За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2904/17.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2904/17.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на магазин за промишлени стоки" с местоположение УПИ I-439, кв. 58 по плана на с. Беловец

Писмо до възложителя с изх. № И-2903/17.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2903/17.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на поземлен имот с идентификатор 63427.9.520 и изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ VIII-1121-за озеленяване в кв. 38 по регулационния план на кв. Долапите, гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-2894/16.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2894/16.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 61710.505.403 (идентичен с УПИ XXII, кв. 810) по КККР на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-2893/16.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2893/16.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство, ремонт на покрив и промяна предназначението на кафе-бар с идентификатор 63427.7.58.1 в аптека, поземлен имот 7.58, кв. 657, гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-2892/16.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2892/16.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на подземна кабелна линия (НН) от трафопост ТП „1 Осен“, до ФЕЦ с мощност 30 kW в УПИ I-общ., УПИ VIII-78, IX-77, XII-77, кв. 11, с. Осен, общ. Главиница"

Писмо до възложителя с изх. № И-2885/16.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2885/16.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на съществуваща базова станция № 4969 на ЦЕТИН България ЕАД" с местоположение УПИ VIII-150, кв. 21 по плана на с.Сеслав

Писмо до възложителя с изх. № И-2884/16.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2884/16.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на съществуваща базова станция № 4978 на ЦЕТИН България ЕАД" с местоположение УПИ VIII-192, кв. 15 по плана на с. Йорданово

Писмо до възложителя с изх. № И-2881/16.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2881/16.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.3.814 (идентичен с УПИ LXXI-814, кв. 954, Западна промишлена зона) по КККР на гр. Русе" с местоположение ПИ 63427.3.814 по ККРК на гр. Русе

Галерия