За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Указания

Указания до управителя на „ДАНИ-Н НИКОЛОВА”ЕООД

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА НИКОЛОВА

УПРАВИТЕЛ НА „ДАНИ-Н НИКОЛОВА”ЕООД, ЕИК 201172695

ул. „Слави Шкаров” № 7, град Русе

Относно: Постановено Решение за прекратяване на административно производство за Инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за извършване на дейности с ОЧЦМ и негодни акумулатори в част от ПИ с идентификатор 6347.3.225 по КК и КР на град Русе”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, РИОСВ-Русе съобщава, че във връзка с внесеното от Вас искане с вх. № АО-2536-(4)/14.06.2022 г., административното производство, започнало по реда на Глава шеста на Закона за опазване на околната среда, вкл. съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционното предложение „Обособяване на площадка за извършване на дейности с ОЧЦМ и негодни акумулатори в част от ПИ с идентификатор 6347.3.225 по КК и КР на град Русе ”, възложител: „ДАНИ-Н-НИКОЛОВА” ЕООД, ЕИК 201172695, ул. „Слави Шкаров” № 7, град Русе , е прекратено с Решение № РУ-2-П/2024 г.

 

Указания до управителя на “ДАНИ-Н-НИКОЛОВА” ООД

УКАЗАНИЯ ДО:

Г-ЖА ЙОРДАНКА НИКОЛОВА

УПРАВИТЕЛ НА “ДАНИ-Н-НИКОЛОВА” ООД

Относно: Процедура по Глава шеста на Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за извършване на дейности с ОЧЦМ и негодни акумулатори в част от ПИ с идентификатор 63427.3.225 по КК и КР на град Русе“

 

     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА, 

Представляваното от Вас дружество – “ДАНИ-Н-НИКОЛОВА” ЕООД е възложител на инвестиционно предложение /ИП/ за „Обособяване на площадка за извършване на дейности с ОЧЦМ и негодни акумулатори в част от ПИ с идентификатор 63427.3.225 по КК и КР на град Русе“. Процедурата по РЕДА НА Глава шеста на ЗООС е прекратена с Решение № РУ-2-П- 2024г., на основание чл. 2а, ал.5 т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Цитираното решение е изпратено на седалището и адреса на управление на дружеството: град Русе, ул. “Слави Шкаров” № 7, вх. 2 – писмо с Изх. № И-И-74/10.01.2024 г. Съгласно разносен лист - Образец 250 писмото е върнато с клеймо „Непотърсено“ на дата 31.01.2024г. С цитираното писмо и решението за прекратяване на процедурата по ОВОС можете да се запознаете и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39893

Указания до управителя на „НЕЛАС РУСЕ“ ЕООД

УКАЗАНИЯ ДО:

Г-ЖА АНТОАНЕТА ПЕТРОВА

УПРАВИТЕЛ НА „НЕЛАС РУСЕ“ ЕООД

 

Относно:  Депозирано в РИОСВ-Русе с вх. № АО-5770/17.11.2023г. уведомление за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и съхраняване на ОЧЦМ, ИУМПС и ИУЕЕО в част от имот с идентификатор 63427.6.122 по КК и КР на град Русе“

 

      УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,

Във връзка с депозираното уведомление за инициираното инвестиционно предложение, се констатират неясноти, които не позволяват на този етап РИОСВ-Русе да се произнесе по необходимостта от последващи действия по реда на закона за опазване на околната среда и специалните закони в областта на екологичното законодателство. В тази връзка с писмо с изх. № АО-5770-1/28.11.2023г. са Ви дадени конкретни указания за представянето на коректна информация и документация. Писмото е изпратено на посочения адрес на управление на дружеството. Съгласно разносен лист обр. 243 писмото е върнато с клеймо „непотърсено“ на дата 20.12.2023г. Писмото отново е изпратено до седалището на адреса на управление на дружеството. На 24.01.2024г същото е върнато като „Непотърсено“. Изисканата информация и документация в писмото е следната:

 • Доказване правото на дружеството на инициира дейност в посочения поземлен имот;
 • Посоченото в договора юридическо лице не се открива при направената справка в Търговски регистър. Сдружението под въпросното ЕИК ………….. е с име „Съюз на слепите в България“ с представител, който не съответства на името на управителя, посочен като управител на едната страна по договора;
 • ПИ с идентификатор 63427.6.122 по КК и КР на град Русе, за който се кандидатства, е със собственик – трето юридическо лице и няма общо с договарящите страни по представения договор;
 • Липсва точно местоположение на инвестиционното предложение по договора;
 • Липсва обектът на правоотношението по договора – предмет, за който се пораждат права и задължения между договарящите страни;
 • Срокът на действие на договора до 31.12.2023г. не може да удовлетвори дори и провеждането и приключването административни процедури, изискващи се по закон.
 • Страната по представеното Допълнително споразумение към договора - „Нелас“ ЕООД – в качеството си на НАЕМАТЕЛ, е друго/трето юридическо лице, което не съвпада с инициатора на инвестиционното предложение, подадено в РИОСВ-Русе.

