За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ- 7 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 7 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на нова детска градина”,  с местоположение: УПИ I-436, кв. 103, Централна градска част, гр. Русе, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  22.01.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 6 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 6 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговска сграда – 2 етажа, тип супермаркет”,  с местоположение: поземлен имот номер 66425.501.1149 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  22.01.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ- 5 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 5 -ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  „Разширение на съществуваща птицеферма с капацитет 74 000 броя птици до достигане на общ капацитет от 88 000 места за птици”, с местоположение: имот с № 000138 в землището на с. Киченица, община Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  22.01.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 5781/20.012015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ ХС по плана на “ТМ” АД – гр. Русе, предвиждащ преустройство и разширение на съществуващо ЖП разтоварище за дизелово гориво с капацитет 100 куб.м. в склад за горива с общ капацитет 250 куб.м., нови ЖП и авторазтоварище”, с местоположение: УПИ ХС по плана на “ТМ” АД – гр. Русе  

Писмо до възложителя с изх. № 111/20.01. 2015 г

Писмо до възложителя с изх. № 111/20.01. 2015 г., относно ИП/ПП за „Пристрояване, преустройство и промяна предназначението на съществуваща промишлена сграда в цех за шприцване на пластмаси ” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.501.2271 (сграда с идентификатор  73496.501.2271.12) по кадастралните регистри на град Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 110/20.01. 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 110/20.01. 2015 г., относно ИП/ПП за „Подход към УПИ ХV -25, кв. 7 по плана на Западна промишлена зона - гр. Разград” с местоположение УПИ ХV -25, кв. 7 по плана на Западна промишлена зона - гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 109/20.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  109/20.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на магазин на един етаж без сутерен” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.4.1886 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. №98/19.01. 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №98/19.01. 2015 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план – план за застрояване )ПУП – ПЗ с цел промяна предназначението  на земята и отреждане на зона за рекреационни дейности  и вилен отдих и изграждане на нова жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатори 63427.149.441 и 63427.149.442 по кадастралната калта на град Русе, местност „Касева чешма”

Писмо до възложителя с изх. № 89/19.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 89/19.01.2015 г., относно ИП/ПП за „ПУП – ПП на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на Община Ценово” 

Изходящ № АО 5694/05.01.2015 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.43.20, местност „Кадишева нива” по КК и КР на гр. Русе, с цел промяна предназначението на земеделска земя и изграждане на две складови халета и две административно-битови сгради

Галерия