За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Рeшение № РУ – 28 – ПР/2013 г.

Решение № РУ-28-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Промяна предназначението и преустройство на съществуващи сгради в кланица с капацитет 3,3 т трупно месо/ден, месопреработвателен цех и допълващо застрояване”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.98.54 по кадастралната карта на гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   10.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-5-П/2013 г.

Решение № РУ-5-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XII-42 (ПИ 63427.8.226) по плана на гр. Русе, с цел изграждане на гараж за автобуси, административна и битова сграда и площадка за транспорт и паркиране.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № 2037/17.04.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на собствена пречиствателна станция за битови отпадъчни води на територията на Производствената база на „Фибран България” АД в гр. Русе” с местоположение: УПИ XVI по регулационния план на ТМ АД - гр. Русе

Изходящ № 1578/17.04.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на водоснабдителен сондажен тръбен кладенец за капково напояване” с местоположение: ПИ с идентификатори 73496.32.4 и 73496.32.71 по кадастралната карта на гр. Тутракан

 

Изходящ № 1973/17.04.2013 г.

Съобщение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот 35897.364.32, с. Каменово, общ. Кубрат и отреждане на имота за производствени и складови дейности и животновъдство за създаване на устройствена основа за изграждане на овчарник за отглеждане на 120 броя овце

Писмо до възложителя с изх. № 1212/19.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1212/19.04.2013 г., относно ИП/ПП за изработване Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с № 021473 в землището на с. Ясеновец, общ. Разград и отреждането му за жилищни и стопански нужди

Писмо до възложителя с изх. № 1165/17.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1165/17.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на технически проект за изграждане на стопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар”, с местоположение: имот с № 000033 в землището на с. Могилино, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 1161/17.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1161/17.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на въздушна кабелна разпределителна система за електронни съобщения”, с местоположение: регулационните граници на с. Паисиево, с. Грънчарово, с. Раздел, община Дулово

Решение № РУ-27-ПР/2013 г.

Решение № РУ-27-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Реконструкция на Западна клетка на Северен сектор на депо за неопасни отпадъци – Сгуроотвал на „Топлофикация – Русе” ЕАД, гр. Русе”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.128.66 по кадастралната карта на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   25.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия