За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Шум в околната среда

Контрол на шума в околната среда, излъчван от промишлени източници

Общоизвестно е, че шумът оказва неблагоприятно въздействие върху  човешкото здраве. В този смисъл, се налага да се осъществява контрол върху нивата на шум в населените места /особено агломерациите/, основните пътища, летища и ЖП линии.

 1. Съгласно чл. 12 от Закона за защита от шума в околната среда, Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) организира извършването на измерване, оценка, управление  и контрол  на шума, излъчван от промишлени инсталации и съоръжения. Контролът бива:
  • Превантивен - чрез процедурите по Екологична оценка /ЕО/ и Оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) и чрез издаване на Комплексно разрешително (КР).
  • Текущ - осъществява се по предварително изготвени и съгласувани с Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС), по преценка на РИОСВ и по жалби на граждани, като се осъществява чрез извършване на проверки, наблюдения и измервания.
  • Последващ – чрез проследяване резултатите от изпълнението на мерките, предвидени в плановете за действие и в предписанията на контролния орган, предвидени по време на текущия и превантивния контрол.
  Измерванията на шум се извършват от акредитирани лаборатории. Измерените нива на шума трябва да отговарят на граничните такива, посочени в Наредба № 6/26.06.2006 г. на Министерство на здравеопазването и на МОСВ. За инсталациите и съоръженията, за които има издадени КР са заложни мерки за мониторинг и контрол на шума.
 2. Съгласно чл. 16 от Закона за защита от шума в околната среда, предприятията трябва да осъществяват дейността си по начин, който не допуска предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в Наредба № 6. При проектиране на предприятията трябва да се залага използването на най-нови и съвременни техники, които излъчват възможно най-малко замърсяване на околната среда, в т.ч и шум. При пускане в експлоатация и натоварване на мощностите, най-малко 70 % трябва да се извърши собствено измерване на излъчвания в околното пространство шум по границите на предприятието и в точките на въздействие, ако има такива. Това са намиращи се наблизо жилищни, обществени сгради, места за отдих, лечебни заведения и т.н. Измерените нива на шум трябва да са по-малки от зададените гранични стойности в Наредба №6/26.06.2006 г. на Министерство на здравеопазването и на МОСВ.
 3. Ако при контролните измервания на излъчвания от предприятията шум в околната среда, направени по заявка на РИОСВ от акредитирана лаборатория се окаже, че има превишаване на граничните стойности от Наредба № 6, представителят на РИОСВ съставя протокол, в който се дават задължителни предписания на оператора на предприятието с определени срокове, отговорни лица и мерки за коригиране на работата с цел намаляване нивото на излъчвания шум. За нарушения, свързани с превишаване граничните стойности на шум, на физическите лица се налага глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите и на ЕТ – от 1000 до 3000 лв. При повторно нарушение санкциите се завишават.
 4. Стратегическите карти за шум представляват цялостна оценка за излъчването на шум в дадена територия, причинен от различни източници. Стратегически карти за шум и планове за действие се изготвят и одобряват за: агломерации, основни пътища, основни летища и основни ЖП линии. Те съдържат текстова и графична информация за предходна, настояща и очаквана шумова ситуация, надвишаване граничните нива на шум, броя на жилища, училища, болници и т.н в района, брой на хората в него. Стратегическите карти на шум определят местата с превишаване на шумовото натоварване. Изработват се планове за действие за намаляване нивата на шум за да не превишават те граничните нива и да се опазва здравето на хората. Преразглеждат се веднъж на 5 години. Възлагат се за разработване от:
  • кметовете на общини – за агломерациите;
  • министърът на транспорта – за основните ЖП линии и основните летища;
  • министърът на регионалното развитие и благоустройството – за основните пътища.
  Одобряват се от:
  • общинските съвети – за агломерациите;
  • министърът на здравеопазването – за основните пътища, летища и ЖП линии, по предложение на експертен съвет към него.
  До сега са изготвени шумови карти на агломерациите с над 250 000 жители, а именно: София, Пловдив и Варна. Предстои до 2012 г. да се изработят шумови карти на агломерациите с над 100 000 жители, между които и гр. Русе.
 5. За да се изготви стратегическа карта на шум на гр. Русе е необходимо кметът на общината да възложи изработването й на организация по Закон за обществените поръчки (Закон за обществените поръчки (ЗОП), като конкретните измервания на шумовите нива ще се извършват от акредитирана лаборатория. След това тя се одобрява от общинския съвет. После в зависимост от резултатите се изработва план за действие, който ще цели намаляване на шумовото натоварване на местата, където то превишава нормите от Наредба № 6.

Отпадъци

Важно: Удължен е срокът за подаване на годишни отчети за отпадъци до 31 март

Съгласно чл. 23, ал.1 и ал. 4 от Наредба № 1, годишните отчети за предходната година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година, като в случай на необходимост от коригиране на информацията в тях се предоставят коригирани годишни отчети, в срок до 31 март на текущата година.

Във връзка с появили се в периода 8-10 март 2022 г. технически проблеми и временно прекъсване на интернет връзката в държавната администрация, Ви информираме, че с оглед осигуряване изпълнението на нормативното изискване за предоставяне на годишни отчети от задължените лица чрез НИСО, системата ще дава възможност за подаването им и в периода за подаване на коригиращи отчети, а именно до 31 март 2022 г.

Изготвянето и предоставянето на годишни отчети за дейностите по управление на отпадъците от 1 януари 2022 г., съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, се извършва чрез Националната информационна система “Отпадъци“ (НИСО), поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда.


ВАЖНО:  Изменение на наредба вменява ново задължение на оператори, извършващи трансграничен превоз на отпадъци  

Изменение на специализираната наредба за предоставяне на информация за дейностите по отпадъци вменява ново задължение на фирмите, които се занимават с трансграничния им превоз. Това се отнася за всички, които извършват транспортиране и/или третиране на отпадъци и ги въвеждат, внасят и оползотворяват/обезвреждат на съответната територия, контролирана от РИОСВ.

Фирмите следва задължително декларират и представят документи за движението на отпадъците.  Целта на промените са засилен контрол и превенция на нерегламенитраното им. РИОСВ - Русе ще упражнява контрол по документи или при необходимост физически контрол на място.

За непредставяне на документи или такива с невярно съдържание операторите подлежат на санции по Закона за управление на отпадъците.

 

Списък на издадени разрешения за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците - ЗУО (ДВ бр. 53/2012 г., доп. и изм. ДВ, бр. 1/2019 г.) на исталации за изгаряне и инсталации за съвмесно изгаряне на отпадъци с номинален капацитет, по малък от два тона на час... отвори

 Настъпили съществени изменения и зададени срокове за изпълнение в изменения и допълнен ЗУО (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.)

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Дейностите с ОЧЦМ, отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение.

(4) (В сила от 14.07.2014 г.) Разплащанията по сделки с ОЧЦМ се извършват по безкасов път.

(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Изискването по ал. 4 не се прилага за разплащания към физически лица, когато общата стойност на сключените от съответното физическо лице сделки с ОЧЦМ не надвишава 100 лв. в рамките на една календарна година.