Определеният срок за предоставяне на изисканата допълнителна информация е до 10  дни от получаване на визираното писмо. В случай, че определения срок не бъде спазен, процедурата започнала по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ,  бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 62/2022 г.), ще бъде прекратена.

Указания до управителя на "ПИЛСУ“ ЕООД

УКАЗАНИЯ ДО

Г-ЖА ЕМИНЕ РИЗОВА

УПРАВИТЕЛ НА „ПИЛСУ“ ЕООД

Относно: Процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 24829.431.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дянково, общ. Разград, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на животновъден обект - Птицеферма

 

      УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РИЗОВА,

По процедура, започнала с внасяне в деловодството на РИОСВ–Русе на уведомление с Вх. № АО-2841/17.05.2021 г., представляваното от Вас дружество е възложител на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 24829.431.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дянково с цел създаване на устройствена основа за изграждане на животновъден обект - Птицеферма.

За визирания устройствен план е издадено указателно писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № АО-2841-1/01.06.2021 г., в което е определена приложимата процедура за ПУП-ПЗ – преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка /ЕО/. В същото писмо са определени и следващите процедурни стъпки, които следва да предприемете, за провеждане на процедурата.

Предвид на това, че повече от 12 месеца не е внесено в РИОСВ-Русе искане за издаване на решение, по образец съгласно Приложение № 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми – Наредбата за ЕО, с писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № АО-2841-2/29.09.2023 г. Ви информирахме за следното:

 1. На основание чл. 7а, ал. 6 от Наредбата за ЕО, е определен срок до 14 дни, от получаване на писмото, за представяне в РИОСВ-Русе на искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО или да внесете искане за прекратяване на процедурата;
 2. Ако в определения срок не се получи отговор или изисканата документация не бъде представена, процедурата по ЕО ще бъде прекратена.

Цитираното писмо е изпратено на адреса на седалището и управлението на фирмата. Съгласно разносен лист - Образец 250 писмото е върнато с клеймо „Непотърсено“ на дата 23.10.2023 г. С горното писмо можете да се запознаете и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес https://registers.moew.government.bg/eo/lot/36159, както и на информационното табло в Гише – Административно обслужване на РИОСВ-Русе, гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20.

Указания до управителя на „ПЛАНЕТ-ГРУП” ЕООД

ДО

Г-Н ЕВГЕНИ НИКОЛОВ

УПРАВИТЕЛ НА ПЛАНЕТ-ГРУП” ЕООД, ЕИК 118558775

ул. „Добрич” № 138, ет. 7, гр. Силистра

Относно: Постановено Решение за прекратяване на административно производство за Инвестиционно предложение: „Изграждане и оборудване на предприятие за преработка на етерично масло от био анасон, склад за съхранение и автономна фотоволтаична инсталация”, с местоположение: ПИ с идентификатор 00415.501.3163 по КККР на гр. Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, РИОСВ-Русе съобщава, че във връзка с внесеното от Вас искане с вх. № АО-1889-(4)/14.06.2023 г., административното производство, започнало по реда на Глава шеста на Закона за опазване на околната среда, вкл. съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционното предложение „Изграждане и оборудване на предприятие за преработка на етерично масло от био анасон, склад за съхранение и автономна фотоволтаична инсталация”, с местоположение: ПИ с идентификатор 00415.501.3163 по КККР на гр. Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра, възложител: „Планет-Груп” ЕООД, ЕИК 118558775, седалище и адрес на управление: ул. „Добрич” № 138, ет. 7, гр. Силистра, е прекратено с Решение № РУ-37-П/2023 г.

