За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4601/21.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4601/21.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт покрив на сграда на Общинска администрация, с адрес: гр. Разград, бул. Бели Лом № 37А", с местоположение схема с идентификатор 61710.505.7253.1 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-4600/21.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4600/21.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди с мощност до 150 kW", с местоположение УПИ XV-1168, кв. 77 по плана на с. Тръстеник

Писмо до възложителя с изх. И-4599/21.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4599/21.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Разширяване на същестуващо стопанство от трайни насаждения", с местоположение ПИ 30212.228.4 по КККР на с. Задруга

Писмо до възложителя с изх. И-4598/21.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4598/21.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на покрив и укрепване със стоманобетонова конструкция на същестуваща жилищна сграда", с местоположение ПИ 61710.502.1532 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-4597/21.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4597/21.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение", с местоположение ПИ 56397.938.29 по КККР на с. Пиргово

Писмо до възложителя с изх. И-4594/21.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4594/21.11.2022 г., относно ИП/ПП за „изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61710.502.4680 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-4680, кв. 17 по плана на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-4593/21.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4593/21.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад към обслужваща сграда", с местоположение УПИ 119, кв. 10 по плана на с. Горичево

Писмо до възложителя с изх. И-4591/21.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4591/21.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно отклонение от трафопост (ТП) 1, с. Кривица, общ. Самуил, обл. Разград за Разград за присъединяване към елетроразпределителната мрежа на обект жилищна сграда в с. Кривица, общ. Самуил, обл. Разград, ул. Дунав № 8", с местоположение кв. 38, УПИ IV-199 по КККР на с. Кривица

Писмо до възложителя с изх. И-4590/21.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4590/21.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на трасе със защитна тръба Ф110мм и кабел САВТ 4х50 мм2 от табло ФЕЦ, разположено в имот с УПИ IX-389, кв.100, ул. Трети март № 22, в с.Кацелово, общ. Две могили, до Ново ЕМ табло, монтирано на фасадата на ТП Т-1 Кацелово"

Галерия