Забележкиот Преходни и заключителни разпоредби на ЗУО:

 § 64. Неприключилите към влизането в сила на този закон процедури по издаване и изменение на разрешения и регистрационни документи се прекратяват, когато заявените площадки за дейности с отпадъци не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1, а платената такса се възстановява по искане на заявителя.

§ 66. (1) В 24-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 1 и подават заявление за тяхното изменение и/или допълнение до компетентния орган., към което прилагат документите по чл. 69, ал. 1, т. 9 и 10, съответно по чл. 78, ал. 4, т. 3 и 5. Компетентният орган се произнася по реда и в сроковете по глава пета, раздел I, съответно раздел II.

(2) Алинея 1 не се прилага в случаите, когато площадката/площадките за извършване на дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1.

(3) В случаите по ал. 1, когато площадката/площадките не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1 и не е подадено заявление, разрешението, съответно регистрационният документ, запазват действието си в срок до 24 месеца от влизането в сила на този закон.

(4) В случаите по ал. 3, когато разрешението или регистрационният документ включват и площадка, съответно дейности с отпадъци, които отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1, компетентният орган изменя служебно разрешението, съответно регистрационния документ, като заличава площадката/площадките, съответно дейностите с отпадъци, които не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1.

(5) В тримесечен срок от изтичането на срока по ал. 3 лицето е длъжно да преустанови дейността и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадките.

Чл. 69. (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Към заявлението по издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО и ИУМПС, представят банкова гаранция в размер 15 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността, независимо от броя на изброените потоци отпадъци.

Забележка:

§ 65. (1) В 12-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение по чл. 67, ал. 1, представят подновена банкова гаранция в размер 15 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка.

(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение по чл. 67, ал. 1 за дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, предоставят банкова гаранция в размер съгласно чл. 69, ал. 2.

(3) При неизпълнение на разпоредбата по ал. 2 разрешението по чл. 67, ал. 1 на лицето, извършващо дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, се отнема или се изменя служебно от компетентния орган, като се заличават дейностите с ИУЕЕО и ИУМПС.

 (6) В 14-дневен срок от представянето на банкова гаранция по ал. 1, оригиналът на старата гаранция се връща заедно с писмо за освобождаването й.

 Справка за периода от 2011 до месец март 2022 г. съгласно Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискващи се при депониране на отпадъците.(ДВ, бр. 111, 27.12.2013 г.):

Регион  Русе; Община Бяла; Община Две могили; Регион   Разград; Регион  Силистра.

 На основание чл. 30, ал. 2 от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (ДВ, бр. 111/2013 г., изм. и доп., бр. 7/2017 г.), решенията по чл. 15, ал. 3 и 4 и чл. 25, ал. 8 и 9 се публикуват до 5 работни дни от тяхното издаване на интернет страницата на съответната инспекция.

Решение № 1/06.04.2015 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 3/23.11.2016 г.  г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 4/06.12.2016 г. за превеждане на средства на Община Силистра

Решение № 2/11.02.2017 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 5/13.09.2017 г. за превеждане на средства на Община Силистра

Решение № 6/16.09.2017 г.  за превеждане на средства на "ТЕЦ" - Русе

Решение № 7/20.09.2017 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 8/10.10.2017 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 9/10.10.2017 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 10-64/2017 г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 11-64/09.03.2018 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение №12-64/29.05.2018 г. за превеждане на средства на Община Две могили

Решение № 13-64/14.06.2018 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 14-64/08.08.2018 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение за отказ № О-1-64/05.11.2018 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 15-64/30.11.2018 г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 16-64/30.11.2018 г. за превеждане на средства на Община Две могили 

Решение № 17-64/07.12.2018 г. за превеждане на средства на Община Две могили  

Решение № 18-64/21.12.2018 г. за превеждане на средства на Община Русе


Решение № 19-64/09.01.2019 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 20-64/30.01.2019 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 21-64/03.05.2019 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 22-64/15.07.2019 г. за превеждане на средства на Община Разград 

Решение № 23-64/19.08.2019 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 24-64/18.10.2019 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 25-60/15.11.2019 г. за превеждане на средства на Две могили


Решение № 27-64/04.02.2020 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 26-60/04.02.2020 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 28-64/13.04.2020 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 29-64/20.07.2020 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 02-64/22.05.2020 г. отказ  за превеждане на средства на Опака

Решение № 31-64/02.11.2020 г. за превеждане на средства на Опака

Решение № 30-64/27.10.2020 г. за превеждане на средства на Исперих

Решение № 32-64/12.11.2020 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 33-64/К 19/25.11.2020 г. за разходване на сума по сметката по чл. 64 от ЗУО на община Две могили

Решение № 33-64/11.12.2020 г. за разходване на сума по сметката по чл. 64 от ЗУО на община Русе

Решение № 33-64/11.12.2020 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 33-64/27.11.2020 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 33-64/14.12.2020 г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 33-64-К/15.12.2020 г. за превеждане на средства на Тутракан

Решение № 33-64/K 19/18.12.2020 г. за превеждане на средства на Община Русе


Решение № 38-64/04.02.2021 г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 39-64/15.02.2021 г. за превеждане на средства на Община Борово

Решение № 40-64/05.03.2021 г. за превеждане на средства на Община Две могили

Решение № 44-64/14.09.2021 г. за превеждане на средства на Община Ценово

Решение № 45-64/10.11.2021 г. за превеждане на средства на Община Кайнарджа

Решение № 41-64/06.04.2021 г. за превеждане на средства на Община Две могили

Решение № 42-64/23.07.2021 г. за превеждане на средства на Община Опака

Решение № 43-64/05.08.2021 г. за превеждане на средства на Община Кубрат

Решение № 44-64/14.09.2021 г. за превеждане на средства на Община Ценово

Решение № 45-64/10.11.2021 г. за превеждане на средства на Община Кайнарджа

Решение № 46-64/02.12.2021 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 47-64/07.12.2021 г. за превеждане на средства на Община Тутракан

Решение № 48-64/10.12.2021 г. за превеждане на средства на Община Борово

Решение № 49-60/15.12.2021 г. за превеждане на средства на Община Бяла 

Решение № 50-60/16.12.2021 г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 50-60/20.12.2021 г. за превеждане на средства на Община Две могили 

Решение № 52-64/20.12.2021 г. за превеждане на средства на Община Силистра 

Решение № 53-64/20.12.2021 г. за превеждане на средства на Община Русе 


Решение № 54-60/19.01.2022 г.  за превеждане на средства на Община Кубрат

Решение № 55-60/20.01.2022 г.  за превеждане на средства на Община Исперих

Решение № 56-60/20.01.2022 г.  за превеждане на средства на Община Завет

Решение № 57-60/21.01.2022 г.  за превеждане на средства на Община Цар Калоян

Решение № 58-60/24.01.2022 г.  за превеждане на средства на Община Главиница

Решение № 59-60/26.01.2022 г.  за превеждане на средства на Община Полски Тръмбеш

Решение № 60-60/28.01.2022 г.  за превеждане на средства на Община Опака

Решение № 61-60/04.02.2022 г.  за превеждане на средства на Община Сливо поле

Решение № 62-60/23.02.2022 г.  за превеждане на средства на Община Ветово

Решение № 63-60/23.02.2022 г.  за превеждане на средства на Община Самул

Решение № 64-64/01.03.2022 г.  за превеждане на средства на Община Две могили

Решение № 65-64/11.03.2022 г.  за превеждане на средства на Община Ветово

Решение № 66-64/11.03.2022 г.  за превеждане на средства на Община Полски Тръмбеш

Решение № 67-64/29.03.2022 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 68-64/15.04.2022 г.  за превеждане на средства на Община Ситово

Решение № 69-64/18.04.2022 г.  за превеждане на средства на Община Борово

Решение № 70-64/28.04.2022 г.  за превеждане на средства на Община Ситово, отменено със Заповед № 226/16.05.2022 г. 

