За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 59/09.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  59/09.01.2015  г., относно ИП/ПП за „Полагане на кабел 20кV за захранване на съществуваща масивна сграда - склад дребна механизация, склад оборотни материали и дърводелска работилница” с местоположение на трасето от същ. ж.р. стълб до трансформаторен пост до ПИ № 000789 в землището на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 58/09.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  58/09.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и изграждане на жилищна сграда с магазин и подземни гаражи, необходимите външни ВиК, Ел и ТЕЦ връзки” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.1680 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 52/09.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 52/09.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) и план за застрояване (ПЗ) на УПИ ХIХ "Терен за обществено строителство", кв. 66 по ПУП на гр. Завет” 

Писмо до възложителя с изх. № 45/08.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 45/08.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на Подробен устройствен план - частично изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ЧИПРЗ) на УПИ XX "За озеленяване", кв. 66 по плана на гр. Завет”

Писмо до възложителя с изх. № 44/08.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 44/08.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на Подробен устройствен план - частично изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ЧИПРЗ) на УПИ XX "За озеленяване", кв. 66 по плана на гр. Завет” 

Писмо до възложителя с изх. № 28/07.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  28/07.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Базова станция № 4798” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.6337.5 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 27/07.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 27/07.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на имот с идентификатор 24030.27.603 по КК на гр. Дулово” 

Писмо до възложителя с изх. № 18/06.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  18/06.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на въздушна кабелна мрежа за електронно-съобщителни услуги” с местоположение на територията на селата Баниска, Батишница, Бъзовец, Чилнов, Помен, Могилино, Острица, Каран Върбовка, Кацелово, община Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 09/05.01.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  09/05.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Демонтиране на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и проектиране на нова с капацитет за третиране на 120 куб.м./ден отпадъчни води и цвик от млекопреработвателно предприятие” с местоположение УПИ I, кв. 36 по плана на с. Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 08/05.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 08/05.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 05611.170.8, 05611.170.12 и 05611.170.13 по КК и КР на гр. Борово, предвиждащ обединяване на имотите, преустройство на съществуваща промишлена сграда с пристрояване в цех за производство на технически изделия от ПВЦ фолио” 

Галерия