За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2308/05.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2308/05.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на авторемонтна работилница с автомивка на самообслужване" с местоположение УПИ XIV, кв. 94 по плана на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № И-2301/04.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2301/04.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Електрическо присъединяване към електроразпределителна мрежа с кабел 20 kV и трафопост тип БКТП 20/0.4 V, 250 kVA на „Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 200 kW“ в УПИ III-380, кв. 31 по плана на с. Веселина, общ. Лозница"

Писмо до възложителя с изх. № И-2291/04.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2291/04.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на повищаваща подстанция 33/110kV Обретеник в ПИ 20184.2.10 (стар номер 20184.2.8) по КККР на гр. Две могили" с местоположение ПИ 20184.2.10 по КККР на гр. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № И-2289/04.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2289/04.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 32874.201.262 (идентичен с УПИ XIII-262, кв. 167) по КККР на гр. Исперих, община Исперих"

Писмо до възложителя с изх. № И-2288/04.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2288/04.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на електрозахранване на едноетажна сграда със складове, ЯМР и кислороден концентратор" с местоположение ПИ 66425.501.2620 (идентичен с УПИ VI-2620, кв. 150) по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № И-2287/04.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2287/04.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Цех за производство на бетонови изделия - къщички за трансформаори за соларни паркове" с местоположение ПИ 63427.8.1202 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-2278/03.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2278/03.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна по време на строителството на част от втори етаж на сграда – „Търговски комплекс“ с идентификатор 40422.505.2191.3 в „Магазин за промишлени стоки“ и „Образователен център“, намираща се в поземлен имот с идентификатор 40422.505.2191 (идентичен с УПИ XXIII, кв. 50) по КК и КР на гр. Кубрат, общ. Кубрат" с местоположение сграда с идентификатор 40422.505.2191.3 по КККР на гр Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № И-2277/03.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2277/03.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на сградно водопроводно отклонение за еднофамилжа жилищна сграда" с местоположение УПИ III-общинско, кв. 16 по плана на с. Падина

Писмо до възложителя с изх. № И-2276/03.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2276/03.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на двуетажна, еднофамилна жилищна сграда с гараж" с местоположение УПИ XXIII-364, кв. 21 по плана на с. Островче

Писмо до възложителя с изх. № И-2274/03.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2274/03.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на едноетажна жилищна сграда с гараж" с местоположение УПИ VII-407, кв. 36 по плана на с. Бъзън

Галерия