За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ 3-3/2014 г.

Решение № РУ 3-3/2014 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за “Изграждане на инсталация за изгаряне на опасни отпадъци на „Биовет” АД – клон Разград и получаване на топлинна енергия” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 61710.503.6334 в Източна промишлена зона на гр. Разград

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.11.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 3067/11.11.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3067/11.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка на един етаж към съществуваща сграда” с местоположение поземлен имот с № 41143.502.59.13 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3065/11.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3065/11.11.2014 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ИПРЗ на УПИ III-931,  УПИ IV-347,  УПИ IX-934, кв. 56 по регулационния план на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле с цел изграждане на 2 бр. стопански сгради, гараж и преустройство на съществуваща жилищна постройка в административно битова сграда”

Писмо до възложителя с изх. № 3064/11.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3064/11.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на съществуващо сервизно хале към складова база за обособяване на административно-битови помещения” с местоположение имот с идентификатор 63427.8.977 по кадастрална картна на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3063/11.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3063/11.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтиране на шредер за автомобилни гуми, пластмаси и каучук” с местоположение имот с идентификатор 63427.8.5525 по кадастрална картна на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3053/10.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3053/10.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и реконструкция на кръговото движение при бул. Липник, доизграждане на пешеходен подлез под кръговото движение и обособяване на лента за движение на автобуси или лента за паркиране по бул. Цар Освободител” с местоположение гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3040/07.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3040/07.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна, еднофамилна жилищна сграда” с местоположение УПИ XVI-86, кв. 7 по плана на с. Богорово, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3039/07.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3039/07.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство, реконструкция и дострояване на съществуваща стопанска сграда в предприятие за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци” с местоположение имот с № 120068 в землището на с. Паисиево, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3038/07.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3038/07.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и преустройство на съществуваща сушилня за плодове и зеленчуци” с местоположение имот с № 120067 в землището на с. Паисиево, общ. Дулово

Галерия