За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-81-ПР/2023 г.

Решение № РУ-81-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Предприятие за месодобив от едри преживни животни и месопреработка в ПИ 07231.40.566, с. Бъзън, общ. Русе”  

Възложител – Д. Диков

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 27.11.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45349

Изходящ № АО-5745-1/24.11.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за пречистване на промишлени отпадъчни води от производствената площадка на „Оргахим Резинс“ АД в ПИ с идентификатор 6427.3.732 по КК и КР на град Русе ˮ, възложител: Оргахим Резинс АД

Изготвил № АО-5716-1/28.11.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Монтиране на камера за нанасяне на мокро покритие, инсталация за електростатично нанасяне на прахови бои и камера за бластиране“, с местоположение: ПИ с идентификатор66425.514.460 по КК и КР на град Силистра, ВЪЗЛОЖИТЕЛ „ЕЛИКА ПРОЦЕСИНГ“ ООД

Изходящ № АО-5205-5/22.11.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране и съхранение на стъклени отпадъци, с местоположение: част от ПИ с идентификатор 61710.509.504 по КК и КР на град Разград, възложител  „Мизия Глас“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5716/15.11.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5716/15.11.2023 г. за инвестиционно предложение за „Монтиране на камера за нанасяне на мокро покритие, инсталация за електростатично нанасяне на прахови бои и камера за бластиране” с местоположение ПИ С идентификатор 66425.514.460 по КК и КР на град Силистра, възложител „ЕЛИКА ПРОЦЕСИНГ“ ООД.

Писмо до възложителя с изх. И-5001/30.11.2023 г.,

Писмо до възложителя с изх. И-5001/30.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на многофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4444 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-5000/30.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-5000/30.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на многофункционална сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.5882 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-4999/30.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4999/30.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нова улица - тупик от О.Т. 10905 през О.Т. 10906 и О.Т. 10907 до О.Т. 10908 за осигуряване на достъп до УПИ IV-574, кв. 94 по плана на гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-4987/30.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4987/30.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Автосервиз за смяна на автостъкла", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.1012 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-4986/30.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4986/30.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на ел. кабели 20 kV в п/ст Русе 110/20/10 kV", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.7.763 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Галерия