За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-454/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-454/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на спортна площадка за мини футбол в с. Божурово, oбщина Кубрат", с местоположение УПИ I-342, кв. 7 по плана на с. Божурово

Писмо до възложителя с изх. № И-448/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-448/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство и пристройка на същестуваща вилна сграда", с местоположение ПИ 61710.612.412 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-447/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-447/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт на покрива на сграда, общинска собственост в ПИ 359, попадащ в УПИ IV – "За училище", кв. 21 по плана на с. Мъдрево, общ. Кубрат"

Писмо до възложителя с изх. № И-446/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-446/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт на оградата на парка в с. Равно, oбщина Кубрат", с местоположение УПИ II-градина, кв. 40 по плана на с. Равно

Писмо до възложителя с изх. № И-445/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-445/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт на покрив на здравна служба в с. Сеслав, oбщина Кубрат", с местоположение УПИ VII-151, кв. 21 по плана на с. Сеслав

Писмо до възложителя с изх. № И-444/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-444/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт на парка в ПИ № 365, УПИ VIII, кв. 61 в с. Беловец /Беличица/, oбщина Кубрат"

Писмо до възложителя с изх. № И-443/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-443/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт (частичен) на сградата на кметството в с. Равно, oбщина Кубрат", с местоположение УПИ VI-178, кв. 41 по плана на с. Равно

Писмо до възложителя с изх. № И-442/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-442/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг-проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт на парка градинка в УПИ VI, кв. 16 по плана на с. Беловец, общ. Кубрат"

Писмо до възложителя с изх. № И-441/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-441/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг-проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на кът за отдих и игра в парцел II от кв. 22, отреден за парк и зелени площи в с. Точилари – етап 3", с местоположение УПИ VIII-за парк и озеленяване, кв. 21 по плана на с. Точилари

Писмо до възложителя с изх. № И-440/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-440/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт на детска площадка в гр. Кубрат в ПИ с идентификатор 40422.55.2080"

Галерия