За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2583/16.09.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2583/16.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - Изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) за УПИ II-476, УПИ III-475 и УПИ VII-472 по плана на с. Красен, община Иванова” 

Писмо до възложителя с изх. № 2582/16.09.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 2582/16.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ Подробен устройствен план - плана за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ II-41, кв. 7 по плана на с. Сейдол, община Лозница за изграждане на сграда за производство и съхранение на посадъчен материал” 

Писмо до възложителя с изх. № 2581/16.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2581/16.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за строителни материали и постройка за разширение на съществуваща търговска сграда” с местоположение УПИ III-9049 "за КОО", кв. 2 по плана на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2580/16.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2580/16.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение за съществуващ хранителен магазин и пивница” с местоположение УПИ VIII-407, кв. 10 по плана на с. Голеш, община Кайнарджа

Решение № РУ-11-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-11-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общински план за развитие на община Лозница за периода 2014-2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.09.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ-22-П/2014 г.

Решение № РУ-22-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изграждане на базар за промишлени стоки” с местоположение  ПИ с идентификатор 63427.2.2005 по КК и КР на гр. Русе, кв. 430.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.09.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-71-ПР/2014 г.

Решение № РУ-71-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура – мост над съществуващ канал от ул. „Добруджа” до УПИ ХІ-21, кв. 12 по плана на Западна промишлена зона, гр. Разград и пътна връзка към него

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   29.09.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-70-ПР/2014 г.

Решение № РУ-70-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс с капацитет до 50 легла със заведение за обществено хранене и открит басейн ”, с местоположение поземлен имот № 000061 в землището на с. Печеница, община Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   24.09.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-69-ПР/2014 г.

Решение № РУ-69-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за захранване с вода на подземна поливна система на територията на "Дунавски парк" в град Силистра ”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.500.7020 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  23.09.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Изходящ № АО 4232/19.09.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за "Монтиране на инсталация за третиране и обработка на торови маси и получаване на гранулиран подобрител за почви" с местоположение: ПИ с № 050036 в землището на с. Шуменци, общ. Тутракан 

Галерия