Решение № 71-60/03.05.2022 г.  за превеждане на средства на Община Кубрат

Решение № 77-60/19.05.2022 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 73-60/18.05.2022 г.  за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 74-60/18.05.2022 г.  за превеждане на средства на Община Исперих

Решение № 75-60/19.05.2022 г.  за превеждане на средства на Община Алфатар

Решение № 76-60/19.05.2022 г.  за превеждане на средства на Община Опака

Решение № 78-60/19.05.2022 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 78-64/02.06.2022 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 79-64/18.07.2022 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 80-64/25.07.2022 г.  за превеждане на средства на Община Алфатар

Решение № 81-64/10.08.2022 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 82-64/11.08.2022 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 83-64/18.08.2022 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 84-64/26.08.2022 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 50-60/08.09.2022 г.  за превеждане на средства на Община Ветово

Решение № 50-60/08.09.2022 г.  за превеждане на средства на Община Ветово

Решение № 87-60/20.09.2022 г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 88-31/27.09.2022 г. за превеждане на средства на Община Иваново

Решение № 89-64/30.09.2022 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 90-64/12.10.2022 г. за превеждане на средства на Община Иваново

Решение № 91-64/13.10.2022 г. за превеждане на средства на Община Иваново

Решение № 92-31/19.10.2022 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 93-64/31.10.2022 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 94-64/14.11.2022 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № O-2-64/08.11.2022 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 95-31/15.11.2022 г. за превеждане на средства на Община Завет

Решение № 96-31/16.11.2022 г. за превеждане на средства на Община Кубрат

Решение № 97-31/17.11.2022 г. за превеждане на средства на Община Самуил

Решение № 98-31/18.11.2022 г. за превеждане на средства на Община Лозница

Решение № 99-31/21.11.2022 г. за превеждане на средства на Община Исперих

Решение № 100-60/21.11.2022 г. за превеждане на средства на Община Ценово


Ново:  За улеснение на заинтересованите лица предоставяме образците на приложения  № № 5, 6 и 7 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. „За класификация на отпадъците”, обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г., както и текста на  Наредбата.

Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т.1 РАБОТЕН ЛИСТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ

Приложение № 6 към чл. 17, ал. 2 - РАБОТЕН ЛИСТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ  ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗПИТВАНЕ

Приложение № 7  към чл. 21, ал. 1 - УВЕДОМЛЕНИЕ

Важно: Актуализирана наредба въвежда нови образци за отчетите за дейности с отпадъци

Ежегодно до  10 март на текущата година задължените лица съгласно чл. 44, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр. 53/2012 г.) следва да представят годишните си отчети за предходната година в Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС).

Образците за предоставяне на годишните отчети  са съгласно актуализираната Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. (ДВ № 51/20.06.2014 г.) за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

За улесняване на задължените лица и осигуряване на ефектен достъп до информация, на интернет страницата на ИАОС, са публикувани образците на годишните отчети, като отделни приложения и са дадени допълнителни указания за предоставянето им, в зависимост от дейностите с отпадъци. Информацията е публикувана на адрес: http//eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1.

 

Повече актуална информация можете да намерите на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околната среда и водите на адрес: http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste.

Закон за управление на отпадъците - отвори

Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, обн. ДВ бр. 53/13.07.2012 г.

Допълнителни указания във връзка с издадени нови образци на решения

Със заповеди № № РД – 178 и РД – 179 от 25.02.2013г. на министъра на околната среда и водите са одобрени нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците – ЗУО (ДВ, бр. 53/2012г.), където е отразена промяна в условията.

В случай, че желаете да промените издадения Ви разрешителен/регистрационен документ във формата на новите образци, то следва да подадете заявление за изменение и допълнение на разрешението за дейности с отпадъци (образец № 3) на основание на чл. 73, ал. 2 от ЗУО във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 1 от ЗУО. Подаденото заявление ще се разгледа по реда и съгласно сроковете по чл. 73 на ЗУО.

 

Въпроси и отговори: 

 • Представяне на работни листи по Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 2014 г.) отвори
 • Прилагане на новия Закон за управление на отпадъците при издаване на разрешения за дейности с отпадъци отвори
 • Извършване на дейности с ОЧЦМ на пристанища за обществен транспорт отвори
 • Съхраняване на отпадъци на площадки за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) отвори

Информационна блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъците по чл. 33, ал. 4  отвори

Национална система на мониторинг на околната среда, Подсистема "Отпадъци"

Програми за управление на дейностите по отпадъците. Проекти, ръководства и указания по управление на отпадъците

Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. изтегли

Ръководство за разработване на общински програми за управление на дейностите по отпадъците - отвори

Ръководство за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци - отвори

Класификация на отпадъците

Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците - отвори

Актуализирани Инструкции по прилагане изискванията на § 18 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците отвори

Публичен регистър на лицата, притажаващи документи за извършващи дейности с отпадъци - изтегли

 

Регистър на  издадените решения по ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.) 2014 г. отвори

Регистър на издадените разрешителни документи за дейности с ОЧЦМ по ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.) 2014 г. отвори

Регистър на издадените  регистрационни документи по ЗУО (ДВ, бр. 53/2012)  2014 г.отвори

Уведомления за издадени Разрешения по Закона за управление на отпадъцитe

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци

Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци  № 10 - ДО - 773 - 00 от 21.02.2023 г. на „ОБЩИНА ВЕТОВО”, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 21.02.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 688 – 04 от 16.02.2023 г. на   „ДАНИ ГРУП 04” ЕООД , съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 16.02.2023 г. 


 Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-772-00/26.01.2023 г. на „ОБЩИНА РУСЕ”, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 26.01.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-771-00/20.01.2023 г. на „ФОРС ТРАК” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 20.01.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение  № 10 - ДО - 725 - 01 от  14.12.2022 г., с което е отнет разрешителният документ за дейности с отпадъци на „ФЕНИКС ГРИЙН“ EООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 14.12.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци   № 10 - ДО - 770 - 00 от 06.12.2022 г. на „БОРЕКС ТРЕЙД КЪМПАНИ “ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване:06.12.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъците № 10 - ДО - 653 - 03 от 25.11.2022 г. на     „БРЕНДИКЪМПАНИ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 25.11.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за прекратяване  на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 715 - 01 от  21.11.2022 г. на  „ИНТЕРИОР 46 ДИЗАЙН” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 21.11.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци  № 10 - ДО - 769 - 00 от 23.11.2022 г. на „ВОДСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД , съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 23.11.2022 г.  


