За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-2204/12.04.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2204/12.04.2024 г. за инвестиционно предложение за „Разнообразяване на видовете отпадъци, с които се извършват дейности на територията на Площадка № 1 от Разрешение за дейности с отпадъци № 10-ДО-00000769-02/26.10.2023 г.”, с местоположение ПИ с идентификатор 41143.502.75 по КККР на с. Калипетрово, общ. Силистра и  възложител „Водстрой Трейд” ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-2150/09.04.2024 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-2150/09.04.2024 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за извършване на дейност по раздробяване и оползотворяване на строителни отпадъци с мобилна, миничелюстна трошачна машина. Площадката ще се обособи в границите на поземлен имот с идентификатор 73496.15.106 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан. Същият представлява земеделска територия и е с начин на трайно ползване „Депо за битови отпадъци (сметище)“.

Възложител –  Община Тутракан.

Писмо до възложителя с изх. № И-1581/18.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1581/18.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Уличен водопровод по ул. Оборище от уличен водопровод Ф 60 по ул. Александър Стамболийски до ПИ с идентификатор 56441.108.78, местност Тетовски път, с. Писанец"

Писмо до възложителя с изх. № И-1580/18.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1580/18.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Рехабилитация на ул. Възраждане, от ОТ 7 /nm1/ до ОТ 129 /nm157/, по регулационния план на с. Юделник, общ. Сливо поле, обл. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-1579/18.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1579/18.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на приемо-предавателна станция Ряхово Нова, RSE0081.A008 с честотен обхват 900 - 2100 MHz", с местоположение ПИ 63668.151.388 по КККР на с. Ряхово

Писмо до възложителя с изх. № И-1578/18.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1578/18.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на складова база за съхранение на ПДЧ и МДФ плочи", с местоположение ПИ 63427.10.1885 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1575/18.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1575/18.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XXII-196, кв. 3004 по плана на Източна промишлена зона, град Русе, община Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-1569/17.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1569/17.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на склад за резервни части", с местоположение ПИ 00895.506.100 по КККР на с. Айдемир

Писмо до възложителя с изх. № И-1568/17.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1568/17.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на проект за изменение на Подробен устройствен план (ИПУП)–план на регулация (ПР) и план на застрояване (ПЗ) за УПИ IX – 124, кв. 12 по плана на с. Тертер, община Кубрат"

Писмо до възложителя с изх. № И-1567/17.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1567/17.04.2024 г., относно ИП/ПП за "изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с планоснимачни номера 226 и 227, за които е отреден парцел IV-227, кв. 16 по плана на с. Пороище, общ. Разград и последващо инвестиционно предложение за „Реконструкция, пристрояване и надстрояване на еднофамилна жилищна сграда"

Галерия