За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1773/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1773/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на съществуваща базова станция № 4739 на „ЦЕТИН България” ЕАД", с местоположение ПИ 24092.87.21 по КККР на с. Бели Лом

Писмо до възложителя с изх. № И-1772/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1772/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на съществуваща базова станция № 4693 на „ЦЕТИН България” ЕАД", с местоположение ПИ 21926.6.30 по КККР на с. Долец

Писмо до възложителя с изх. № И-1771/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1771/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на съществуваща базова станция № 4628 на „ЦЕТИН България” ЕАД", с местоположение ПИ 81150.10.61 по КККР на с. Чернолик

Писмо до възложителя с изх. № И-1770/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1770/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на автомивка на самообслужване и офис", с местоположение УПИ II-141, кв. 54 по плана на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № И-1769/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1769/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) на парцел VI-299, кв. 25, който е отреден за поземлен имот 318 и поземлен имот 299 по регулационния план на с. Топчии, община Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1768/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1768/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на уличен водопровод и сградни водопроводни отклонения към прилежащите имоти в с. Искра по ул. "Образцова" в участъка от О.Т. 132 до О.Т. 207"

Писмо до възложителя с изх. № И-1767/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1767/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на двуетажна, еднофамилна жилищна сграда в УПИ IX-144, кв. 23 по плана на с. Езерче, общ. Цар Калоян"

Писмо до възложителя с изх. № И-1766/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1766/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Развитие на малко стопанство с отглеждане на трайни насаждения и създаване на пчелин", с местоположение ПИ 24030.5.171 по КККР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № И-1765/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1765/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна на предназначението на търговски обект – магазин за хранителни стоки в игрална зала за хазартни игри с игрални автомати", с местоположение УПИ XVI-40, кв. 3 по плана на с. Вокил

Указания до г-н В.Ж., гр. Варна

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

Г-Н ВАЛЕРИ ЖЕЧЕВ

гр. Варна, кв. Аспарухово

Относно: Указателно писмо с изх. № АО-1512-(2)/21.03.2022 г. на Директора на РИОСВ-Русе

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖЕЧЕВ,

Депозираното от Вас в РИОСВ-Русе уведомление за инвестиционно предложение с вх. № АО-1512/10.03.2022 г. за „Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 61710.605.800 от „Мера” в „Нива” е разгледано по реда на чл. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС.

С писмо с изх. № АО-1512-(2)/21.03.2022 г. на Директора на РИОСВ-Русе сте информиран, че за цитираното инвестиционно предложение е необходимо да бъде проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и са Ви дадени указания за процедурните стъпки, които следва да предприемете.

Към настоящия момент (повече от 12 месеца) в РИОСВ-Русе няма данни за предприети от Вас действия по изпълнение на дадените указания.

Във връзка с гореизложеното и предвид разпоредбите на чл. 2а, ал. 6 от Наредбата за ОВОС, Ви е изпратено писмо с изх. № АО-1512-(4)/09.04.2024 г. на Директора на РИОСВ-Русе с указания да потвърдите продължаването на процедурата, като представите в РИОСВ-Русе указаната документация или да внесете искане за прекратяване на процедурата. Писмото е изпратено на адреса за кореспонденция, посочен от Вас в уведомление за инвестиционно предложение с вх. № АО-1512/10.03.2022 г.

Съгласно „Известие за доставка” № ИД PS 7000 1JK7AB K на „Български пощи” ЕАД, писмото е върнато с клеймо „Непотърсено“ на дата 02.05.2024 г. Със съдържанието на писмото и на приложенията към него може да се запознаете чрез информационното табло в сградата на РИОСВ-Русе, гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, РИОСВ-Русе Ви съобщава:

Предвид разпоредбите на чл. 2а, ал. 6 от Наредбата за ОВОС, следва в 14 дневен срок, да потвърдите продължаването на процедурата, като представите в РИОСВ-Русе изисканата в писмо с изх. № АО-1512-(2)/21.03.2022 г. на Директора на РИОСВ-Русе документация или да внесете искане за прекратяване на процедурата.

При липса на отговор от Ваша страна в рамките на регламентирания срок или невнасяне на съответната информация, процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС ще бъде прекратена.

 

 

 

 

Галерия