момента територията е антропогенно повлияна и не представлява ценна трофична база.

 

IV.  Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Силистра с изх. № 20-05-613/15.02.2013г., реализацията на проекта не създава здравен риск за населението.

• Не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни ползватели на терени.

За фазата на експлоатация въздействията са без значим характер.

 

 

 

 

V.  Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Възложителят е уведомил населението на община Силистра за предвижданията наинвестиционното предложение, чрез обява, поставена на информационното табло в сградата на общината. До информацията свързана с проекта е осигурен обществен достъп чрез интернет страницата на община Силистра.

В деловодството на РИОСВ - Русе не е постъпвала информация от общинската администрация за депозирани възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение, както и не са постъпвали становища от засегнатото население.

 

 

 

         Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

         При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ - Русе.

         На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

         Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административно-процесуалния кодекс.

 

 

         Дата: 22.02.2013г.

 

 

           

 

                                                                           ДИРЕКТОР РИОСВ    /п/

 

                                                                                                             (инж. Лилия Атанасова)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REACH

Актуално

Ново: Обобщен актуален списък на кандидат-веществата за разрешаване по Регламент REACH

важно Нотификации по чл. 66 от REACH: След предоставяне на разрешение за употреба на дадено вещество, което е включено в Приложение ХІV, потребителите надолу по веригата, които употребяват това вещество, трябва да нотифицират ЕСНА в рамките на 3 месеца от първата доставка.

Налице е електронен формуляр за подаване на нотификации по чл. 66 от REACH на интернет страницата на ЕСНА.

Списък с вещества, предмет на разрешаванеот приложение ХІV на Регламент REACHот приложение ХІV на Регламент REACH

 reach-2018-campaign-banner

 

 

Актуална информация за процедурите по регистрация, разрешаване и ограничаване на вещества съгласно Регламент REACH

 

Опасни химични вещества и СЕВЕЗО

Раздел Химични вещества

Законодателство:

Закон за опазване на околната среда 

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС)

Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация

Наредба № 1 от 29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване е отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение

Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

Регламенти:

Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) 

Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) 

Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака 

Регламент (EC) 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали (PIC) 

Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители

Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите

Регламент (ЕС) 2019/1020 относно надзора на пазара и съответствието на продуктите

 

Указания:

Указания за извършване и документиране на оценката на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси

Указания за провеждане на контролната дейност по Регламенти REACH и CLP

 

СЕВЕЗО

Директива 2012/18/ЕС относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (Севезо)

Указания/Ръководства

Контролна дейност

Списък с обекти на предприятията с висок и нисък рисков потенциал на територията на РИОСВ – Русе

 

Публичен регистър на предприятията с висок и нисък рисков потенциал съгласно чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС.

Актуална информация за извършени проверки на предприятия с висок и нисък рисков потенциал съгласно чл. 157а, ал. 2, от ЗООС

Решения за потвърждаване на ДППГА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОПЕРАТОРА (в т.ч. адрес на управление и адрес на предприятието)

Дата на Решение на директора на РИОСВ - Русе

Решение на директора на РИОСВ – Русе

 

Дата на влизане с сила на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС

Дата на обжалване на решението по чл. 106, ал. 4 от ЗООС

„Сафик – Алкан Химснаб“ ЕАД

адреси:

управление: гр. Русе, ул. „Академик Арнаудов“ №3

предприятие“ гр. Русе, ул. „Академик Арнаудов“ №3

28.10.2022 г.

 Решение № ДППГА-01-А3/2022 г. 

05.11.2022 г.

-

„Биовет“АД

адреси:

управление: гр. Пещера, ул. „Петър Раков“ №39

предприятие: гр. Разград, бул. „Априлско въстание“ №68 А

 

12.01.2023 г.

 Решение № ДППГА-02-А4/2023 г. 

26.01.2023 г.

-

 

Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 106, ал. 2 от ЗООС


Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 106, ал. 4 от ЗООС


Архив на обяви и решения

 

Екологична отговорност

Публичен портал за електронни услуги по ЗОПОЕЩ

Информационни материали

Галерия