За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4947/28.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4947/28.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на покривна фотоволтаична електрическа централа с мощност 51.00 kWp", с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.9092 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-4947/28.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4947/28.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на покривна фотоволтаична електрическа централа с мощност 51.00 kWp", с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.9092 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-4946/28.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4946/28.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на двуетажна еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ XI-1133, кв. 28 по плана на с. Ясеновец, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-4936/28.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4936/28.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ I-2963, кв. 190 по плана на гр. Разград, с цел промяна предназначението на имота и изграждане на многофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.6374 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-4936/28.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4936/28.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ I-2963, кв. 190 по плана на гр. Разград, с цел промяна предназначението на имота и изграждане на многофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.6374 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-4935/28.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4935/28.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Монтаж на пълначна машина за биг-бег торби в цех "Пълначно сухи продукти", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-4930/28.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4930/28.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Модернизация на свинеферма", с местоположение ПИ с идентификатор 15829.79.215 по КК и КР на гр. Голямо Враново, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. И-4925/27.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4925/27.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Демонтаж на стар и монтаж на нов бетонов възел в границите на ПИ с идентификатор 61710.509.516 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-4915/24.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4915/24.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Технологичен проект за модернизация на свинеферма, Система за електронно хранене на 48 лактиращи свине към налична конвейрна система за хранене в съществуващи сгради и помещения - свинеферма в с. Караманово", с местоположение ПИ с идентификатор 36316.63.50 по КК и КР на с. Караманово, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. И-4907/24.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4907/24.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устроййствен план – Изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ I-315, УПИ II-314, УПИ III-312, УПИ VII-316 и УПИ VIII-315, кв. 48 по регулационния план на с. Просена, общ. Русе

Галерия