За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-38-ПР/2024 г.

Решение № РУ-38-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „ Преустройство на част от съществуващо метално хале в цех за печене и пакетиране на ядкиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 15031.502.2 по кадастралната карта и кадастраните регистри на гр. Главиница

Възложители: „ЕСДИ-04ˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 13.05.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46808

Уведомление с вх. № АО-2459/26.04.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2459/26.04.2024 г. за инвестиционно предложение за „Строителство на плавателни съдове за отдих в част от поземлен имот с идентификатор 66425.514.590 по КККР на гр. Силистра, в това число преустройство на съществуваща промишлена сграда с идентификатор 66425.514.590.3 в цех за производство на компоненти на плавателни съдовеˮ, с възложител „Елика Ярдˮ ООД

Решение № РУ-22-П/2024 г.

Решение № РУ-22-П/2024 г. за прекратяване на процедура по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за изработване на Общ устройствен план на град Разград с неговото землище.

Възложител – Община Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.05.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/42116

Писмо до възложителя с изх. № И-1794/08.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1794/08.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за ПИ 07603.501.1999, кв. 54 (идентичен с УПИ IV – 1999), по КККР на гр. Бяла, обл. Бяла"

Писмо до възложителя с изх. № И-1793/08.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1793/08.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и план-схема /ПС/ за електрическо захранване в урбанизираните територии за изграждане на подземно трасе на кабел 20 kV захранващ трафопост тип МКТП 20/0.4 kV в границите на поземлен имот с идентификатор 62089.106.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КК и КР/ на с. Раковски, общ. Разград, обл. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1790/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1790/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) за част от кв. 1, УПИ VII-5 по плана на с. Островче, община Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1789/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1789/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на парково осветление към допълнителни експозиционни площи на територията на Мемориален комплекс Военно гробище 1916 г.", с местоположение ПИ 83524.50.12 по КККР на с. Шуменци

Писмо до възложителя с изх. № И-1781/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1781/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Обществено-обслужваща сграда за траурни дейности в УПИ XII-444, поземлен имот с идентификатор 63427.6.444, кв. 859, ж.к. Чародейка-Г-Север, гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-1780/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1780/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на уличен канал от УПИ XI-270, кв. 597 по плана на гр. Русе до съществуваща ревизионна шахта на бл. 303, ж.к. Чародейка-Г-Север"

Писмо до възложителя с изх. № И-1778/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1778/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и преустройство на самостоятелен обект и разделянето му на два отделни самостоятелни обекта-жилища, без промяна на предназначението му", с местоположение ПИ 61710.505.944 по КККР на гр. Разград

Галерия