Указания до управителя на „НЕЛАС РУСЕ“ ЕООД

УКАЗАНИЯ ДО:

Г-ЖА АНТОАНЕТА ПЕТРОВА

УПРАВИТЕЛ НА „НЕЛАС РУСЕ“ ЕООД

Г-ЖА НЕВЯНА ПЕТРАНКОВА

УПРАВИТЕЛ НА „НЕЛАС 9“ ЕООД

Относно: Постъпило в РИОСВ–Русе уведомление за инвестиционно предложение, Вх. № АО-3975/27.07.2023 г., за обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства с местоположение УПИ ХVII-659, кв. Източна промишлена зона, гр. Русе

 

      УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,

       УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРАНКОВА,

 При прегледа на Вашето уведомление за инвестиционно предложение /ИП/ се констатираха определени пропуски и неясноти, предвид което информацията е недостатъчна за мотивиран отговор от страна на РИОСВ-Русе. В тази връзка с писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № АО-3975-1/04.08.2023 г. са Ви дадени конкретни указания за предоставяне на допълнителна информация. Съгласно разносен лист - Образец 250 писмото е върнато с клеймо „Непотърсено“ на дата 28.08.2023 г. Писмото е изпратено до седалището и адреса на управление на дружеството.

Изисканата документация и информация е следната:

 1. За доказване на права за ползване на площадката е приложен договор за наем, от 09.05.2023 г., между „НЕЛАС 9“ ЕООД – Наемодател и „НЕЛАС РУСЕ“ ЕООД – Наемател за ползване на УПИ ХVII-659, кв. Източна промишлена зона в гр. Русе, с площ 1600 кв.м., за дейности по съхранение и третиране на ОЧЦМ и ИУМПС. Визираният УПИ ХVII-659 (стар номер) се идентифицира в портала за електронни услуги към Агенцията по геодезия, картография и кадастър като поземлен имот с идентификатор 63427.8.534 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, собственост на друго физическо лице. В представената от Вас документация липсват документи, доказващи права на собственост на наемодателя - „НЕЛАС 9“ ЕООД. В този контекст, към момента, както наемодателя - „НЕЛАС 9“ ЕООД, така и наемателя - „НЕЛАС РУСЕ“ ЕООД не отговарят на дефиницията за „Възложител на инвестиционно предложение“ по смисъла на т. 20 от §1 на Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда - ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 102/2022 г.), съгласно която Възложител на инвестиционно предложение е обществен орган, физическо или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение. В допълнение, договорът за наем е за площ от 1600 кв.м., докато поземлен имот с идентификатор 63427.8.534 с площ 713 кв.м. При доказване на права на „Възложител на инвестиционно предложение“ от Ваша страна, следва да се сключи нов, коректен договор за наем;
 2. Не са посочени кодът и наименованието (съгласно Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците), количеството и произходът на отпадъците, които ще се третират.

      Определеният срок за предоставяне на изисканата допълнителна информация е до 7 работни дни от получаване на визираното писмо. В случай, че определения срок не бъде спазен, процедурата започнала по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ,  бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 62/2022 г.) ще бъде прекратена.

С писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № АО-3975-1/04.08.2023 г. можете да се запознаете и при информационното табло на РИОСВ-Русе, гр. Русе, бул. „Придунавски“ № 20, ет. 1.

Указания до управителя на „ГЕЛИГ“ ЕООД

УКАЗАНИЯ ДО

Г-Н ГЮНАЙ СЕФЕР

УПРАВИТЕЛ НА „ГЕЛИГ“ ЕООД

Относно: Постъпило в РИОСВ–Русе уведомление с Вх. № АО-4071/04.08.2023 г. за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване /ИПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 55186.100.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паисиево, общ. Дулово с цел създаване на устройствена основа за обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и оползотворяване отпадъци от пластмаса и хартия 

 

      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕФЕР,

По процедура, започнала с внасяне в деловодството на РИОСВ–Русе на уведомление с Вх. № АО-4071/04.08.2023 г., представляваното от Вас дружество е възложител на ИПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 55186.100.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паисиево, общ. Дулово с цел създаване на устройствена основа за обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и оползотворяване отпадъци от пластмаса и хартия. 

Документацията е внесена единствено на хартиен носител. Не е приложен изискващият се електронен носител, описан от Вас като Приложение № 2. След преглед на хартиения носител на информацията, се установява, че документацията не е представена в нейната цялост. Не са приложени още:

 1. Заданието за устройствения план и скицата предложение, описани от Вас като Приложение № 1 (на основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми);
 2. Заповед № РД-04-417/21.07.2023 г. на кмета на Община Дулово за допускане изработването на ИПУП-ПЗ (във връзка с доказване на правата на „ГЕЛИГ“ ЕООД да бъде възложител по смисъла на по смисъла на т. 21 от §1 на Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда), описана от Вас като Приложение № 1.

