За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Указания до управителя на „ГОЛД БАРН” ЕООД

  • 02 Май 2024 |

УКАЗАНИЯ ДО

Г-Н ЙОСИФ ЙОРГОВ

УПРАВИТЕЛ НА

„ГОЛД БАРН” ЕООД

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ул. „Пейо Яворов“ №7

село Гецово, община Разград

                                                                                                                                                                                                                  

Относно: издадено Решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС №РУ-19-ПР/2023г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРГОВ,

 

Във връзка с депозирано в РИОСВ-Русе уведомление за инвестиционно предложение с вх. № АО-4838/14.10.2022г. „Изграждане на цех за месодобив и месопреработка и пречиствателна станция за отпадъчни води“ в ПИ с идентификатор 34103.45.24 по КК и КР на село Йонково, община Исперих, на 22.03.2023г. е постановено Решение №РУ-19-ПР/2023г. по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер „да се извърши ОВОС“. За следващите стъпки относно провеждане на процедурата по ОВОС, сте информиран чрез издаденото решение, което е получено лично от Вас на 23.03.2024г. в качеството Ви на управител на „Голд Барн“ ЕООД.

Към настоящия момент (повече от 12 месеца) в РИОСВ-Русе не е внесено за консултация задание за обхват на ОВОС по чл. 10, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС.

Във връзка с гореизложеното и предвид разпоредбите на чл. 2а, ал. 6 от Наредбата за ОВОС, в 14 дневен срок следва да потвърдите продължаването на процедурата, като представите в РИОСВ-Русе задание за обхвата на ОВОС или да внесете искане за прекратяване на процедурата.

Уведомявам Ви, че при липса на отговор от Ваша страна в рамките на регламентирания срок или невнасяне на съответната документация, процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС ще бъде прекратена.

Уведомителното писмо е изпратено на адреса на седалището и управлението на фирмата. Съгласно разносен лист - Образец 250, писмото е върнато с клеймо „Непотърсено“ на дата 23.04.2023 г. С писмото можете да се запознаете чрез информационното табло в Гише – Административно обслужване на РИОСВ-Русе, гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20.

 

 

 

Галерия