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-768-00/16.11.2021 г. на „МАККЕНА 08” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 16.11.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъците № 10 - ДО - 634 - 04 от 27.10.2022 г. на „МЕГАПАРТС” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 27.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъците    № 10 - ДО - 688 - 03 от 11.10.2022 г. на „ДАНИ ГРУП 04” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 11.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за прекратяване  на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 – ДО – 744 – 03 от 11.10.2022 г. на  „ГРАДУС – 98“ АД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 11.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъците   № 10 - ДО - 621 - 07 от 15.09.2022 г. на „ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 15.09.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъците  № 10 - ДО - 645 - 06 от  04.08.2022 г. на  „НИКТРАНС” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 04.08.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъците № 10 - ДО - 647 - 05 от 20.05.2022 г. на  „СТОРУС” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 20.05.2022 г. 


Ново: С Решение № 1 от 20.04.2022 г. за оттегляне на административен акт на Директора на РИОСВ-Русе, на основание чл. 91, ал. 1 от АПК, е оттеглено издадено  Решение   № 10 - ДО - 724 - 01 от  30.03.2022 г., с което е отнет разрешителният документ за дейности с отпадъци на „И-УЕЙСТ СИЛИСТРА“ EАД.

Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - ДО - 724 - 01 от  30.03.2022 г., с което е отнет разрешителният документ за дейности с отпадъци на „И-УЕЙСТ СИЛИСТРА“ EАД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 30.03.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъците   № 10 - ДО - 661 - 04 от 31.03.2022 г.  ЕТ „КРИСТАЛ - П - 92 - ПЛАМЕН ДОБРЕВ”  , съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 31.03.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъците № 10-ДО-650-05 от 25.03.2022 г. на   „ПЛАМЕН ДОБРЕВ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 25.03.2022 г.  


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение за отказ за издаване  на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10-ДО-767-00 от 18.03.2022 г.  на  ЕТ “АПИМП-ИП-Д-Р ВЯРА ГЕОРГИЕВА”, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 18.03.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъците № 10 - ДО - 621 - 06 от 02.03.2022 г. на „ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 02.03.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъците № 10-ДО-640-04 от 02.03.2022 г. на  „ПЕНКОМЕРС” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 02.03.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - ДО – 752 - 01 от 02.03.2022 г., с което е отнет разрешителният документ за дейности с отпадъци на „СИД ГРИЙН“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 02.03.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за прекратяване  на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 619 - 03 от 01.03.2022 г. на  ЕТ „ДАРИ - ТРАНС - 2000 - ГОСПОДИН КУНЕВ” , съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 01.03.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за отказ за издаване  на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10-ДО-765-00 от 21.01.2022 г.  на  „Д-Р ДИШЛИ ДЕНТ - АИППМПДМ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 21.01.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за отказ за издаване  на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10-ДО-766-00 от 21.01.2022 г.  на  ЗП ГЕНЧО ИЛИЕВ ГЕНЧЕВ, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 21.01.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10 - ДО - 637 – 01/12.01.2022 г., с което е отнет разрешителният документ за дейности с отпадъци на АЙ ПИ ЕМ ТРЕЙД” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 12.01.2022 г. 


Уведомявам Ви, че  на  „ДМВ ПЕТРОЛ” ЕООД  са издадени, както следва:

1. Разрешителен  документ № 10 - ДО –764-00/10.01.2022 г., с който се разрешава извършването на дейности с отпадъци в частта да извършва дейностите  - R-12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 /центрофугиране, изсушаване/ и R-13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците.

2.Решение № 10 - ДО –764-1-00/10.01.2022 г.   за отказ от издаване на разрешение за дейности с отпадъците в в частта, касаеща извършване на дейността-  R 09 - Повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла /ректификация, дестилация/

Дата на публикуване: 10.01.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за прекратяване  на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10-ДО-664-03 от 10.01.2022 г.  на  „БАШАК“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 10.01.2022 г. 


Архив на съобщенията за издадените Разрешителни документи: 2012 г. - 2013 г. - 2014 г. - 2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. - 2019 г. - 2020 г. - 2021 г. 

 

Уведомления за издадени Регистрационни документи  по Закона за управление на отпадъцитe

 

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци

Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10 - РД - 738 - 01 от 04.05.2023 г. на „АДКО БЪЛГАРИЯ” ООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 04.05.2023 г.  


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 855 - 01 от 10.05.2023 г. на „ВАВА ТРАНС“ ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване:10.05.2023 г.  


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10 - РД - 831 - 01 от 10.05.2023 г.  на „РЛГ БЪЛГАРИЯ“ ООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 10.05.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 637 - 18 от  20.04.2023 г. на  „КЕЙСИ” ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 20.04.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци №  10 – РД – 613 - 04 от 24.03.2023 г.  на  ОП „ГОРСКИ ФОНД И ЧИСТОТА” ,  съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 31.03.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10 - РД - 920 - 00 от 08.03.2023 г. на ДЗЗД „РИСАЙЛИНГ ЕНД УЕЙСТ КАЛЕКШЪН” за отказ от издаване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 08.03.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 921 - 00 от 13.03.2023 г.на „ДЖАН ТРАНС 22“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 13.03.2023 г. 


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по третирани на отпадъци № 10-РД-919-00/01.03.2023 г. на „БРЕВИС” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 01.03.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци №  10 – РД – 753 - 10 от 23.02.2023 г.  на  „ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ” ЕООД ,  съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 23.02.2023 г.  


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци №  10 – РД – 861 - 03 от 23.02.2023 г.  на  „ТОРШЪН ДРИФТ” ЕООД ,  съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 23.02.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 918 - 00 от 20.02.2023 г. на „АСТРА БИОПЛАНТ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 20.02.2023 г.


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 908- 01 от 16.02.2023 г. на  „ЛАЙЪН ТРАНС 21” ООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 16.02.2023 г.  


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 917 - 00 от 16.02.2023 г. на „ТАНСЕР 1“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 16.02.20223 г.  


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 916 - 00 от 14.02.2023 г. на „ДАНИ ГРУП 04“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 14.02.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10-РД-589-01 от 01.02.2023 г. на „ЕРБАУЕР” ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 01.02.2023 г.  


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10-РД-559-08 от 01.02.2023 г на „ЕРБАУЕР” ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 01.02.2023 г. 


