За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3352/08.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3352/08.12.2014 г., относно ИП/ПП за  “Сграда за съхранение на метали” с местоположение УПИ XV-305, кв. 19, с. Суходол, община Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 3304/04.12.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3304/04.12.2014 г., относно ИП/ПП за  “Промяна предназначението на цех за производство на кисело мляко в цех за производство на мътни натурални сокове от семкови плодове /ябълки и круши/” с местоположение имот  № 0.1504 по плана на с. Николово, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3302/04.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3302/04.12.2014 г., относно ИП/ПП за  “Строеж на три броя гаражи” с местоположение имот  № 66425.507.836 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3301/04.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3301/04.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Строеж на жилищна сграда, гараж и ограда”  с местоположение имот  № 73496.501.941 по КК и КР на гр. Тутракан, община Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 3300/04.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3300/04.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Строеж на жилищна сграда, ограда и гараж” с местоположение имот  № 66425.507.196 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3299/04.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3299/04.12.2014 г., относно ИП/ПП за  Изработване на Подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) на УПИ I-562, кв.36 по плана на с. Топчии, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3298/04.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3298/04.12.2014 г., относно ИП/ПП за  Изработване на Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ XIII-1656, X-191, XI-1654 и XII-190 като се променя улично - регулационната линия от о.т. 32 до о.т. 57, кв. 7, с. Николово, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3297/04.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3297/04.12.2014 г., относно ИП/ПП за  “Строеж на цех за печене и пакетиране на семена и ядки” с местоположение имот  № 24030.501.9179 по КК и КР на гр. Дулово, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3293/03.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3293/03.12.2014 г., относно ИП/ПП за  “Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ IV-23, кв. 8 по плана на гр. Дулово с цел изграждане на база за ремонтни дейности”, гр. Дулово, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3292/03.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3292/03.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на смесен магазин, пункт за изкупуване на орехи и ядки и офиси” с местоположение УПИ VI-1045, кв. 61, по плана на с. Ясеновец, община Разград

Галерия