За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 9/2024 г.), за ИП с възложител O. М.

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на Изграждане на търговски обекти и складовеˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 32874.29.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих

Възложител – O. Мехмед

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41575
  1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Исперих

 

Изходящ № АО-1595-(3)-29.03.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане и организиране на къмпинг в границите на поземлен имот с идентификатор  39205.90.179 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кошов, общ. Иваново

Изходящ № АО-1565-(1)/29.03.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на поземлени имоти с идентификатори 63427.278.21 и 63427.279.14, намиращи се в местност „Арнаут дереˮ, гр. Русе, общ. Русе

Изходящ № АО-1530-(3)/27.03.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство на инсталация за производство на дървени въглища в цех за производство на колбаси, транжорна и магазинˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 11449.73.1044 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владимировци, общ. Самуил

Решение № РУ-31-ПР/2024 г.

Решение № РУ-31-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преустройство на газови инсталации. Монтаж на резервоар V=54 куб.м и газови инсталации на втечнен въглеводороден газ пропан-бутан за захранване на асфалтосмесител в Асфалтова база, кв. Средна кула, гр. Русе”.

Възложител – „Пътинженеринг” АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 03.04.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45929

Решение № РУ-30-ПР/2024 г.

Решение № РУ-30-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Водовземане от един брой съществуващ тръбен кладенец за нуждите на напояване, намиращ се в ПИ 44495.1.464 по КККР на с. Любен, общ. Ситово, обл. Силистра”.

Възложител – „Ариес-14” ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 03.04.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46737

Решение № РУ-28-ПР/2024 г.

Решение № РУ-28-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Животновъдна сграда и склад за фуражи в поземлен имот с идентификатор 56232.16.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Печеница, общ. Исперихˮ.

Възложител – ЕТ „Зейти Мехмедˮ

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 01.04.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45653

Решение № РУ-27-ПР/2024 г.

Решение № РУ-27-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец (ТК) за поливане на ливада с цветни насаждения за нуждите на пчелин, с местонахождение поземлен имот с идентификатор 20609.32.6 (стар идентификатор 20609.32.3) по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Делчево, община Исперих, област Разград ˮ.

Възложител – ЕТ „САЛИМЕТ – САЛИ МЕХМЕД“

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 01.04.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45078

Решение № РУ-12-П/2024 г.

Решение № РУ-12-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Почистване на имоти общинска собственост, находящи се в землището на с. Белцов, с. Беляново, с. Джулюница, с. Кривина, с. Новград и с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе”, с местоположение ПИ с идентификатори:

- 03745.14.22, 03745.16.182, 03745.16.180 и 03745.14.25 по КККР на с. Белцов;

- 03808.17.390 и 03808.17.202 по КККР на с. Беляново;

- 20849.14.17 по КККР на с. Джулюница;

- 39788.9.75 по КККР на с. Кривина;

- 51977.32.158, 51977.4.83, 51977.21.70 и 51977.21.67 по КККР на с. Новград;

- 78361.18.164, 78361.19.174 и 78361.7.197 по КККР на с. Ценово.

Възложител – Община Ценово

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.04.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47199

Уведомление с вх. № АО-1282-(2)/29.03.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1282-(2)/29.03.2024 г. за инвестиционно предложение за „Рибарник за развъждане и отглеждане на риба за търговски цели в ПИ с идентификатор 38830.203.30 по КККР на с. Костанденец, общ. Цар Калоян”, с възложител ЗК „Хърцои”

Галерия