За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Три денонощия с превишения на нормата за фин прах са отчетени в Русе през януари

През първия месец на тази година Автоматичната измервателна станция „Възраждане“ е регистрирала три денонощия с превишения на средноденощната норма (СДН) за ФПЧ10 в Русе. Превишенията са били на 1, 18 и 19 януари, като максималната отчетена стойност е 63,4 микрограма на кубичен метър при норма 50 μg/m3. Подобна е била статистиката за същия период на миналата година, но с по-високи стойности на атмосферния замърсител.

В началото на февруари е регистрирано първото за месеца превишение на СДН за ФПЧ10, като е отчетена среднодононощна стойност от  71.7 μg/m3. В същото време силно повишени, но не превишени са стойностите на азотните оксиди, въглеродния  оксид, бензена и фините прахови частици - 2,5 микрона, регистрирани в  периода от 19,00 до 23,00 часа.  Това се дължи на отделяните газове от използваните твърди горива за битово отопление, в съчетание с метеорологичните условия, които не благоприятстват  разсейването на атмосферните замърсители.

Данните за качеството на атмосферния въздух се публикуват на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/danni-punktove/.

Решение № РУ-3-П/2024 г.

Решение № РУ-3-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изграждане на млекопреработващо предприятие с капацитет 20 тона/ден постъпващо сурово мляко и фотоволтаична система за производство на електрическа енергия за собствени нужди, на покрива на млекопреработвателното предприятие, с местоположение – УПИ XII - „За производствена и складова дейност“, кв. 34 по плана на с. Дянково, общ. Разград”.

Възложител – „РАМАРИС“ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.02.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39057

Денят на влажните зони отбелязваме на 2 февруари

Световният ден на влажните зони се отбелязва на 2-ри февруари. На тази дата през 1971 г. в Иранския град Рамсар няколко страни подписват Конвенция за влажните зони с международно значение, особено като местообитания на водолюбиви птици, за тяхното опазване и устойчивото им ползване.

Всяка година 2-ри февруари има различна тема и насоченост, за да акцентира върху различни аспекти от ползите, заплахите и нуждите, свързани с опазването на тези ценни местообитания. Темата на международната кампания тази година е Влажните зони и човешкото благоденствие“. Тя насочва вниманието към всички аспекти между човешкото благополучие - физическо, психическо и екологично, тяхната свързаност и критичната необходимост от добро им стопанисване и опазване.

Влажни зони представляват блата, тресавища, торфени блата или вода, независимо дали са естествени или изкуствени, постоянни или временни, с вода, която е стояща или течаща, прясна, възсолена или солена, включително области с морска вода, чиято дълбочина при отлива не надвишава 6 метра съгласно Конвенцията. Влажните зони осигуряват съществени екологични и практични ползи като задържане/намаляване на биогенните вещества, поддържане на запасите от подземни води, намаляване на риска от наводнения, ограничаване на  бреговата ерозия, а също предоставят и екосистемни услуги – добив на дървесина и лечебни растения, риболов,  екотуризъм  и др.

На територията на РИОСВ – Русе се намира една от най-значимите влажни зони в цяла Европа - поддържан резерват „Сребърна”. На площ от 1,357 хектара през 24.09.1975 г., заедно със комплекс Ропотамо - 5 500 хектара са първите Рамсарски места, предложени от България и обявени от Бюрото на Конвенцията, като влажни зони с международно значение. Особено интересни и значими са влажните зони под контрола на РИОСВ - Русе са: защитена местност „Калимок-Бръшлен” в землищата на с. Ряхово, с. Голямо Враново, с. Бабово, с. Бръшлен в Община Сливо поле, с. Цар Самуил, с. Нова Черна, с. Старо село и гр. Тутракан, защитена местност „Блатото при с. Малък Преславец” – с. Малък Преславец, Община Главиница, защитена местност „Гарвански блата” - землищата на селата Гарван и Попина, Община Ситово, защитена местност „Остров Пожарево” - село Пожарево, Община Тутракан. Всички те са разположени в непосредствена близост до река Дунав.

 

На Световния ден на влажните зони е посветен обявения от РИОСВ-Русе конкурс за комикс на тема: „Един ден и една нощ от живота на бобъра...“. Начинът на живот на това любопитно същество способства за възстановяване на речните екосистеми и влажните зони. Желаещите да участват могат да изпращат  творби в РИОСВ-Русе до 26 февруари.

Уведомление с вх. № АО-232/12.01.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-232/12.01.2024 г. за изготвяне на ПУП-ПЗ в обхват ПИ с идентификатор 63427.309.28 по КК и КР на град Русе с цел промяна предназначението на земята и изграждане на пълначна станция за транспортируеми съоръжения под налягане за компресиран природен газ (КПГ) и КПГ за МПС с възложител „М-ГАЗ“ ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 62/2022 г.), зо ИП с възложител Община Бяла.

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на паркинг”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 07603.910.107, 07603.910.16 и 07603.910.886 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла

Възложител – Община Бяла

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46566
  1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Бяла

 

 

Проект на Решение за ИП с възложител „Скални материали“ АД

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ за ИП: “Разработване на кариера за добив на варовици  и  производство на трошено-каменни фракции в находище “Тетово” – участък “Тетово-2” в землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, общ. Кубрат”, с възложител „Скални материали“ АД

Съобщение за обществено обществено обсъждане на Доклад по ЕО но ОУП на Цар Калоян

Съобщение за обществено обществено обсъждане на Доклад по ЕО но ОУП на Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. №И-312/26.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-312/26.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68552.7.58 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Средоселци, община Исперих"

Писмо до възложителя с изх. №И-311/26.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-311/26.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) с образуване на един нов урегулиран поземлен имот (УПИ) ХI-416 с жилищно застрояване – с цел изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ IX-165 и УПИ VIII-165 в кв. 16 (новообразуван УПИ ХI-416) по плана на с. Китанчево, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. №И-305/25.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-305/25.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Предписание за провеждане на принудителна сеч", с местоположение ПИ 69078.79.390 по КККР на с. Старо село

Галерия