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД – 763-01  от 10.02.2023 г. на ППК „СТАРТ-93” за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 10.02.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 645- 05 от 09.02.2023 г. на  „ДЕЛТА ТЕКСТИЛ - БЪЛГАРИЯ” ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 09.02.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД – 814-01  от 02.02.2023 г. на ЕТ „ГЕОРИ ХРИСТОВ ПОПОВ” за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 02.02.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД – 839-02  от 30.01.2023 г. на „РУСТРАНС“ ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 30.01.2023  г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци №  10 – РД – 753 - 09 от 25.01.2023 г.  на  „ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ” ЕООД ,  съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 25.01.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 914 - 00 от 24.01.2023 г.на „МАРАБУ 2013“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 24.01.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10 - РД - 915 - 00 от 24.01.2023 г. на „ЕКО ПАУЪР 33“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 24.01.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 913 - 00 от 17.01.2023 г.на „ШАНЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 17.01.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10 - РД - 912 - 00 от 16.01.2023 г. на „ЕКО РУСЕ УЕЙСТ КЪЛЕКШЪН“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 16.01.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 604 – 11 от 13.01.2023 г. на  „ЛУМАКС ТРАНС“ЕООД  ,  съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 13.01.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци №  10 – РД – 768 - 02 от 05.01.2022 г.  на  „ДЕНТЕМ” ООД ,  съгласно Закона за управление на отпадъците.

Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 604 – 11 от 13.01.2023 г. на  „ЛУМАКС ТРАНС“ЕООД  ,  съгласно Закона за управление на отпадъците. 05.01.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци №  10 – РД – 861 - 02 от 13.01.2023 г.  на  „ТОРШЪН ДРИФТ” ЕООД ,  съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 13.01.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 911 - 00 от 03.01.2023 г.на „ДЖАМБО МЕТАЛ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 03.01.2023 г. 


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 – РД – 521 - 06 от 29.12.2022 г.  ,  на „АМЕТИСТ” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 29.12.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10-РД-766-02 от 21.12.2022 г.,  на „ДЕНТЕМ” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 21.12.2022 г.


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 909 - 00 от 21.12.2022 г. на „ВАЛТРАНС“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 21.12.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 908 - 00 от 19.12.2022 г. на „ЛАЙЪН ТРАНС 21“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 19.12.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 859 - 01 от   19.12.2022 г.,  на „АЛЕКРИ ТРАНС” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 19.12.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 601- 04 от   19.12.2022 г.,  на „СИНЕВА” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 19.12.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 568 - 02 от   19.12.2022 г.,  на „РОАН-90” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 19.12.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 906 - 00 от 07.12.2022 г. на „ЕВРОПАК РЕЦИКЛИНГ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 07.12.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 518 - 19 от   08.12.2022 г.,  на „СИРИУС СТАР БГ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 08.12.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД – 753 - 08 от 05.11.2022 г.,  на „ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 05.11.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 907 - 00 от 06.12.2022 г. на „НЕТО-ЕКСПРЕС“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 06.12.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10 - РД - 722 - 01 от 06.12.2022 г. на  СД „НЕТО-ЕКСПРЕС ТОДОРОВИ И СИЕ” за прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 06.12.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10 - РД - 679 - 04 от 05.12.2022 г. на  „ЕУФОРБИЯ” ЕООДза прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 05.12.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД  - 522 - 01 от 23.11.2022 г.,  на „БРЕНДИ КЪМПАНИ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 23.11.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 903 - 00 от  14.11.2022 г. на „МИЛАНОВ-Г“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 14.11.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10 - РД - 603 - 01 от 10.11.2022 г. на  „МЕМОТРЕЙД” ЕООДза прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 10.11.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 – РД – 709 – 01 от 08.11.2022 г.,  на „АБАНОС 88 +” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 08.11.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 892 - 01 от  01.11.2022 г. на „СЕЛ РЕСАЙКЛИНГ“ ООДза прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 01.11.2022 г.  


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 881-02 от 08.11.2022 г.,  на „НИТЕЛА ТРАНС” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 08.11.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД -902- 00 от 03.11.2022 г.  на „ТАНСЕР“ ЕООД  за отказ от идване на регистрационен документ за третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 03.11.2022 г.  


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 514-17 от 02.11.2022 г.,  на „ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 02.11.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 611-07 от 01.11.2022 г.,  на „ДЕКРА-СТРОЙ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 01.11.2022 г.  


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 863-03 от 01.11.2022 г.,  на „БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 01.11.2022 г.  


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 901 - 00 от  01.11.2022 г. на „ВЕКТОР“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 01.11.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 849-01 от 31.10.2022 г.,  на „ВЕДИ ТУР 2015” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 31.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 729 - 01 от 26.10.2022 г. на „ЕКОФРУТ” ЕООДза прекратяване на регистрационен документ за третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 26.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 900 - 00 от  21.10.2022 г. на „БОРЕКС ТРЕЙД КЪМПАНИ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 21.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 746-06 от 21.10.2022 г.,  на „ГИЧЕВ-ТРАНС” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 21.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 604-10 от 14.10.2022 г.,  на  „ЛУМАКС ТРАНС” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 14.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 735-04 от 11.10.2022 г.,  на ЕТ „ОЛЕКС-ПЛАМЕН СТОЯНОВ”, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 11.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 636 - 01 от 11.10.2022 г. на „КУШКУ ТРАНС” ЕООД за прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 11.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено  Решение № РД-567-01 от  11.10.2022 г.  на "СИТОНА ГРУП” ООД за прекратяване на регистрационен документ по третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 11.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 822 - 01 от 11.10.2022 г. на „ОПТИМУМ ТРЕЙД” ЕООДза прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 11.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 641 - 01 от  11.10.2022 г. на „РУБИШИПС” ООД за прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 11.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 631-03 от 10.10.2022 г.,  на ОП „ПАРКСТРОЙ-РУСЕ”, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 10.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 630-01  от  10.10.2022 г.,  на „ОБЩИНА АЛФАТАР”, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 10.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 499 - 01 от  06.10.2022 г. на „ЕВРО-БАЛКАН-РЕЦИКЛ” ЕООД за прекратяване на регистрационен документ по третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 06.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 711 - 01 от  06.10.2022 г. на „ДУНАВ” АД за прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 06.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 692 - 01 от  06.10.2022 г. на „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-СИЛИСТРА” АД за прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 06.10.2022 г.


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 676 - 01 от  04.10.2022 г. на „СПЕДИТО” ООДза прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 04.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 666 - 01 от  04.10.2022 г. на „РУСЕ ШИПИНГ” ЕООД за прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 04.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 640 - 01 от  06.10.2022 г. на „ЕМ ДЖИ ТРАНС 2008” ЕООД за прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 06.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 740 - 01 от  06.10.2022 г. на „НИКС -2002” ЕООДза прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 06.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 590 - 01 от  06.10.2022 г. на „ГАТКО” ЕООДза прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 06.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 813 - 01 от  06.10.2022 г. на „ТЕРМ И КО” ООДза прекратяване на регистрационен документ по третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 06.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 691 - 06 от 13.09.2022 г. на  „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 13.09.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 563 - 09 от 13.09.2022 г. на  „СКАЛАР ЕКО” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 13.09.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 827 - 02 от 13.09.2022 г. на „ПЛАМ ОЙЛ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване:  13.09.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 747 - 02 от  07.09.2022 г.  на „ДАНАУ” АД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване:  07.09.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци  № 10 - РД – 898 - 00 от  07.09.2022 г. на   „ОМОНИЯ“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване:  07.09.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 –  РД – 830– 02 от 26.08.2022 г.на „НИК-ТРАНС-90“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 26.08.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД – 891 - 02 от  26.08.2022 г. на „БАЛКАН ТУР - 2008” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 26.08.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 890-01 от 19.08.2022 г.на  „МАРБОП“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 19.08.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 807-09  от  15.08.2022 г.,  на „АЛЕКС ТРАНС 2010” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 15.08.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10-РД-526-04 от 26.07.2022 г.,  на „НИКТРАНС“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 26.07.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение  № 10 - РД - 812 - 03 от 26.07.2022 г. на „Д КОНСЕЙ” ООД  за отказ от издване на регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 26.07.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10 - РД - 604 - 09 от  25.07.2022 г. на „ЛУМАКС ТРАНС“ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване:25.07.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10-РД-800-04 от 25.07.2022 г.,  на „НАУТИЛИУС“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 25.07.2022 г. 


