За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 223/27.01.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на помещение за смесване на компонентни с цел получаване на добавки за бои, лакове и покрития за стени, дърво и метал на водна основа” с местоположение: УПИ ХІV, кв. 17, образуван от имот 501.220, по плана на с. Писанец, общ. Ветово

Решение № РУ-03-ОС/2015 г.

Решение № РУ-03-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Почистване на речните корита на реките Бели Лом, Черни Лом и Русенски Лом от паднали дървета и земна маса в регулацията на селата Табачка, Кошов, Червен, Божичен, Красен и Нисово, община Иваново”.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:  BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.) и BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-2-П/2015 г.

Решение № РУ-2-П/2015 г. . за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Монтиране на машина за пресоване и балиране на хартиени отпадъци и фолио” с местоположение: Западна промишлена зона, двор на „Добруджа” АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.02.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-1-П/2015 г.

Решение № РУ-1-П/2015 г. . за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Увеличаване на разрешените количества излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ с код 20 01 36, добавяне на дейност предварително третиране на ИУЕЕО и добавяне на дейности с отпадъци от бита с кодове 20 02 01, 20 03 07 и 20 03 99”,с местоположение:ул. „Матей Стойков” № 3, кв. ЗПЗ,  гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.02.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Писмо до възложителя с изх. № 300/05.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  300/05.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 63427.296.121, гр. Русе, община Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 299/05.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  299/05.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 63427.296.122, гр. Русе, община Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 298/05.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  298/05.02.2015 г., относно ИП/ПП за „ Промяна предназначението на офис № 5 в кабинети по дентална медицина” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.5523 (самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5523.8.37), по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 297/05.02.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  297/05.02.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на нова базова станция № 4969” с местоположение:  УПИ № VIII-150, кв. 21 по ПУП на с. Сеслав, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 296/05.02.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  296/05.02.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на нова базова станция № 4683”, находяща се на покрива на сграда с идентификатор 61710.502.6406.5 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 295/05.02.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  295/05.02.2015 г., относно ИП/ПП за „ Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда по ул.  "Църковна независимост"” в гр. Русе 

Галерия