      Предвид гореизложеното и за определяне на приложимата съгласувателна процедура очаквам своевременно да ни представите допълнително:

 • Заданието за устройствения план по смисъла на Закона за устройство на територията;
 • Скицата предложение за изменение да действащия ПУП;
 • Заповед № РД-04-417/21.07.2023 г. на кмета на Община Дулово за допускане изработването на ИПУП-ПЗ;
 • Електронен носител на документацията в нейната цялост.

Горната документация вече е изискана с писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № АО-4071-1/08.08.2023 г. Цитираното писмо е изпратено на адреса на седалището и управлението на фирмата. Съгласно разносен лист - Образец 250 писмото е върнато с клеймо „Преместен“ на дата 09.08.2023 г.  

Указания до управителя на „РИО БЕТ“ ЕООД

УКАЗАНИЯ ДО

Г-Н РАФИ ОСМАНОВ

УПРАВИТЕЛ НА „РИО БЕТ“ ЕООД

 

Относно: Документация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение - „Преустройство на два броя работилници за метали в кравеферма, с капацитет 40 бр. едър рогат добитък, в границите на УПИ XXXI-„За производствени и складови дейности“, кв. 61 по Подробен устройствен план на с. Бисерци, общ. Кубрат“

 

      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОСМАНОВ,

 

По процедура, започнала с внасяне в деловодството на РИОСВ–Русе на уведомление за инвестиционно предложение /ИП/ с Вх. № АО-4350/18.10.2017 г., представляваното от Вас дружество е възложител на инвестиционно предложение /ИП/ - „Преустройство на два броя работилници за метали в кравеферма, с капацитет 40 бр. едър рогат добитък, в границите на УПИ XXXI-„За производствени и складови дейности“, кв. 61 по Подробен устройствен план на с. Бисерци, общ. Кубрат“.

За цитираното ИП е проведена процедура по Глава шеста на Закона за опазване на околната среда - ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 102/2022 г.), която е завършила с издаването на Решение № РУ-13-ПР/06.02.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с разпоредителна част да се извърши ОВОС. Решението не е обжалвано в законоустановения 14-дневен срок след оповестяването и получаването му и е влязло в сила към дата 05.04.2018 г. 

Предвид на това, че повече от 12 месеца не сте внесли в РИОСВ-Русе за консултация задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС по чл. 10, ал. 5 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  - Наредбата за ОВОС (ДВ,  бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 62/2022 г.), с писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № АО-4350-1/14.07.2023 г. сте информиран за следното:

 1. На основание чл. 2а, ал. 6 от Наредбата за ОВОС, е определен срок до 14 дни от получаване на писмото за представяне в РИОСВ-Русе за консултация задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС или да внесете искане за прекратяване на процедурата;
 2. Ако в определения срок не се получи отговор или изисканата документация не бъде представена, процедурата по ОВОС ще бъде прекратена.

Цитираното писмо е изпратено на адреса на седалището и управлението на фирмата. Съгласно разносен лист - Образец 250 писмото е върнато с клеймо „Непотърсено“ на дата 08.08.2023 г. С горното писмо можете да се запознаете и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/22568

Указания до управителя на „МК ФЕРА ВИТА 1” ЕООД

ДО

Г-ЖА МАРГАРИТА ПЕТРОВА

УПРАВИТЕЛ НА „МК ФЕРА ВИТА 1” ЕООД (ЕИК 204051300)

ул. „Шести септември” № 177, с. Тръстеник, общ. Иваново

Относно: Извършена планова проверка по документи във връзка с Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № РУ-29-ПР/2018 г. За инвестиционното предложение (ИП) „Преустройство, реконструкция и модернизация на съществуващи сгради в цех за студено пресовани растителни масла” 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, РИОСВ-Русе съобщава, че във връзка с плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2023 г., на дата 13.06.2023 г. в Административната сграда на РИОСВ-Русе, се осъществи проверка по документи във връзка с инвестиционното предложение „Преустройство, реконструкция и модернизация на съществуващи сгради в цех за студено пресовани растителни масла”, за което е проведена процедура по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, завършила с Решение № РУ-29-ПР/2018 г. на Директора на РИОСВ-Русе, с характер: да не се извършва ОВОС. Проверката се извърши след изтичане на срока по чл. 93, ал. 8 на Закона за опазване на околната среда, с цел установяване правното действие на цитираното решение. Установи се, че не е налице достатъчно минимално необходимо условие, за да се счита, че е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, Решение № РУ-29-ПР/2018 е загубило правно действие и не следва да послужи за одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на съответния специален закон. В хода на проверката е съставен Констативен протокол № 8-ЕЕ/2023 г.   

Галерия