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД – 891 - 01 от  19.07.2022 г.  на „БАЛКАН ТУР - 2008” ЕООД  за отказ от издване на регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци , съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 19.07.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 514 - 16 от 12.07.2022 г.,  на „ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 12.07.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10-РД-772-02 от 12.07.2022 г.,  на „КОМПАКТ ПАК“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 12.07.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10 - РД - 717-01 от 08.07.2022 г.,  на „ПАЛЕТ СЪРВИС” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 08.07.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 804 - 02 от 28.06.2022 г.,  на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТОТА И БКС“ ГР. КУБРАТ, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 28.06.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 555 - 02 от 22.06.2022 г.,  на       „СТРОИТЕЛ” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 22.06.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД – 846-03  от 22.06.2022 г.,  на ЕТ „КАРАИВАНОВИ – МИЛЕНА КАРАИВАНОВА“, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 22.06.2022 г.  


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД – 835-03  от 20.06.2022 г.,  на „ИВАНОФФ ТРАНСПОРТ“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 20.06.2022 г.


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 739 - 02 от  18.05.2022 г. на „ПЕНКОМЕРС” ЕООДза прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 18.05.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 514 - 15 от 17.05.2022 г.,  на „ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 17.05.2022 г. 

Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 807-07  от  15.04.2022 г.,  на „АЛЕКС ТРАНС 2010” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 15.04.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 746 - 05 от 12.04.2022 г.,  на „ГИЧЕВ - ТРАНС” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 12.04.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД -518- 17 от 28.04.2022 г.,  на „СИРИУС СТАР БГ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 28.04.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД -551- 01 от 27.04.2022 г.,  на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ - РУСЕ, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 27.04.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10 - РД -798- 01 от 05.04.2022 г.,  на ЕТ „ЮПИ – НИКОЛА ХРИСТОВ“, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 05.04.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10 - РД - 724 - 01 от  25.03.2022 г.,  на „АБАНОС 55+” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 25.03.2022 г.  


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД -897- 00 от 25.03.2022 г.  на „ЕСКАЛЕРА 05“ ЕООД  за отказ от идване на регистрационен документ за третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 25.03.2022 г.  


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци    № 10 - РД –895- 00 от  15.03.2022 г. на „НИК АУТО 2015“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 15.03.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД -894- 00 от 02.03.2022 г.  на „АНКО“ ЕООД  за отказ от идване на регистрационен документ за третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 02.03.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци  № 10 - РД – 893 - 00 от  16.02.2022 г. на  „МИК-БГ” ЕООД , съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 16.02.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 892 - 00 от  16.02.2022 г. на  „СЕЛ МЕТАЛ ФОРЕИН ТРЕЙД“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 16.02.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 891 - 00 от  08.02.2022 г. на „БАЛКАН ТУР - 2008” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 08.02.2022 г.


Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10 - РД – 789 - 02 от  08.02.2022 г. на „ЕКОУНИВЕРС”  ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 08.02.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10 - РД - 725-01 от 08.02.2022 г.,  на „БИО ЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 08.02.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10 - РД - 556 - 03 от  20.01.2022 г.,  на „ЕЛ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 20.01.2022 г.  


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10 - РД - 604 - 07 от  20.01.2022 г. на „ЛУМАКС ТРАНС“ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 20.01.2022 г. 


Архив на съобщенията за издадените Регистрационни документи:  2012 г. - 2013 г. - 2014 г. 2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. - 2019 г.2020 г. - 2021 г. 

Биоразнообразие

ЧЕРВЕНА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ

redbook

Червената книга на България - български език

Червената книга на България - английски език

Терминът Червена книга (Red Data Book) се въвежда през 60-те години на ХХ в., когато Световният съюз за защита на природата (IUCN|), заедно с Международния съвет за опазване на птиците (International Council for Bird Preservation, сега BirdLife International), инициират програма за идентифициране и документиране на таксони, заплашени от глобално измиране, започвайки с бозайниците и птиците ( IUCN, 1966). Постепенно тази програма обхваща и други групи растения и животни, а идеята се възприема все по-широко и започва да се прилага на национално и локално ниво.

България е между първите страни в Европа, публикували своя национална Червена книга, във връзка с опазването на биологичното разнообразие на своята територия. През 1984-1985 г. Българската академия на науките издава първото издание на „Червена книга на Република България” в 2 тома: т. І – Растения (1984) и т. ІІ – Животни (1985). 

В новото издание степента на застрашеност на видовете е определена, съгласно новите критерии на Световния съюз за защита на природата (IUCN). От 2000 г. IUCN въведе нова, съвременна и по-прецизна категоризация на степента на застрашеност на видовете растения, гъби и животни, които позволяват по-обективно определяне на природозащитния им статус и унификация в международен аспект. Вместо досегашните 3 категории (изчезнали, застрашени и редки), вече съществуват 7 категории на степен на застрашеност, а именно: изчезнали, критично застрашени, застрашени, уязвими, почти застрашени, слабо засегнати и с недостатъчно данни.

В новата „Червена книга на България” са включени 810 вида растения и гъби, 288 вида животни и 159 типа местообитания. Тя ще съдържа 3 тома - растения и гъби, животни и хабитати, както и електронна версия, в които ще бъде отразено съвременното състояние на популациите на консервационно значимите видове и местообитания в България.

Том I – Растения

В него са включени общо 810 вида, разпределени по следния начин: водорасли – 6 вида (критично застрашени – 5, застрашени – 1);  мъхове – 102 вида (чернодробни: критично застрашени – 10, застрашени – 17, уязвими – 6; листнати мъхове: критично застрашени – 17, застрашени – 25, уязвими – 27); папратови растения – 7 вида (регионално изчезнал – 1, критично застрашени – 6); голосеменни растения – 4 вида (критично застрашени – 2, застрашени – 2); покритосеменни растения – 542 вида (с категория „изчезнал“ – 1, регионално изчезнали – 11, критично застрашени – 198, застрашени – 293, уязвими – 39 избрани видове – български и балкански ендемити, включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие и в Директивата за хабитатите); гъби – 149 вида (критично застрашени – 38, застрашени – 103, уязвими – 8).

В настоящия том са включени също и всички изчезнали, регионално изчезнали, критично застрашени и застрашени видове растения и гъби и, поради ограничения обем на изданието, само избрани видове (около 20%), получили категория на застрашеност „уязвим“.

Том II – Животни

Информацията в този том се основава на познанията към 2006 г. - с установени вече над 30 000 вида животни от голям брой таксономични групи, а техният реален брой в страната е вероятно над 60 000. За целите на настоящето издание на оценка на степента на тяхната застрашеност за включване в Червената книга са изследвани всички гръбначни и голям брой безгръбначни животни от българската фауна, от които над 400 вида се оказа, че отговарят на критериите на IUCN, а 288 вида и подвида са включени в новото издание с подробни статии, рисунки и карти. За първи път в настоящето издание на Червената книга са включени с отделни статии и 51 вида безгръбначни животни, от които 12 вида се оказаха в категорията „Изчезнали”, а 39 вида са „Критично застрашени”.

Том ІІІ – Местообитания

Той включва описание и характеристика на природни местообитания, с висока консервационна значимост, в които се съхранява основният генофонд на страната. Това е продиктувано от дълбокото убеждение, че застрашените видове от българската флора, фауна и микота могат да се защитят и опазят най-добре, когато се познават и опазват техните естествени местообитания.


НОВО:  „Стратегия за опазване на екологичния коридор във водосбора на р. Дунав“

Целта на тази „Стратегия за опазване на екологичния коридор във водосбора на р. Дунав“ е да обезпечи р. Дунав и притоците ѝ, както и съответните райони в делтата на Дунав и Черно море като екологични коридори за мигиращите риби и да осигури условията за стабилна или растяща популация. Тя осигурява основата за определяне на кретириите за екологичен коридор, за идентифицирането на този коридор за Дунав и притоците му и за разработването на мерки и дейности, които да осигурят или, когато е необходимо, да възстановят коридора и неговите популации от мигриращи риби. 

Стратегия за опазване на екологични коридори във водосбора на р. Дунав

Приложение на екологичните коридори със защитена мрежа от критични местообитания за осигуряване на самоподдържащи се популации от мигриращи риби в Дунавския басейн

Дейности


 

 

В РИОСВ-Русе се извършва регистрация на видове, включени в Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) и подлежащи на регистрация по реда на чл. 91 от Закона на биологичното разнообразие.

Регистрацията се извършва с регистрационна карта, издадена от съответната РИОСВ по постоянния адрес на собственика на екземпляра - физическо лице, или по седалището, съответно адреса на управлението, на собственика на екземпляра - юридическо лице.

За извършването на тази регистрация собственикът е длъжен в 15-дневен срок от придобиването на екземпляра или в 40-дневен срок от получаване на поколение от видове да внесе в съответната РИОСВ следните документи:

 1. заявление по образец;
 2. документ, указващ законния произход на екземпляра (регистрационна карта, фактура, документ за регистрация от друга държава - членка на Европейския съюз, оригинален валиден сертификат за екземплярите, копие от разрешително по CITES за износ или сертификат за реекспорт, издадени от трета държава, оригинал на разрешително или друг документ за улавяне или убиване на екземпляра от природата);
 3. информация за начина на маркиране на екземпляра и номера на маркировката - микрочип, пръстен, снимки на екземпляра, татуировка, марка и др.

Собственикът не заплаща такса за регистрацията.

При смяна на собствеността на екземпляра оригиналът на регистрационната карта се предава на новия собственик, който я използва за последваща регистрация.

Притежателите на екземпляри са длъжни писмено да уведомяват съответната РИОСВ при:

 1. промяна на обстоятелствата, свързани с екземпляра - смяна на собственика, смяна на адреса на отглеждане, смърт, унищожаване, кражба или изгубване на екземпляра;
 2. унищожаване, повреждане, изгубване или кражба на документа за регистрация на екземпляра.

Гражданите, които не са регистрирали животните си, или не уведомяват писмено РИОСВ за настъпили промени подлежат на санкция, съгласно Глава Седма, от Закона за биологичното разнообразие.

Физическите лица се наказват с глоба от 50 до 2000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 100 до 5000 лв.

 


РИОСВ-Русе напомня на всички, собственици на диви животни, че на 31.12.2013 г. изтича срокът за регистрация им без санкции. След изтичането му, гражданите, които не са регистрирали животните си, подлежат на санкция, съгласно Глава Седма, от Закона за защита на животните.

Нарушителите се наказват с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 3000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.

Регистрират се всички диви животни. Това са животни, които притежават всички морфологични, анатомични, биологични, физиологични и етологични белези на свободно живеещия див систематичен вид.

На регистрация не подлежат питомните животни, които са:

 • Животни (породи) целенасочено селектирани за нуждите и потребностите на човека и са морфологично, биологично, физиологично и/или етологично отдалечени от дивия систематичен вид, от който са произлезли;
 • Домашни и селскостопански животни;
 • Селектирани декоративни и/или екзотични животни, например – порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н.;
 • Селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички.

За извършване на регистрацията собственикът следва да подаде в съответната РИОСВ следните документи:

 1. заявление по образец;
 2. документ, указващ произхода на екземпляра (декларация, протокол, договор за покупка, дарителски договор, фактура, регистрационна карта и др.);
 3. информация за начина на маркиране на екземпляра и номера на маркировката - микрочип, пръстен, снимки на екземпляра, татуировка, марка и др.

Собственикът не заплаща такса за регистрацията.

Важно: Нов ред за регистрация на диви животни 

 

 • Списък на примерни диви животни, срещащи се на територията на РИОСВ-Русе, подлежащи регистрация по чл. 22 и чл. 22а от Закона за защита на животните (ЗЗЖ, ДВ, бр. 13/2008 г., изм. и доп., бр. 92/2011 г.) отвори
 • Бланка на регистрационна карта отвори

 

 

 


Съобщение за  билкозаготвителите:

Copy_of_IMG_5277

 

Уважаеми билкозаготвители, в случай, че няма да осъществявате билкозаготвителна дейност през настоящата година, моля писмено да ни информирате. Това не води до закриване на пункта Ви и не отменя задължението за представяне на справка за изкупените, реализирани и налични количества билки до 20 януари.

При възобновяване на дейността, следва да бъдем уведомени своевременно.

За повече информация, тел. 082/ 820 778.


