За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 14/06.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 14/06.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 63427.492.2 (територия на транспорта) по КК на гр. Русе, предвиждащ изграждане на нови сгради за ремонт на локомотиви”

Писмо до възложителя с изх. № 04/02.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 04/02.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна пристройка към жилищна сграда” с местоположение кв. 21а, п-л II-278 по плана на с. Срацимир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 02/02.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 02/02.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на открит паркинг с 10 паркоместа и склад за търговия на едро и дребно с промишлени стоки” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.503.6323 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 01/02.01.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 01/02.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПРЗ за имоти с идентификатори 61710.504.6380 (XI-6380), 61710.504.6381 (VI-6381) и 61710.504.26 (V-26) по КК на гр. Разград”

Изходящ № АО 170/20.01.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 124016 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново, предвиждащ изграждане на животновъдна ферма за 200 животни (кози и овце)” с местоположение: ПИ с № в землището на 124016 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново

Изходящ № АО 6252/10.01.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Реконструкция, модернизация, нови спомагателни дейности и увеличаване на капацитета на завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.333.92 по кадастралната карта на гр. Русе

Изходящ № АО 6379/08.01.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширение на съществуваща производствена птицеферма с капацитет 74 000 броя птици до достигане на общ капацитет от 88 000 места за птици” с местоположение: имот с № 000084 в землището на с. Киченица, част от птицекомбинат - VI център, местността „Кору Арка”

Галерия