Препоръки на Постоянния комитет на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернската конвенция)

 

Recommendation No.109 (2004) on minimising adverse effects of wind power generation on wildlife - изтегли

Recommendation No.110 (2004) on minimising adverse effects of above-ground electricity transmission facilities (power lines) on birds - изтегли

Recommendation No.117 (2005) on the plan to set up a wind farm near the town of Balchik and other wind farm developments, on the Via Pontica route (Bulgaria) - изтегли

Recommendation No.130 (2007) of the Standing Committee, adopted on 29 November 2007, on the windfarms planned near Balchik and Kaliakra, and other wind farm developments on the Via Pontica route (Bulgaria) - изтегли

Ръководства

Ръководство за определяне на въздействието върху околната среда на ветрогенераторни паркове (GUIDE DE L'ETUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT DES PARCS EOLIENS) - изтегли

ПРИЛЕПИТЕ: МЕТОДИКА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ (Наръчник за възложители и експерти в областта на околната среда) - изтегли

Доклади

Windfarms and Birds : An analysis of the effects of windfarms on birds, and guidance on environmental assessment criteria and site selection issues - изтегли

Други ръководства и информационни материали

Effects of Wind Farms on Birds (Consil of Europe, Nature and Environment-№139) - изтегли

 

 

 

Води

Информационна система за разешителни и мониторинг

Образец за Годишен доклад за изпълнение условията на разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в  повърхностни води съгласно чл. 48 от Закона за водите

Планове за управление на речните басейни (River basin management plans) отвори

Обща стратегия за прилагане на Рамковата директива за водите и дъщерните й директиви (Ръководства) отвори

Отпадъчни води - допълва се

Национални доклади по изпълнение на изискванията на Европейското законодателство в областта на водите - допълва се

Повече иформация можете да намерите на страницата на Министерството на околната среда и водите

 

Прекратяване на заустванията на приоритетно опасни вещества

Обекти на територията на РИОСВ - Русе  /Дунавски район/, за които са идентифицирани приоритетно-опасните вещества,  които биха могли да бъдат емитирани от съответната дейност, заустването на които трябва да бъде прекратено до 2020 г и до 2033 г., и същите са включени в издадените разрешителни за заустване

Въздух

Качество на атмосферния въздух

ВАЖНО: Напомняме на всички вносители, дистрибутори, ползватели и потребители на флуорсъдържащи парникови газове, че употребата на бутилки за еднократна употреба е забранена.

Контейнери за флуорсъдържащи парникови газове, които не могат да бъдат повторно напълнени и които се използват за обслужване, поддържане или пълнене на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, противопожарни системи или комутационна апаратура, или като разтворители са забранени за пускане на пазара от 04.07.2007 година, съгласно Точка 1 от Приложение III - Забрани за пускане на пазара, посочени в член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014 на европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006.

Също така Ви информираме за изпълнението на драстичната стъпка през 2018 г. за поетапното намаляване на (употребата и производството на)флуоровъглеводороди (HFC) и ограничението на потенциала за глобално затопляне (ПГЗ) от 2500 през 2020 г.

Брошура за ограниченията за употреба на  R-404A/R-507A!R-404A/R-507A!


НОВО: През 2018 г. влезе в сила НАРЕДБА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРАТА ОТ СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ (СГИ).

Разпоредбите на наредбата се прилагат за горивни инсталации, на които номиналната входяща топлинна мощност е равна или по-голяма от 1 MW и по-малка от 50 MW, независимо от вида на използваното гориво.

Тези инсталации се регистрират по реда на чл. 9 г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), с изключение на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително (КР) по реда на глава седма от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Научи повече...


 НОВО Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. (изм. и доп. ДВ. бр. 18 от 24.02.2023 г., в сила от 24.02.2023 г.)

Фомуляри за отчети на използваните флуорирани парникови газове съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 г.  

Информация в помощ на техниците и операторите при прилагането на новия регламент № 517/2014 г., отменящ Регламент 842/2006 г. 


 Важно: За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC:

В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид.

Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC

Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

 


Бюлетин за състоянието на атмосферния въздух в страната - изтегли 

Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка - изтегли

Информация за превишаване на алармените прагове на NO 2 (азотен диоксид), SO 2 (серен диоксид) и O 3 (озон)

Месечни справки за нивата на финни прахови частици ФПЧ10 в атмосферния въздух

 

Информация за регистрация на инсталации по Наредба 7/2003 г.

Ред за извършване на регистрация на оператори с инсталации, извършващи дейности по Приложение № 1 от Наредба 7/2003 г. отвори

Заявление за регистрация на инсталация, извършваща дейност/и по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. изтегли

Удостоверение за регистрация отвори

Заявление за вписване на промяна в обстоятелствата на инсталация, извършваща дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. изтегли

ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите отвори

Регистър по чл. 30  от Закона за чистотата на атмосферния въздух, на инсталациите, извършващи дейности по Приложение  №1 от Наредба №7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединение, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации отвори    

Емисионен контрол         

Акредитирани лица и лаборатории за измерване - за повече информация

Контрол и управление на озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорирани парникови газове (ФПГ)

Регистри на хладилни техници и фирми ФПГ:

- Регистър на сертифицирани фирми;

- Регистър на хладилни техници - стационално оборудване;

- Регистър на техници на авто-климатици.

Интервюта, пресконференции и участия на експерти

Представяне на Доклада за състоянието на околната среда на територията на РИОСВ-Русе през 2013 г. 29 май 2014 г.,  Информационен център на РИОСВ-Русе


 Представяне на Доклада за състоянието на околната среда през 2011 г. на територията на Област Русе, 11.10. 2012 г. , Областна администрация-Русе


Пресконференция за отчета на контролната дейност на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе през 2011 г.


Представяне на Доклада за състоянието на околната среда през 2010 г. на територията на РИОСВ-Русе, 21.06. 2011 г. , Областна администрация-Русе


Пресконференция за представяне на отчета за  контролната дейност на РИОСВ-Русе през 2010 година, 2 март 2011 година, Информационен център-Русе


Интервю на Симеон Трифонов - журналист на RuseInfo с директора на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова по повод  Световния ден на околната среда 5 юни 2010 година.

 

Интересна възможност за младите хора предлага конкурс на ЮНЕСКО

       Press_42                                         
Интeрeсно състезание Patrimonito Сториборд (комикс) конкурс – 2010 – 2011 г. обяви ЮНЕСКО за младите хора, което се провежда в рамките на Образователната програма за световното наследство.
Конкурсът Сториборд (комикс история) дава възможност да се използват творческите умения за повишаване на осведомеността на младите хора за обектите на световното наследство.
Подготовката на комикс представлява рисуване на скици в хронологична последователност, описващи история с  обект на световното наследство по избор. Предложените теми са четири - „Световното наследство и ролята на общността”, „Световното наследство и устойчив туризъм”, „Световното наследство и устойчивото развитие” и „Световното наследство и биологичното разнообразие”. Мненията и рисунките трябва да отразяват знания за обекта, предизвикателствата, пред които е изправен и предложение за решение на проблемите.
До пет комикс истории ще се избират от Националната комисия на Р България. Всички национални финалисти ще имат шанса да влязат в международен кръг. От най-добрите комикси ще бъдат направени анимационни филми.
Творбите трябва да бъда изпратени до националната комисия за ЮНЕСКО на Р България в Министерството на външните работи, най-късно до 15 декември 2010 година.
РИОСВ-Русе ще разпространи условията за конкурса до Регионалните инспекторати по образование и Центровете за ученическо техническо и научно творчество в трите области.
Информация за конкурса може да бъде намерена и в Информационния център на инспекцията.
Героят Patrimonito е създаден въз основа на емблемата на световното наследство от група испаноезични студенти в рамките на Първия младежки форум за световното наследство в Берген, Норвегия през 1995 година. Patrtimonito означава „малко наследство” и представлява младите пазители на световното наследство. От тогава е талисман на Образователната програма. От 2002 година Patrimonito е главен герой на анимационните филми за световното наследство– Приключенията на Patrtimonito.

Галерия